Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 maj 2024

Artikeltips 11 maj till 23 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Vårdförlopp för stroke har införts – kan rädda fler liv

”Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för tidiga insatser vid stroke och TIA (transitorisk ischemisk attack) har införts i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Det innebär att invånarna nu har tillgång till en tryggare och mer jämlik vård och behandling i händelse av stroke. Något som kan rädda liv och minska risk för funktionsnedsättning. /…/ En framgångsfaktor i arbetet med att införa vårdförloppet har varit den goda tillgången till data i det nationella kvalitetsregistret Riksstroke. Det har gett möjlighet att följa och jämföra vårdens kvalitet, såväl regionalt som nationellt. Till exempel andel patienter som läggs in direkt på en strokeenhet som första vårdenhet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Stockholm
(2024-05-14)

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

”Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid Linköpings universitet. /…/ I studien användes en enkät som besvarades av alla 78 mottagningar i Sverige som arbetar med rehabilitering efter hjärtinfarkt. Drygt 8 300 personer som vårdats på sjukhus för hjärtinfarkt mellan november 2015 och oktober 2016 följdes genom det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART. Av dessa var nästan var femte person, eller 20 procent, födda utomlands, vilket alltså speglar befolkningssammansättningen i landet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Linköpings universitet
(2024-05-15)

Rättspsyk i Kristinehamn toppar återfallsstatistiken – över 40 procent begår nya brott

”Det är statistik från det nationella rättspsykiatriska kvalitetsregistret RättspsyK som visar att rättspsykiatrin i Kristinehamn har högst andel återfall i brott under vårdtiden. Sett över den senaste tioårsperioden ligger andelen återfall inom såväl sluten- som öppenvården på 26 procent. – Det här visar på någon form av misslyckande, säger Jenny Wetterling som är styrelseledamot i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Television Värmland
(2024-05-17)

Jennie Silverplats disputerar i vårdvetenskap

”Vad handlar din avhandling om? – Min avhandling handlar om patienter som har fått hjärtstopp på sjukhus och behandlats med hjärt-lungräddning (HLR) samt att jag tittat på sjukvårdspersonalens kompetens i HLR och följsamheten till riktlinjer. /…/ Hur har du genomfört studierna? – Mina studier baseras på enkätundersökningar som besvarats av sjukvårdspersonal samt data från nationella kvalitetsregister och patientjournaler. /…/ Vad är det viktigaste resultatet din avhandling? – Mina resultat visar att teoretiska kunskaper i HLR och färdigheter i att utföra HLR verkar vara bristande bland sjukvårdspersonal. /…/ Följsamhet till initiala HLR-riktlinjer i ’Kedjan som räddar liv’ var högre på monitorerade avdelningar, som till exempel IVA (intensivvårdsavdelningen) och operation, jämfört med icke-monitorerade avdelningar, som till exempel vårdavdelningar och mottagningar, medan platsen för hjärtstoppet inte var associerat med patientutfallet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Högskolan Dalarna
(2024-05-20)

Tre regioner nu anslutna till mammografiregistret – och fler står på tur

”Mammografiregistret tillkom redan år 2020, men tekniska problem har gjort att Sveriges regioner inte har kunnat ansluta sig förrän helt nyligen. Tre regioner har i dagsläget hunnit ansluta sig och fler står på tur. /…/ – Största vinsten är vi får statistik över vad vi gör och därmed ser var vi behöver förbättra oss /…/ säger Eric Arelöf, processledare för mammografi i norra sjukvårdsregionen och chef för mammograficentrum vid Region Västernorrland. I praktiken innebär anslutning till registret att data från patienternas journaler automatiskt förs över till mammografiregistret. Det krävs alltså ingen manuell hantering. /…/ Framöver kommer Eric Arelöf i sin roll som processledare för mammografi verka för att alla regioner i norra sjukvårdsregionen ansluter sig till registret och att tillsammans med statistikerna vara med och utvärdera de parametrar som finns med.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-05-21)

Regionstyrelsen 21 maj 2024

”Regionstyrelsen beslutade den 28 mars 2024 att vårdutvecklingsdelen av RCC Väst ska flyttas från Koncernkontoret till Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 maj 2024. Denna del kommer att samordnas med Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre. Övriga funktioner inom RCC Väst, såsom registerkoordination, IT och statistik kommer i stället att organiseras inom Koncernstab digitalisering. Förändringen innebär att hanteringen av kvalitetsregistren inom cancerområdet nu ingår tillsammans med andra kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Ansvar för personuppgifter kvarstår hos regionstyrelsen. Regionstyrelsen godkänner föreslagen ändring av regionstyrelsens delegeringsordning avseende kvalitetsregister /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Västra Götalandsregionen
(2024-05-21)

Debatt: Larmet inifrån: ”34 dömda till rättspsyk väntar ännu på vård”

”34 patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård väntar på att få en plats. En del av dessa befinner sig i häkten eller på allmänpsykiatriska avdelningar, men en del befinner sig ute i samhället – utan någon tillsyn eller behandling, skriver sju specialist- och överläkare om krisen inom psykiatrivården.”
I artikeln nämns kvalitetsregistret RättspsyK som referens vid två tillfällen då data redovisas.

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Corren
(2024-05-22)

Årets processledare och årets kontaktsjuksköterskor 2024 utsedda

”Idag utses årets processledare och årets kontaktsjuksköterska i varje sjukvårdsregion. Processledare och kontaktsjuksköterskor spelar en avgörande roll i utvecklingen av cancervården och implementeringen av den nationella cancerstrategin i det dagliga arbetet. /…/ De processledare som får utmärkelsen i år kännetecknas av entusiasm, stort engagemang och en stark vilja att bidra till en bättre och mer jämlik vård. De fokuserar på arbetssätten och betonar vikten av att se processen ur ett helhetsperspektiv, över klinik- och regiongränser. De arbetar med alla tillgängliga kunskapsstöd, följer upp genom kvalitetsregister och drar nytta av den kompetens som finns inom RCC:s (regionala cancercentrum) organisation.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-05-22)

Förbättrat arbete mot undernäring hos äldre

”Skriftlig fråga till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (Kristdemokraterna): År 2019 visade data från kvalitetsregistret Senior Alert att 60 procent av dem som riskbedöms inom äldreomsorgen är undernärda eller riskerar att bli det. /…/ Planerar statsrådet att ge en myndighet i uppdrag att göra en kartläggning av hur många äldre som är undernärda i Sverige och att ge en myndighet i uppdrag att beräkna vad undernäring hos äldre kostar samhället? /…/ Svar på fråga: /…/ Jag delar Ulrika Westerlunds bild av att genom att förebygga och behandla undernäring kan samhället främja hälsa, välbefinnande och värdighet för äldre personer. Regeringen har därför gett Livsmedelsverket ett uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för att motverka ohälsa hos äldre personer. Kunskapsstöden ska vara riktade till personal och beslutsfattare inom äldreomsorgen. /…/ Vårdprevention är en viktig indikator i kvalitetsregistret Senior Alert, och genom registret kan man få kunskap om omfattningen av utmaningen om undernäring. Regeringen stödjer arbetet med kvalitetsregister genom den övergripande överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner God och nära vård för 2024.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Riksdag
(2024-05-22)

”Det är bekymmersamt”

”Läkartidningen har tidigare berättat om hur uppföljning av hjärtinfarkt på distans fick en rejäl skjuts under pandemin. Från kvalitetsregistret Swedehearts sida har det dock funnits en oro för att skiftet från fysiska möten till telefon eller digitala möten kan leda till en sämre vård. /…/ För att få en tydligare bild har Halldóra Ögmundsdottir Michelsen och hennes medarbetare tittat närmare på i vilken utsträckning värden för exempelvis blodtryck, blodfetter och blodsocker registreras i Sephia, Swedehearts delregister för sekundärprevention efter hjärtinfarkt, hos drygt 100 000 patienter som följs upp via telefon respektive vid ett fysiskt möte, från 2006 till och med 2022. /…/ Överlag registrerades sekundärpreventiva variabler i lägre utsträckning hos patienter som följts upp på detta sätt än hos patienter som följts upp på plats. /…/ Nu går Halldóra Ögmundsdottir Michelsen och hennes medarbetare vidare med en prediktiv analys för att försöka ta reda på vad som styr i fall man följs upp på plats eller telefon – och vad det kan ha för konsekvens för patienterna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-05-23)

Läkemedel som ska ge en skräddarsydd behandling vid IBD

”Mer än 80 000 personer i Sverige beräknas ha inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Det kan vara en svår sjukdom att behandla. ’De senaste två decennierna har det utvecklats många nya läkemedel mot IBD men vi behöver få mer kunskap om vilken behandling som passar vilken patient. De fynd vi fann förvånade oss och visade på resultat tvärtemot vad vi trodde’, berättar forskare Sara Karlqvist. /…/ Sara Karlqvist har i sin avhandling kartlagt hur effektiva vissa läkemedel är med hjälp av det svenska kvalitetsregistret för IBD som heter SWIBREG. Hon har även jämfört olika behandlingsalternativ med varandra.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Örebro län
(2024-05-23)

Informationsmöte för Nationella kvalitetsregister

”Välkommen till ett webbsänt informationsmöte för nationella kvalitetsregister onsdag den 5 juni. Mötet riktar sig till registerföreträdare och medarbetare inom registercentrumorganisationen (RCO).”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(Okänt exakt datum)

Vad händer inom programområdet barns och ungdomars hälsa?

”Digitalt heldagsseminarium om /…/ Aktuellt och framtida arbete inom Nationellt programområde (NPO) barns och ungdomars hälsa. /…/ Målgrupp: Representanter för professionsföreningar, kvalitetsregister, myndigheter, nationella arbetsgrupper, processledare och ordförande i regionala programområden och andra samarbetspartner inom barns och ungdomars hälsa.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(Okänt exakt datum)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share