Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
15 september 2017

Artikeltips 1 september till 15 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/04/sekretessen-i-fara-vid-aningslos-digitalisering
”E-hälsa bör underställas samma etiska regelverk som gäller för alla andra digitaliserade metoder inom hälso- och sjukvården, skriver professor Gunnar Akner i en debattartikel./…/Vad hade hänt om nazi-Tyskland på 1930–40-talet hade haft tillgång till digitaliserade patientjournaler och ett stort antal nationella digitala kvalitetsregister?”
(2017-09-04)

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2017/september/cancerregistrering-i-nationell-samverkan
Sammanfattande artikel om Cancerregistret som snart fyller 60 år.
”– Inom ramen för det nationella samarbetet pågår även framtagande av ett utbildningspaket för att registrera på rätt sätt i Cancerregistret./…/Dessutom arbetar vi med att förbättra IT-stödet för registrering inom den nationella gruppen/…/Det är ett otroligt utvecklande arbete, inte bara att sitta med i den nationella gruppen, utan även att arbeta med själva Cancerregistret som är ett viktigt register för utvecklingen av cancervården/…/”
(2017-09-05)

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2017/september/flera-kvalitetsforbattringar-inom-diagnosen-sarkom
”Flera kvalitetsförbättringar inom diagnosen sarkom/…/Det nationella kvalitetsregistret för sarkom i extremiteter och bålvägg började som en del av Skandinaviska Sarkomgruppens gemensamma register som grundades 1986. Registret har en unikt lång historia och hög täckningsgrad. Genom åren har många studier gjorts utifrån registret och flera avhandlingar baseras till stora delar på registerdata.”
(2017-09-05)

http://www.registerforskning.se/sv_se/anmalan-ar-oppen
”Den 3 oktober är det dags för Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. Kom och hör hur du som forskare på bästa sätt kan ta del av olika myndigheters registerdata och tjänster, och mycket mer!”
(2017-09-06)

http://www.life-time.se/vardkvalitet/landsting-nojda-med-inforande-av-hepatit-c-lakemedel
”Landstingen var överlag bra på att leva upp till rekommendationer om vilka patienter som skulle behandlas med de nya läkemedlen mot hepatit C som lanserades 2014–2015, enligt en utvärderande rapport./…/Tillgången till ett fungerande kvalitetsregister, InfCare Hepatit, har varit avgörande för att kunna bedöma om effekten i klinisk vardag motsvarar den effekt som dokumenterats i kliniska prövningar. Det visar på behovet av samlade och kraftfulla nationella insatser, anser LIF.”
(2017-09-06)

http://rcso.se/vad-pagar-optimal-habilitering-2
”Teamen i förbättringsprogrammet Optimal habilitering 2 i sydöstra sjukvårdsregionen har valt att arbeta med föräldrastödet och har som metod använt fokusgruppsintervju. Habiliteringen i Region Jönköpings län har under våren genomfört sina intervjuer. Samtidigt har de ett nära samarbete med en patientföreträdare. De framhäver att detta samarbete gett ett mervärde till deras arbete.”
(2017-09-06)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2017/09/Hedrad-i-Skottland-for-uppfoljning-som-hjalper-barn-med-CP
”Gunnar Hägglund/…/har utnämnts till hedersmedlem i Royal College of Surgeons of Edinburgh, som tecken på uppskattning av hans insatser för barn och vuxna med cerebral pares (CP)./…/Uppföljningsprogrammet började som ett samarbetsprojekt mellan barnortopedi och habilitering inom Region Skåne och var grunden till det som sedermera blivit ett nationellt kvalitetsregister./…/när CP Norden, en sammanslutning av alla nordiska patientorganisationer kring cerebral pares, hade sitt startmöte 2010 satte de upp som första mål att alla personer med CP i Norden ska ha rätt att vara med i CPUP (registret). Det var mycket glädjande/…/”
(2017-09-07)

http://gantrack5.com/t/v/4_MDkzMTg2NzEzNDE=
Senaste nyhetsbrevet från RCC Syd.
(2017-09-12)

http://www.life-time.se/ledare/vad-sags-om-ordnad-uppfoljning
”Det är paradoxalt att i den första uppföljningsrapporten inom det ordnade införandet av läkemedel är det vad som inte kan göras som framträder tydligast. Ska det ordnade införandet av nya läkemedel bli en kunskapsgenererande process måste avsevärda resurser ägnas åt att få till den ordnade uppföljningen./…/Hade det saknats ett kvalitetsregister, vilket det tyvärr gör inom många områden där det kommer nya läkemedelsbehandlingar, hade det inte varit möjligt att få information om läkemedlen ger samma effekt i klinisk vardag i vården som i de forskningsstudier som låg till grund för att läkemedlen godkändes.”
(2017-09-13)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share