Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 juni 2024

Artikeltips 11 juni till 24 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna. Efter denna omgång tar artikeltipsen ett litet sommaruppehåll och återkommer i början av augusti.

 

Små tecken på minskad livmoderhalscancer

”Antalet nya fall av livmoderhalscancer har minskat enligt de senaste siffrorna från Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer – men det behöver inte betyda att trenden håller i sig.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
(2024-06-12)

Handbok för att kvalitetssäkra data i kvalitetsregister

”En handbok har tagits fram för att stödja arbetet med att kvalitetssäkra data i kvalitetsregistren. Den riktar sig till alla som är involverade i arbetet med att säkerställa så hög och heltäckande kvalitet på registrens data som möjligt. Handboken ersätter den tidigare Valideringshandboken.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2024-06-13)

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis anslutet till Metadataverktyget i RUT

”Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för individer med systemsjukdomen psoriasis i behov av systembehandling. /…/ Metadataverktyget i RUT (Register Utiliser Tool) ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2024-06-13)

Hur kan kunskapsstöden bidra till mindre lågvärdevård?

”Lågvärdevård och ’kloka kliniska val’ är två begrepp som diskuteras flitigt i vården idag. I debattartiklar har det stötts och blötts huruvida vårdprogram, riktlinjer och andra kunskapsstöd bidrar till onödig vård eller inte. På vårens möte med ordförande och processledare i de nationella programområdena och de nationella samverkansgrupperna diskuterades frågan hur vård som inte skapar värde för patienterna kan minskas och hur kunskapsstyrningen kan bidra till det.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2024-06-13)

Hon byter Socialstyrelsen mot SBU

”Álfheiður Ástvaldsdóttir slutar som odontologisk sakkunnig på Socialstyrelsen. I augusti börjar hon sin nya roll som projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. /…/ Utöver den nya tjänsten fortsätter Álfheiður Ástvaldsdóttir att vara registerhållare för SKaPa, det vill säga Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, som hon ansvarat för sedan förra sommaren.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Tandläkartidningen
(2024-06-13)

Antibiotikaanvändning hos nyfödda i Sverige kan minskas

”Sweden neonatal antibiotic use study (Swenab) är en nationell observationsstudie som inkluderade alla barn födda i Sverige från 34 fulla gestationsveckor eller senare under perioden 1 januari 2012 till 31 december 2020. Det primära utfallsmåttet var antibiotikaanvändning under den första levnadsveckan. Andra utfallsmått var behandlingslängd, incidens av tidig sepsis (dygn 0–2) och mortalitet. Data inhämtades från Svenskt neonatalt kvalitetsregister och Medicinska födelseregistret. /…/ Resultaten indikerar att en stor andel barn behandlas med antibiotika under första levnadsveckan utan att ha sepsis, varför det finns en potential att minska insättningen av antibiotika samt att förkorta behandlingslängden hos dem som inte har sepsis.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-06-13)

Gruppdiskussioner om patientlagen på Patientrådets möte

”Ett fyrtiotal patientorganisationer möttes på Regeringskansliet den 13 juni när Patientrådet hade sitt utvidgade möte. På agendan stod ämnen som nationella kvalitetsregister, samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården och en gruppdiskussion om patientlagen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regeringskansliet
(2024-06-14)

Vårddirektör: ”Jätteviktigt att det här får ett slut innan midsommar”

”Hittills har regionerna lyckats skjuta vårdkonfliktens konsekvenser framför sig. Men efter midsommarhelgen blir läget svårare. /…/ Siffror från kvalitetsregistret SPOR (Svenskt perioperativt register) visar att det skedde ungefär fem procent färre operationer i Sverige redan fyra veckor efter att Vårdförbundets övertidsblockad inleddes den 25 april. Då hade ännu ingen vårdpersonal tagits ut i strejk. /…/ Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland, berättar att marginalerna i sommar redan är så små att det inte finns utrymme för någon strejk i vården. – Det är jätteviktigt att det här får ett slut. Vi har väldigt svårt att se att konflikten ska kunna fortsätta efter midsommar utan att det blir farligt för patienterna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Nyheter
(2024-06-14)

Tidiga insatser och stöd vid kognitiv svikt och demens

”Kronoberg tar nu steg mot en mer personcentrerad och effektiv vård genom det nya vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Fokus är tidig utredning och samarbete mellan olika vårdaktörer, för att förbättra livskvaliteten för personer med kognitiv svikt och deras närstående. /…/ Förbättringsarbetet har lett till att: /…/ Checklistor vid basal utredning och uppföljning har gjorts mer användarvänliga och stämmer överens med frågorna i kvalitetsregistret SveDem (Svenska Demensregistret) och mallen i Cosmic.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Kronoberg
(2024-06-14)

Rätt kompetens i hela flödet

”Den lilla ögonmottagningen vid Landskrona lasarett kämpar som så många andra verksamheter med att rekrytera och behålla specialistkompetens – och lyckas. Lösningen är att använda rätt kompetens i hela operationsflödet, vilket avlastar kataraktkirurgerna från många onödiga uppgifter. /…/ – Ögonmottagningen är en riktig pärla. Här finns ett fantastiskt teamwork som verkligen fungerar. Jag har ju jobbat på andra offentliga kliniker tidigare och skillnaden är stor. Här finns tillgång till resurser och arbetsprocesser som avlastar mig som läkare. Jag orkar och hinner mer, säger Agnieszka Howoruszko, överläkare och specialist i ögonsjukdomar. /…/ Ögonmottagningen är med i det Nationella kataraktregistret och deltar även i Marsstudien varje år. Rapporteringen till kvalitetsregistret hanteras av en operationsundersköterska. – Jag behöver inte fylla i en massa papper eller ägna mig åt onödig administration, vilket innebär att jag får mer tid att fokusera på mina huvuduppgifter.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sjukhusläkaren
(2024-06-14)

SPOR – täckande data om över 5 miljoner ingrepp

”Svenskt perioperativt register (SPOR) startades 2011 som ett projekt initierat av Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI). /…/ SPOR bygger på automatisk överföring av data utan ytterligare manuell hantering. SPOR täcker i dag 100 procent av operationsverksamheten vid de offentligt drivna sjukhusen. Data omfattar mer än 5 miljoner ingrepp. SPOR-data visar på regional ojämlikhet avseende patienters väntetid mellan beslut om operation och genomförd behandling. SPOR-data kan hjälpa till med flera förbättringsområden inom den perioperativa vården, såsom behandling av postoperativ smärta och illamående, ökad användning av ’Checklista för säker kirurgi’ samt förbättrad logistik. /…/ Antalet rapportuttag pekar på ökad användning av SPOR-data.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-06-14)

Etiskt dilemma kring barn födda före 24 graviditetsveckor

”Överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn har ökat sedan 1990-talet, men endast få rapporter finns om långtidsresultat. /…/ År 2016 infördes nya nationella riktlinjer för handläggande av extrem förtidsbörd på gränsen för överlevnad av Svenska neonatalföreningen i samarbete med Svensk förening för obstetrik och gynekologi och förlossningsöverläkare från universitetssjukhusen. Riktlinjerna baserades på data från Express-studien (Extremely preterm infants in Sweden) och Neonatala kvalitetsregistret. /…/ I vår nyligen publicerade kohortstudie har vi studerat mödrarnas och barnens hälsotillstånd före och efter de nya riktlinjerna. /…/ Sammanfattningsvis understryker våra resultat vikten av standardiserad uppföljning och rådgivning för kvinnor med ökad risk för extrem förtidsbörd. Trots förbättrad överlevnad hos barnen var förekomsten av somatisk morbiditet och kognitiv funktionsnedsättning vid 2 års korrigerad ålder oförändrad. Våra resultat kastar starkt ljus på vikten av omfattande etiska överväganden inför beslut om aktiva interventioner vid hotande förtidsbörd på gränsen för överlevnad.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2024-06-17)

Automatisk dataöverföring till kvalitetsregistret för hjärtintensivvård

”Kvalitetsregistret för hjärtintensivvård, RIKS-HIA, informationsförsörjs nu automatiskt från Region Uppsala. Det innebär att data överförs automatiskt mellan vårdjournal och kvalitetsregistret. Överföringen omfattar labb-, samt diagnosvariabler i registrets start- och vårdformulär. /…/ – Det är riktigt kul att strax före sommarledigheterna nå ytterligare en automatisering av informationsförsörjning inom det viktiga området för hjärtintensivvård, säger Björn Hultgren IT-strateg vid SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). /…/ Idag har ungefär 20 procent av de cirka 100 nationella kvalitetsregistren automatiserad informationsförsörjning. Målbilden är att majoriteten av kvalitetsregistren har automatiserat hela eller delar av sitt register.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2024-06-18)

RCC: Regioner följer rekommendation

”Regionerna följer nationella rekommendationer om cancerläkemedel och ställer om sin läkemedelsanvändning visar en ny rapport från Regionala cancercentrums (RCC:s) register för cancerläkemedel.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Life-time
(2024-06-18)

Första årsrapporten från kvalitetsregistret för OPT är publicerad

”SweOPT, det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (OPT), bildades våren 2023 med RCC (Regionalt cancercentrum) väst som stödteam. Nu har SweOPTs första årsrapport publicerats. Rapporten baseras på resultat för specifika indikatorer som finns allmänt åtkomliga på cancercentrum.se med kommentarer.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Regionala cancercentrum i samverkan
(2024-06-19)

Ska robotkirurgi användas vid knäprotesoperationer?

”Västra Götalandsregionen driver nu tillsammans med Region Örebro en randomiserad multicenterstudie (RAKER) för att jämföra och utvärdera robotassisterad knäkirurgi med manuell knäproteskirurgi. Huvudansvarig för studien vid Västra Götalandsregionen är Maziar Mohaddes, docent vid Sahlgrenska akademin samt forskningsansvarig överläkare vid ortopedin på Hässleholms sjukhus. /…/ En stor randomiserad studie som ska utvärdera robotkirurgi vid knäplastik kräver stora volymer av patienter. Men rekryteringen går trögt. – Större delen av de patienter som skulle kunna vara med i studier opereras av privata enheter, framför allt i Stockholm. Det kan därför vara svårt att som universitetssjukhus ha en välfungerande forskningsverksamhet. Men det finns goda exempel bland annat i Stockholm där universitet och privata aktörer samarbetar för att det ska bli enklare att driva studier. Vi bör också använda kvalitetsregistren mycket mer i forskningssyfte för att snabbare kunna utvärdera nya teknologier, säger Maziar Mohaddes.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sjukhusläkaren
(2024-06-19)

DN Debatt: ”Äldre kvinnor har också rätt att leva vidare”

”Idag hittas var fjärde bröstcancer hos en kvinna som är över 75 år. Ändå kallas de inte till mammografi. Äldre kvinnors tumörer – när de väl hittas – är större, och fler dör. /…/ Därför vill vi att Socialstyrelsen omedelbart ska rekommendera regionerna att ändra sina riktlinjer. Alla kvinnor över 74 år som önskar fortsätta med bröstcancerscreening ska ha rätt till detta med samma intervall som kvinnor i åldrarna 40–74. Socialstyrelsen bör också se över de kriterier som ligger till grund för att bedöma nyttan av screening för äldre kvinnor. Det är inte rimligt att fatta beslut utifrån data som inte existerar. I stället bör Socialstyrelsen väga in data från exempelvis populationsbaserade registerstudier och studier som bygger på matematiska modelleringar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Nyheter
(2024-06-20)

Debatt: ”S inför vård efter plånbok i Stockholm”

”S-politiken i Region Stockholm tvingar dem som drabbas av ätstörningar att betala själva om de vill ha behandlingen som får flest att bli friska. Det skriver företrädare för Mandometer­klinikerna. /…/ den offentliga psykiatriska vården i Region Stockholm hjälper alldeles för få. Enligt regionens egna uppgifter i kvalitetsregistret blir bara 23 procent diagnosfria, men inte symptomfria. Det finns heller ingen uppföljning, man vet inte hur många patienter som återfaller. Samtidigt blir 75 procent av patienterna, oavsett ätstörningsdiagnos, symptomfria i mandometer­behandlingen efter i genomsnitt 12 månader, den enda i världen som har ett fem år långt uppföljningsprogram. Bara 10 procent av patienterna återfaller och ingen har dött.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svenska Dagbladet
(2024-06-23)

Kvinnor fortsatt nöjda med förlossningsvården

”SKR:s graviditetsenkät visar att nio av tio kvinnor är trygga med sin förlossningsvård, och tidigare identifierade förbättringsområden fortsätter utvecklas positivt. /…/ SKR:s rapport ’Graviditetsvårdkedjan och kvinnors hälsa – Kvinnors upplevelser och medicinska utfall 2023’ sammanfattar nationella och regionala resultat från graviditetsenkäten, graviditetsregistret och vissa andra utvalda kvalitetsregister och publika datakällor.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner
(2024-06-24)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share