Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
1 september 2017

Artikeltips 17 augusti till 1 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://rcso.se/filmer-fran-inspirationsdagen
”Den 29 maj anordnade RCSO, tillsammans med Qulturum, en inspirationsdag med fokus på kvalitetsbaserade förbättringsnätverk. Efter dagens föreläsningar och gruppdiskussioner spelade vi in filmer om lärande nätverk.”
(2017-08-17)

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/08/Epileptiskt-anfall-efter-medelaldern-kan-vara-riskfaktor-for-stroke
”Epileptiskt anfall efter medelåldern kan vara riskfaktor för stroke/…/Vi har med hjälp av kvalitetsregistret Riksstroke och patientregistret undersökt förekomsten av epileptiska anfall hos patienter som insjuknade i stroke efter 60 års ålder under åren 2005 till 2010.”
(2017-08-17)

http://fof.se/tidning/2017/7/artikel/ska-feta-barn-opereras
”Svenska forskare opererar 13-åringar med svår fetma för att hjälpa dem att gå ner i vikt. Metoden är effektiv, men ingreppet kan leda till komplikationer – även senare i livet./…/Fem år efter operationen vägde de opererade ungdomarna i genomsnitt 36,8 kilo mindre och hade minskat sitt BMI med 13,1 enheter. Förekomsten av höga blodfetter, högt blodtryck och tecken på diabetes minskade. Som jämförelse användes registerdata från ungdomar med extrem fetma som fått konventionell behandling, samt en grupp vuxna som genomgått gastrisk bypass vid sjukhuset under samma tid. Ungdomarna som inte hade opererats ökade sin vikt med i genomsnitt tio procent och sitt BMI med 3,3 enheter under femårsperioden.”
(2017-08-17)

http://www.lakemedelsvarlden.se/p-piller-kan-minska-risken-for-ra
”Kvinnor som äter p-piller tycks ha en minskad risk att utveckla reumatoid artrit, visar en ny studie från Karolinska institutet./…/I den svenska registerbaserade studien, som är publicerad i Annals of the Rheumatic Diseases, har forskarna använt sig av uppgifter i det svenska RA-registret, Eira, och i det nationella befolkningsregistret.”
(2017-08-18)

http://cpup.se/tva-nya-artiklar-baserade-pa-cpup
”Två nya artiklar baserade på CPUP”
(2017-08-20)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-ar-dags-nasta-steg-i-diabetesvarden-18210
”Diabetesvården har förbättrats tack vare banbrytande forskning. Nu kan, och bör, vi även förhindra den allvarligaste komplikationen – hjärt- och kärlsjukdomar. Men för det krävs mer resurser i vården och bättre samverkan./…/Som stöd, förutom riktlinjerna, har Sverige världens bästa diabetesregister, Nationella Diabetes Registret www.ndr.nu. Detta är ett fantastiskt underlag till kvalitetsarbete och ett verktyg i arbetet med att göra diabetesvården mer jämlik över landet.”
(2017-08-21)

http://www.forskning.se/2017/08/21/allt-fler-barn-insjuknar-i-typ-1-diabetes
”Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes i Sverige fortsätter att öka, och diagnosen ställs ofta alltför sent./…/Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet, har analyserat uppgifter från det nationella kvalitetsregistret för barn- och ungdomsdiabetes, SWEDIABKIDS. Han har funnit att incidensen av typ 1-diabetes hos barn upp till 15 år fortsatt att öka till år 2015.”
(2017-08-21)

http://www.swedeamp.com/dokument/diverse/Minnesord_Leif_Aug2017.pdf
Minnesord från SwedeAmp om den i många år kvalitetsregisterengagerade Leif Axelsson som nyligen gick bort.
(2017-08-22)

http://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/allabehoverintekommalikaoftatillcellprovtagning.2984.html
”För att förebygga livmoderhalscancer kallas landets alla kvinnor till cellprov vart tredje år från 23 års ålder. Nu visar forskning på registerdata att det för många skulle räcka med vart nionde år.”
(2017-08-22)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/augusti/professorer-domer-ut-skattningsskalor-for-att-mata-halsa
”Ett av de mest använda instrumenten för att mäta självupplevd fysisk och mental hälsa heter SF-36, som i sin kortare version kallas SF-12. Ända sedan 1990-talet har de använts flitigt inom såväl hälsovetenskaplig som medicinsk forskning, men även i olika kvalitetsregister. I en artikel i Research in Nursing and Health visar professorerna Peter Hagell, Albert Westergren och Kristofer Årestedt vid högskolan i Kristianstad hur missvisande resultaten kan bli.”
(2017-08-22)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/08/RAV-rekommenderar-behandling-for-alla-med-kronisk-hepatit-C
”Leverskada mäts oftast med tillräcklig noggrannhet med elastografi. Att gradera livskvalitet eller extrahepatiska manifestationers allvarlighetsgrad är betydligt svårare. Slutgiltig bedömning av behandlingsindikation görs därför ofta efter diskussion mellan flera erfarna läkare på kliniken. All behandling registreras i det nationella kvalitetsregistret och utvärderas fortlöpande.”
(2017-08-22)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/08/23/16-mans-rosen–experternas-expertis-om-hogspecialiserad-vard—vardmaktpodden
”Måns Rosén, regeringens utredare om att vara pappaledig även som direktör, om kvalitetsregister som guldgruva och om att centralisera högspecialiserad vård för att rädda 500 liv årligen.”
(2017-08-23)

http://www.registercentrum.se/sv/content/god-hj%C3%A4rnfunktion-hos-riktigt-gamla-som-%C3%B6verlever-hj%C3%A4rtstopp
”Patienter över 90 år som fått hjärt-lungräddning på sjukhus och överlevt har oftast god hjärnfunktion. Det visar en ny studie från Svenska Hjärt¬lungräddningsregistret.”
(2017-08-25)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/augusti/sammanstallning-jamlik-cancervard
”Jämlik cancervård har undersökts i flera vetenskapliga studier baserade på data från regionala och nationella kvalitetsregister. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har under våren 2017 arbetat fram en förteckning över de publicerade studierna om jämlik vård.”
(2017-08-25)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/08/26/esc-2017-hjartrehabilitering
”År efter år visar registerdata att det är stora skillnader i hur väl landets hjärtrehabiliteringscenter uppfyller behandlingsmålen efter hjärtinfarkt. Margrét Leósdóttir, kardiolog på Skånes universitetssjukhus och ordförande i registret Sephia, har tittat på varför.”
(2017-08-26)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/08/27/esc—dyr-blodfortunnare-inte-battre-an-billig
”Det verkar gå lika bra att ge det billigare blodförtunnande läkemedlet heparin i det akuta skedet av hjärtinfarkt, jämfört med att ge det dyrare läkemedlet bivalirudin, visar den svenska studien VALIDATE-SWEDEHEART./…/Deltagarna lottades till att få behandling med endera läkemedlet som bägge ges intravenöst i samband med ballongvidgningen. De följdes sedan genom det svenska kvalitetsregistret SWEDEHEART.”
(2017-08-27)

 1. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/psykisk-halsa-lyfts-i-diabetesvarden
  ”För att bättre fånga upp patienter med diabetes som behöver ett psykologiskt stöd har Nationella diabetesregistret utformat en patientenkät som med rad frågor berör patientens mående, och som vårdpersonalen kan använda i kontakten med patienterna.”
  (2017-08-28)
 2. https://www.svtplay.se/video/14966884/lokala-nyheter-halland/svt-nyheter-halland-28-aug-19-55-1
  Videoklipp gällande samma nyhet som ovan.
  (2017-08-28)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/08/Hjartinfarkter-vanligare-pa-mandagar/
”Hjärtinfarkter vanligare på måndagar/…/Med data ur det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART undersökte vi hypotesen att det finns ett samband mellan perioder under kalenderåret då vi tycks uppleva särskilt mycket stress, men också perioder då vi tar det lugnt, och risken för att insjukna i hjärtinfarkt.”
(2017-08-28)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2017/08/Framgang-for-den-nationella-forskarskolan-i-allmanmedicin
”Nu finns förutsättningar för svensk allmänmedicinsk forskning att bli internationellt konkurrenskraftig/…/Antalet seniora kliniska akademiker bland allmänläkare är relativt litet jämfört med alla andra större kliniska specialiteter. Sverige har dock en stor potential att vara internationellt konkurrenskraftigt – inte minst på grund av de värdefulla nationella registren – men man har ännu inte fullt ut dragit fördel av denna viktiga resurs.”
(2017-08-28)

http://www.life-time.se/framtidens-medicin/nu-ska-sverige-fa-en-nationell-strategi-mot-demens
”I ett underlag till en nationell strategi för vård och omsorg för personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar föreslås prioriterade insatser för att Sverige ska bli ett demensvänligt samhälle där sjukdom upptäcks och behandlas tidigt liksom att stödjande insatser sätts in vid behov./…/En förutsättning för att kunna öka kvaliteten är att verksamheterna utvärderas och följs upp. Socialstyrelsen föreslår bättre möjligheter för kommunerna och primärvården att använda uppgifter från Svenska demensregistret, ett av två nationella kvalitetsregister på området.”
(2017-08-28)

http://www.mynewsdesk.com/se/svensk-ortoepedisk-foerening/pressreleases/varfoer-kan-inte-vaarden-hantera-it-som-industrin-2123866
”Idag publicerar SvD debatt en debattartikel om hur den ineffektiva vårddokumentationen stjäl mycket tid från både patienter och vårdpersonal, tid som bättre skulle kunna användas till patentarbete, samtidigt som det ofta är omöjligt att rekonstruera förlopp från moderna journaler.”
(2017-08-28)

 1. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/08/Syrgas-okar-inte-overlevnaden-pa-sikt-vid-misstankt-hjartinfarkt-visar-studie/
  ”Rutinmässig syrgasbehandling ökar inte överlevnaden efter ett år hos patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt, visar en svensk studie i New England Journal of Medicine. Det öppnar för ändring i praxis./…/I studien randomiserades 6 629 patienter på 35 svenska sjukhus i kvalitetsregistret SWEDEHEART till att få syrgas – 6 liter per minut under sex till tolv timmar – eller inte. Forskarna tittade i första hand på hur stor andel av patienterna som hade dött efter ett år. Resultaten visar att andelen var densamma, ungefär 5 procent, i båda grupperna.”
  (2017-08-28)
 2. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/augusti/syrgas-verkar-sakna-effekt-vid-hjartinfarkt
  Artikel med ämne likt den ovan: ”Studien var en av de stora nyheterna under den pågående europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona. Patienterna i studien kunde följas upp i det svenska kvalitetsregistret./…/– De svenska kvalitetsregistren ger unika möjligheter för forskningen. Faktum är att det inte hade varit möjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen, säger Robin Hofmann, i ett pressmeddelande.”
  (2017-08-28)

http://hakir.se/pagaende-forskning
”Titta gärna under fliken Forskning & Förbättringsarbeten så får ni se vad som pågår med hjälp av HAKIR-data.”
(2017-08-29)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/augusti/fler-far-hjartinfarkt-nar-det-ar-kallt-ute
”Dagar då temperaturen kryper under nollan sker fyra fler hjärtinfarkter i Sverige än varmare dagar. Det visar en studie som kopplat samman antalet hjärtinfarkter med väderförhållanden./…/Studien har gjorts vid Lunds universitet med hjälp av data från kvalitetsregistret SWEDEHEART och väderdata från SMHI/…/”
(2017-08-29)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/08/30/det-gar-utmarkt-att-styra-varden-utifran-matningar-av-kvaliteten
”För oss som verkar i sjukvården, på landstingens uppdrag, är det ofattbart att regeringen tycks beredd att gå vidare med en lagstiftning som skulle vara förödande för hälso- och sjukvården/…/i den svenska sjukvården finns en lång tradition att följa upp kvalitet. De medicinska kvalitetsregistren, med data från vårdgivarna och vårdens professioner, leder till bättre medicinska resultat. Det är därför obegripligt att så kategoriskt döma ut kvalitetsmätning som basen för den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling.”
(2017-08-30)

http://qrcstockholm.se/news/eus-dataskyddsforordning
”EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Utredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde, men en nödvändig så kallad skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen.”
(2017-08-30)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2017/08/Obstetriskt-ultraljud-och-prenatal-diagnostik-i-forsta-trimestern
”I en nära framtid kommer sannolikt kostnaden för icke-invasivt prenatalt test (NIPT) att minska påtagligt och göra att detta test blir den primära metoden för detektion av kromosomavvikelser i tidig graviditet./…/När ytterligare en ny metod som NIPT introduceras känns det viktigt för framtiden att den inkorporeras med de befintliga metoderna och används på ett kostnadseffektivt sätt. NIPT bör också kvalitetssäkras och monitoreras via nationella kvalitetsregister på samma sätt som KUB, i enlighet med nationella riktlinjer framtagna av Svensk förening för obstetrik och gynekologi.”
(2017-08-30)

http://www.registerforskning.se/sv_se/datum-satt-for-nationella-kvalitetsregisters-forskningskonferens-2018
”Nästa års forskningskonferens om nationella kvalitetsregister äger rum den 23 maj i Stockholmsområdet. Arrangörer är, som i år, Nationella kvalitetsregister, Apotekarsocieteten och Vetenskapsrådet.”
(2017-08-31)

https://rcsyd.se/blog/event/rco-syds-registerdag-2017
Anmälan är nu öppen till RCO Syds registerdag den 5 oktober.
(2017-08-31)

https://rcsyd.se/blog/event/nationellt-prom-seminarium
Anmälan är nu öppen till RC Syds PROM-seminarium den 8 november.
(2017-08-31)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share