Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
29 mars 2024

Artikeltips 15 mars till 29 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Kvalitetsregistret Q-bup kan förbättra den psykiatriska vården för barn och unga

”Olle Lindevall arbetar som senior rådgivare på BUP (barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning) Stockholm och är registerhållare för Q-bup (Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri). Han beskriver Q-bup som ett register där ett antal BUP-verksamheter gått samman för att tillsammans samla data om vården utifrån olika kvalitetsindikatorer och på så sätt kunna följa upp och förbättra vården. /…/ – Q-bup är inte någon myndighet som ska ”stå utanför” och granska vården. Tvärtom är det ett initiativ som kom från oss som jobbar inom verksamheten och som såg behovet av ett sådant register. Nu är 56 procent av barnpsykiatrin i Sverige ansluten till registret. /…/ – Vi registrerar så kallade mätvärden som är resultaten av olika typer av skattningsskalor för symptom och funktion. Olle förklarar att just dessa mätvärden är av stor betydelse när det gäller att få en uppfattning om hur patienter upplever att de blir hjälpta av vården på BUP. – Mätvärdena gör att vi kan jämföra hur patienter mår före, under och efter avslutade insatser. Vi kan också se på en övergripande nivå att vissa delar behöver utvecklas, till exempel medicinska uppföljningar vid läkemedelsbehandling. Positiva iakttagelser är till exempel att vården i hög utsträckning är bra på att göra vårdplaner och suicidriskbedömningar, och att många patienter får del av sådan psykologisk behandling som rekommenderas i riktlinjer exempelvis vid tvångssyndrom.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Stockholm
(2024-03-15)

Nyheter i korthet från Socialnämnden

”Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i februari 2024. /…/ Socialförvaltningen redovisade patientsäkerhetsberättelse för 2023. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Socialförvaltningens övergripande mål inom hälso- och sjukvården är att patientsäkerheten och känslan av trygghet ska öka för personer inom kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningens resultat i de nationella kvalitetsregistren har både förbättrats och försämrats. Inom ramen för ett ökat teamarbete ses också bättre resultat i registren. Rapporteringen av avvikelser har ökat men i jämförelse med andra kommuner har Varberg ett lågt rapporterande.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Varbergs kommun
(2024-03-15)

Nya enheter

”Vi är glada att få välkomna Atleva HandCenter Öresund – Malmö, samt Aleris Hand & Fot – Stockholm till HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister). Anslutningsgraden är viktig för oss och enheter som bedriver specialiserad handkirurgi ska självklart vara en del av samarbetet. Båda enheterna har visat stort engagemang, snabbt kommit igång och har redan bra rutiner för sin registrering.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2024-03-18)

EU:s utrymme för hälsodata ska stödja patienter och forskning

”Förslaget om att skapa ett digitalt hälsodataområde i EU (Europeiska Unionen) förhandlas just nu mellan EU:s ministerråd och Europaparlamentet. Syftet med förslaget är att ge medborgare större kontroll över sin hälsodata och bättre tillgång till datan för bland annat vårdgivare, institutioner och forskare.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-03-18)

Framtidens IPÖ är diagnosoberoende – Ska bli ett verktyg för fler i cancervården

”Utveckling för att skapa en diagnosoberoende IPÖ (Individuell patientöversikt)-lösning har påbörjats under 2024. Målet är att bredda tillämpningen från dagens åtta diagnoser och att genom den nya lösningen kunna erbjuda IPÖs nyttor till alla cancerdiagnoser. IPÖ är ett digitalt verktyg som möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om patientens cancersjukdom. Detta skapar en lättöverskådlig grafisk bild av patientens sjukdomshistoria och kan användas som ett komplement till patientens journal av vårdprofessionen vid exempelvis patientmöten eller vid multidisciplinära konferenser. /…/ En tydlig fördel med att utveckla en diagnosoberoende IPÖ är att förenkla för framtida integrationer med såväl regionernas vårdinformationssystem som andra registerlösningar på INCA (informationsnätverk för cancervården)-plattformen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-03-18)

Riksfot fördubblar antalet registreringar

”Det nationella kvalitetsregistret Riksfot – Svenska fotkirurgiska registret, har gjort ett riktigt hästjobb och tillsammans med de registrerande enheterna har de lyckats öka antalet registreringar till det dubbla på mindre än fyra år.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-03-19)

Färre undvikbara skador inom vården

”Andelen undvikbara skador minskar i svensk sjukvård, det konstaterar Löf i sin årliga nationella skaderapport. Enligt försäkringsbolagets analys har minskningen skett inom ett flertal olika vårdområden, bland annat i förlossningsvård. Rapporten visar samtidigt att antalet anmälningar till Löf (Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) ökar. /…/ Löfs rapport bygger både på försäkringsbolagets egen skadestatistik, men också på underlag från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och nationella kvalitetsregister.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
(2024-03-20)

Gemensam inriktning för kunskapsstyrning i sjukvården

”Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har kommit överens om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. /…/ Avsiktsförklaringen ska bidra till att kunskap sprids, tillämpas, resultatet följs upp och ny kunskap skapas i en sammanhållen kedja. Det ska också bidra till tydligare fokus på implementering, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner
(2024-03-21)

Norrtälje sjukhus bäst i kvalitetsindex

”Norrtälje sjukhus är bäst i Sverige på att rapportera till kvalitetsregistret SPOR, som syftar till att utvärdera och förbättra vården för alla patienter som behöver opereras. /…/ – Det är ett lagarbete, där många professioner är delaktiga, både på mottagningarna, operation och vårdavdelningarna. IT-enheten har också en viktig roll i arbetet, säger Marita Andersson. Rapporteringen är värdefull, både för sjukvården och forskningen i stort och för sjukhusets eget kvalitetsarbete.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Tiohundra
(2024-03-21)

Luftvägsregistret anslutet till metadataverktyget i RUT

”Luftvägsregistret (LVR) är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vuxna) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). /…/ Metadataverktyget i RUT (Register Utiliser Tool) ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-03-22)

Minnesord om Roger Jacobsson, Umeå

”Roger Jacobsson, Umeå, har avlidit i en ålder av 74 år efter en kort tids sjukdom. Han efterlämnar sin fru Solweig och sin bror Tommy med familj. /…/ I samband med militärtjänstgöringen i Stockholm kunde Roger fortsätta studierna i ryska vid Stockholms universitet. Därefter tog han sin grundexamen i nationalekonomi vid Umeå universitet varpå han efter ytterligare studier och forskning bytte inriktning och blev anställd som datakonsult vid UMDAC (universitetets datacentral). Där arbetade han bland annat med att utveckla och ansvara för den tekniska delen av medicinska kvalitetsregister såsom GynOp (Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi) och Riksstroke. Arbetet på UMDAC behöll han fram till sin pensionering.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Västerbottens-Kuriren
(2024-03-23)

Framsteg inom analcancervården

”Det nationella vårdprogrammet för analcancer har nyligen uppdaterats. Bland annat blir strålbehandlingen mer individanpassad. Anders Johnsson, som varit ordförande för vårdprogramgruppen, ger sin syn på analcancervårdens utveckling och framtid. /…/ – När jag blev ordförande var analcancer en vit fläck på RCC (Regionala cancercentrum)-kartan. Vårdprogram och kvalitetsregister saknades. Sjukdomen behandlades på alla onkologiska och kirurgiska kliniker i landet, säger Anders Johnsson. Från 2015 kraftsamlade Regionala cancercentrum i samverkan inom området analcancer. Nationellt kvalitetsregister, det första vårdprogrammet och standardiserade vårdförloppet för diagnosen kom till. /…/ Behandlingsresultaten för analcancer är mycket goda i hela Sverige, vid jämförelse med andra länder, visar statistik från kvalitetsregistret. /…/ Anders Johnsson ser en ljus framtid för analcancervården. Upparbetade riktlinjer för behandling och register för uppföljning är den del av det.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-03-25)

Anestesival och 30-dagarsmortalitet vid kolecystektomi

”Svenskt perioperativt register (Spor) är det största nationella perioperativa kvalitetsregistret i Sverige. /…/ Denna registerbaserade studie använde Spor som datakälla. Alla kolecystektomier registrerade mellan år 2012 och juni 2022 på patienter 18 år och uppåt i Sverige kom att ingå i kohorten. Totalt identifierades 53 906 kolecystektomier, uppdelade på 36 039 inhalationsanestesier och 17 867 totala intravenösa anestesier. /…/ Vårt exempel visar den förväntade profilen av patienter som genomgår galloperation i Sverige. Den dominerande anestesitekniken är inhalationsanestesi, men andelen intravenös anestesi visar sig öka. Skillnaderna mellan teknikerna är små vad avser tidiga biverkningar, och uppvakningstiden skiljer sig med endast 8 minuter. Mortaliteten vid kolecystektomi i Sverige är betryggande låg: 0,02 procent avled inom 24 timmar, och 30-dagarsmortaliteten var 0,13 procent. Högre ålder och ASA (American Society of Anesthesiologists)-klass ökade som förväntat risken för att avlida inom 30 dagar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-03-25)

Hjärtsjukvården i Gävle bland de bästa i landet

”Gävle sjukhus placerar sig på delad fjärde plats av landets sjukhus när hjärtregistret Swedeheart publicerar sitt kvalitetsindex för hjärtinfarktsjukvården 2023. Gävle sjukhus får 8,5 poäng av 11 möjliga. – Det är ett mycket bra resultat och en förbättring från tidigare år. Det visar att vi är på rätt väg, men också att vi kan bli ännu bättre, säger Anders Lundberg, specialistläkare och verksamhetschef för hjärtsjukvården i Region Gävleborg. /…/ Det finns flera orsaker till Gävle sjukhus goda resultat på 8,5 poäng, det säger Lars Svennberg som är chefläkare och överläkare i kardiologi.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Gävleborg
(2024-03-25)

Ny publikation baserad på BHVQ-data

”En artikel har nyligen publicerats i den prestigefulla tidskriften Jama Pediatrics. Studien visar att förekomsten av övervikt och fetma i gruppen 3- och 4-åringar i Sverige har minskat efter pandemin. Uppgången under pandemin ser ut att ha varit tillfällig. Artikeln är baserad på data från tre av de regioner som finns med i BHVQ (Svenska Barnhälsovårdsregistret). Registerhållaren Anna Fäldt berättar: Det är positivt att data från registret används för forskning och artikeln visar på den potential som registrets data har.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenska Barnhälsovårdsregistret
(2024-03-26)

Seminarium 17/4: Att använda survey- och registerdata i forskning

”Välkommen till ett seminarium om att använda survey- och registerdata i forskning om levnadsförhållanden, arbetsliv, välfärd, hälsa och sjukfrånvaro. /…/ Seminariet riktar sig till forskare och doktorander som är intresserade av att använda survey- och registerdata i sin forskning. Seminariet planeras att vara på svenska, men kan hållas på engelska vid behov.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2024-03-26)

Debatt: Måltiden – inte bara mat

”Statistiken visar att minst 50 procent av de som bor på äldreboenden eller har hemtjänst är eller riskerar att bli undernärda. Detta enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Undernäring kostar samhället dubbelt så mycket som övervikt. Trots detta är nutritionsutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor, som arbetar med äldre, i det närmaste obefintlig. /…/ Vi i Centerpartiets seniornätverk vill att de verksamheter med ansvar för äldre inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) följer de föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring som började gälla i november 2022. Det ska finnas rutiner för hur personalen ska agera när de ser tecken på undernäring eller risk för undernäring och att de vet vem de ska kontakta. Undernäring inom äldreomsorgen måste bekämpas.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Östersunds-Posten
(2024-03-26)

Mars 2024

Blandade nyheter från BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), bland annat med ämnen som Besök från regeringskansliet & socialdepartementet och Nationell Konferens om Kognitiva sjukdomar.

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenskt Register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom
(2024-03-27)

Bollnäs prisas för sin kvalitativa vård

”Bollnäs sjukhus har placerat sig på första plats av 12 sjukhus i landet, som samtliga utför planerad även kallad elektiv kirurgi. – Det är fantastiskt och ett resultat av vårt målmedvetna arbete, säger Maria Öhnell Axelsson, vårdenhetschef på operationscentrum i Bollnäs /…/ Mätningen görs årligen av Svenskt PeriOperativt Register (SPOR) och baserar sig på åtta olika parametrar. Det handlar bland annat om patientens mående efter operation. I Bollnäs visar mätningarna att vi till exempel är duktiga på att se till att minska risken för att patienterna inte ska uppleva vare sig illamående eller smärta efter operationen på uppvakningsavdelningen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Gävleborg
(2024-03-28)

Ny avhandling om läpp- och gomspalt med data från LKG-registret

”I början av mars disputerade Åsa Okhiria med en avhandling om artikulation och velofaryngeal funktion hos patienter med läpp- och/eller gomspalt. I avhandlingen användes data från LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret. /…/ Avhandlingen visade att spaltbredd var mer avgörande än kirurgisk teknik och typ av spalt för artikulation och gomfunktion och barn med bredare gomspalter hade oftare artikulationssvårigheter och nedsatt gomfunktion.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och/eller gomspalt
(2024-03-28)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share