Aktuella lagar

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR/The General Data Protection Regulation)

GDPR gäller som lag i Sverige och EU:s övriga medlemsländer. Förordningen innefattar bland annat de som behandlar personuppgifter (exempelvis kvalitetsregister) och stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller den personliga integriteten.

Ansvar för lokal behandling

Vid kvalitetsregisterrapporteringen är varje myndighet inom hälso- och sjukvården eller privat vårdgivare personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som den utför till exempel vid insamling och inrapportering av personuppgifter till ett nationellt kvalitetsregister. Det innebär att inrapporterande vårdgivare alltid har personuppgiftsansvar för sin egen hantering av personuppgifter. Detta ansvar kallas lokalt personuppgiftsansvar.

Ansvar för central behandling

För den hantering av personuppgifter som sker i det samlade nationella kvalitetsregistret, det vill säga innehållande uppgifter från samtliga inrapporterande vårdgivare, får endast myndigheter vara ansvariga. Detta ansvar kallas centralt personuppgiftsansvar (CPUA).

Registercentrum Syd

Registercentrum Syd är ett regionalt registercentrum med ansvar för upplägg av användare för flertalet kvalitetsregister. I GDPR beskrivs detta i artikel 6, laglig grund varför man behandlar uppgifter.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om GDPR i sin helhet på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) hemsida.

Patientdatalagen kapitel 7

Patientdatalagen infördes 2008 och reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården. Kapitel 7 innehåller bestämmelser om kvalitetsregister.

Klicka här för att komma till patientdatalagen kapitel 7 i sin helhet på riksdagens hemsida.

Patientlagen

Patientlagen har som syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Klicka här för att komma till mer information hos 1177 Vårdguiden.

Klicka här för att komma till patientlagen i sin helhet på riksdagens hemsida.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet.

Klicka här för att komma till offentlighets- och sekretesslagen i sin helhet på riksdagens hemsida.

 

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 17 januari 2022