Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 december 2021

Artikeltips 11 december till 23 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/nationelltvardprogramforbehandlingavobstruktivsomnapnehosvuxna.59876.html
”Obstruktiv sömnapné hos vuxna är en folksjukdom som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Ett nytt vårdprogram beskriver och värderar de behandlingsformer för sömnapné som används i Sverige. /…/ Vårdprogrammet har utarbetats av en multidisciplinär och multiprofessionell arbetsgrupp som speglar de kliniska områden som utreder och behandlar patienter med obstruktiv sömnapné. Arbetet har understötts av resurser från det nationella kvalitetsregistret SESAR (Svenska sömnapnéregistret). I arbetsgruppen har även ingått patientrepresentanter.”
(2021-12-13)

Arbete igång för att utrota livmoderhalscancer

https://www.life-time.se/vardkvalitet/arbete-igang-for-att-utrota-livmoderhalscancer
”Först Stockholm-Gotland – sedan övriga Sverige. Färdriktningen för att utrota livmoderhalscancer börjar klarna med nationell samordning, där SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) uppmanar regionerna att erbjuda unga kvinnor samtidig vaccination och screening mot HPV (humant papillomvirus). /…/ – Det är fantastiskt att det faktiskt rullat på så bra bland alla intressenter både inom stat och region och en grundorsak, tror jag, är att vi verkligen satsat på forskning, kunskap och data. Grunden för att initiativet att utrota livmoderhalscancer kan bli framgångsrikt är att vi länge forskat kring de möjligheter som finns för att förebygga cancer med vaccination respektive screening och med bra samarbete med näringsliv, akademi samt hälso- och sjukvård, säger Joakim Dillner, som är ordförande för NKCx, Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.”
(2021-12-13)

Allt fler ALS (amyotrofisk lateral skleros)-patienter med i studier

https://www.lakemedelsvarlden.se/allt-fler-als-patienter-med-i-kliniska-studier
”I dag är vår målsättning är att erbjuda alla patienter att vara med i en klinisk studie, säger ALS-forskare på Karolinska universitetssjukhuset. /…/ Juliette Foucher arbetar även med att utveckla ALS-samarbetet inom Norden. /…/ Ännu en fråga som hon brinner för är att öka jämlikheten för ALS-patienter inom Sverige. – Än så länge finns det stora skillnader mellan patienter som bor nära universitetssjukhus med specialistkompetens inom ALS och de som bor i andra delar av landet. Den senare gruppen kan till exempel ha sämre tillgång till information som ger möjlighet att komma med i studier, säger Juliette Foucher. För att minska denna ojämlikhet behövs, menar hon, olika former av informationsinsamling och -spridning. En viktig informationskälla är då det nationella kvalitetsregistret för ALS-patienter. I dag finns åtminstone tre fjärdedelar av alla ALS-patienter i Sverige med detta register. – Vi vill att hundra procent av patienterna ska inkluderas i kvalitetsregistret. Genom registret samlar vi bland annat data som kan hjälpa oss att utveckla och utvärdera gemensamma riktlinjer.”
(2021-12-13)

Förebyggande av ojämlik cancervård

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/forebyggande-av-ojamlik-cancervard_H911569
”Skriftlig fråga 2021/22:569 av Marléne Lund Kopparklint (M) /…/ Sverige har en nationell cancerstrategi som ska utgöra grunden för arbetet med att utveckla cancervården. Strategin ska inte bara bidra till en sammanhållen kedja av vårdinsatser utan också bidra till kunskapshöjning inom svensk cancervård. Den palliativa vården är en viktig del i strategin. /…/ Tyvärr har det visat sig genom det svenska palliativregistret att tillgången på specialistvård inom området palliativ vård skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Detta trots att regeringen satsat – sedan 2017 har regeringen investerat cirka 90 miljoner kronor årligen – på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. /…/ Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren: Förutom den utredning som har tillsatts, vilka ytterligare åtgärder ämnar ministern vidta för att förebygga ojämlik cancervård för dem som är sjuka i dagens läge?”
(2021-12-13)

Vi söker två seniora statistiker (Registercentrum Västra Götaland)

https://registercentrum.se/nyheter/vi-soeker-tva-seniora-statistiker
”Registercentrum Västra Götaland söker två seniora statistiker för jobb med nationella kvalitetsregister anslutna till oss. Det är meriterande om du har stor forskningserfarenhet. Ditt uppdrag blir att ta fram statistiska analyser av registerdata. Du ska också bistå med rådgivning och stöd när vi utvecklar register. /…/ Sista ansökningsdag är 16 januari 2022.”
(2021-12-14)

Kunskapsstyrningen brobyggare för tandvården

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/kunskapsstyrningenbrobyggarefortandvarden.59958.html
”Tandvård och munhälsa är en viktig del av flera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Systemet för kunskapsstyrning har underlättat samarbete och förenklat spridning av kunskapsstöd för tandvård. Tack vare den samarbetsstruktur som systemet för kunskapsstyrning erbjuder har tandvård lyckats nå ut till hälso- och sjukvården på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det menar Gunnel Håkansson, ordförande i Nationellt programområde (NPO) tandvård. /…/ NPO tandvård har tillsatt ett flertal nationella arbetsgrupper (NAG) där kunskapsluckor har identifierats. Det finns arbetsgrupper för att skapa ett implantatregister, ta fram ett enkelt klassificeringssystem för dental erosion och en permanent NAG för äldres munhälsa och tandvårdens läkemedel.”
(2021-12-14)

Samhället får inte svika placerade barn – pandemi eller ej

https://blog.unicef.se/2021/12/16/samhallet-far-inte-svika-placerade-barn-pandemi-eller-ej
”DN:s (Dagens Nyheters) reportage om en fyraårig flicka som upplevt sju familjehemsplaceringar, kommit till sjukhus med skador på kroppen och enligt åklagare har utsatts för svält, är minst sagt upprörande. UNICEF (United Nations Children’s Fund) Sverige betonar starkt att kränkning av barns rättigheter i statens vård måste förebyggas och att de barn som har utsatts har rätt till upprättelse. /…/ En god, kontinuerlig och fysisk kontakt mellan barnet och socialtjänsten är avgörande för att upptäcka eventuella missförhållanden i familjehemmet. /…/ Samtidigt måste kontrollen av familjehemmen förbättras, exempelvis genom ett nationellt kvalitetsregister för familjehem.”
(2021-12-16)

Alumnreportage: Malin vill ge alla patienter en god vård

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2021/alumnreportage-malin-vill-ge-alla-patienter-en-god-vard
”Malin arbetar som specialistsjuksköterska i hemsjukvården i Kalmar. Hon läste specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre på distans och tycker att utbildningen gav henne en fördjupad kunskap som hon har nytta av i sitt arbete. /…/ För att ge patienterna en trygg vård så jobbar Malin och hennes kollegor i team samt att de använder sig av ett kvalitetsregister. – Vård i livets slut tillhör sjuksköterskans arbete och det kräver tid och kunskap så den sista tiden blir bra för patient och anhöriga. Vi arbetar med kvalitetsregister för att ge våra patienter rätt vård. Vården kring patienten är ett teamarbete vilket är väldigt bra för kvalitén. Det är tillsammans i teamet, med patienten och anhöriga som vi kan göra det bäst för den enskilde.”
(2021-12-16)

Självlärande maskiner ska visa vägen till bättre läkemedelsbehandlingar

https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=17958&typ=artikel&lang=sv
”– Det är fullt möjligt att AI (artificiell intelligens)-forskningen redan har verktygen som krävs, säger Per Larsson, forskare vid Uppsala universitet som med hjälp av maskininlärning ska utveckla metoder att beräkna oralt tillförda peptidläkemedels löslighet och upptagning i blodet. /…/ Mötet mellan matematiska och medicinska kompetenser skapar redan stora synergieffekter. I Uppsala utvecklas algoritmer med kapacitet att utvinna helt ny kunskap ur svenska kvalitetsregister. I vården finns datorsystem som tolkar EKG (elektrokardiografi)-resultat och som med hjälp av maskininlärning lär sig att lösa uppgifter de inte explicit är programmerade för. Vi befinner oss kort sagt i en tid där vetenskapen snabbt för oss mot ett förverkligande av flera generationsöverskridande utopier.”
(2021-12-17)

Kvalitetsregister har bidragit till världsledande vård av för tidigt födda

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/kvalitetsregisterharbidragittillvarldsledandevardavfortidigtfodda.60148.html
”Data från Neonatalregistret (SNQ) visar att Sverige är världsledande när det gäller överlevnad och omhändertagande av extremt för tidigt födda barn. Forskningsstudier som genomförts på det nationella kvalitetsregistrets data har även bidragit till nationella riktlinjer, förbättringar och mer jämlik vård. Barnen och föräldrarna har idag tillgång till samma goda vård var de än bor.”
(2021-12-20)

Inera tar över redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/inerataroverredaktionochtekniskplattformfornationelltklinisktkunskapsstod.59950.html
”Från årsskiftet tar Inera över ansvaret från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nationell redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Samarbetet och processerna inom nationellt system för kunskapsstyrning fortsätter som tidigare.”
(2021-12-20)

Publicering av vetenskaplig artikel baserad på data från Amputations- och protesregistret SwedeAmp

https://swedeamp.com/index.php/2021/12/22/publicering
”Igår kom en tidig julklapp – den vetenskapliga artikeln baserad på SwedeAmp-data, och som visar att EQ-5D med 5 svarsalternativ är att rekommendera, finns nu publicerad och med fri tillgång till er alla!”
(2021-12-22)

Nyhetssammanställning från BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://bpsd.se/december-2021
BPSD hälsar god jul och sammanställer ett antal nyheter, bland annat gällande registrets innovationspris och rapporten ”Risker vid kognitiv utredning av äldre med migrationsbakgrund”.
(2021-12-22)

Fler leveranser inom automatiserad informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/flerleveranserinomautomatiseradinformationsforsorjningtillnationellakvalitetsregister.60313.html
”Programmet för automatisering av informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister inleddes under hösten 2020 med projekt inom cancer- och hjärt-kärlområdet. Efter en första driftsättning under våren 2021 halverades dubbeldokumentationen för det nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt. Nu har slutleveransen genomförts och dubbeldokumentationen minskar ytterligare.”
(2021-12-22)

AI (artificiell intelligens) kan förutsäga död och hjärtsvikt efter en hjärtattack

https://newsfounded.com/sweden/ai-kan-forutsaga-dod-och-hjartsvikt-efter-en-hjartattack
”Cirka 25 000 svenskar drabbas av hjärtinfarkt varje år och ungefär en fjärdedel av dem dör eller utvecklar hjärtsvikt, vilket är ett allvarligt och dödligt tillstånd. Ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att det går att förutsäga död och sjuklighet vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt med hjälp av artificiell intelligens. Upptäckten kan användas för att förbättra hjärtvården. /…/ Studien genomfördes med hjälp av det svenska kvalitetsregistret Swedeheart och baserades på data från 140 000 hjärtinfarktpatienter åren 2008–2017, testade på 30 000 danska patienter. AI-algoritmen fann att förutsägelsen var korrekt i 74 procent av patienterna när det gäller dödsfall och 62 procent av patienterna när det gäller hjärtsvikt. Algoritmen kunde utesluta dessa tillstånd med 97–99 procents säkerhet.”
(2021-12-22)

Rapport från användarmöte 2021 (Svenska Makularegistret)

http://makulareg.se/om-svenska-makularegistret/anvandarmoten/2021-2
”Den 3 december hölls årets användarmöte i Svenska Makularegistret. Mötet hölls i digital form i samarbete med Medicinska Retinaklubben. Under mötet visades en presentation om bland annat årsrapport, trombos, diabetes, visualisering, validering, forskning och resultat av användarenkät 2021.”
(2021-12-23)

Rapport från användarmöte 2021 (Svenskt Kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning)

https://rcsyd.se/skrs/om-skrs/anvandarmoten/2021-2
”Svenskt Kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning (SKRS) genomförde ett digitalt användarmöte den 13 oktober. Syftet med mötet var att ge en återkoppling kring kvalitetsregistrets arbete både nu och strategiskt framåt. Rapporten från mötet har även fått plats i Nya Synvärlden nummer 4 2021.”
(2021-12-23)

Ny forskning kring arbetsmiljöns inverkan på vårdkvaliteten inom tandvården

http://www.skapareg.se/ny-forskning-kring-arbetsmiljons-inverkan-pa-vardkvaliteten-inom-tandvarden
”En studie har publicerats där man belyser arbetsmiljöns påverkan på kvaliteten hos tandfyllningar. Studien har skett med stöd av data från SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit).”
(2021-12-23)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share