Aktuella lagar

Patientdatalagen kapitel 7

Lagen infördes 2008 och reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården. Kapitel 7 innehåller bestämmelser om kvalitetsregister.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355#K7

Personuppgiftslagen (PUL)

Lagen trädde i kraft 1998 och är subsidiär andra författningar. Den tillämpas alltså inte om det finns annan lagstiftning som bestämmer något annat. Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204

Patientlagen

En ny patientlag gäller sedan 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Information om patientlagen finns att läsa hos 1177 Vårdguiden.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Offentlighets- och sekretesslagen

Lagen trädde i kraft 2009 och ersatte då sekretesslagen. Den innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet.
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 16 november 2016