Historik

De första nationella kvalitetsregistren bildades på 1970-talet och antalet har sedan dess ökat markant. Alla nationella kvalitetsregister innehåller data om till exempel problem, diagnos, åtgärder och resultat på individnivå. Aggregerat blir det möjligt att följa hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet med syfte att ständigt lära och förbättra.

Data från nationella kvalitetsregister används i stor utsträckning även inom forskningen som ett komplement till randomiserade studier. På senare år har data också börjat användas som underlag för verksamhetsbeslut och i viss mån även som ekonomiskt styrmedel.

Södra sjukvårdsregionens registercentrum RC Syd (Registercentrum Syd) bildades den 1 januari 2013 av EyeNet Sweden Karlskrona och RC Syd Lund och består idag av två kontor, RC Syd Karlskrona och RC Syd Lund.

EyeNet Sweden startades den 1 januari 2003 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen med syfte att verka som ett kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister. Nationella Kataraktregistret, med dess mångåriga erfarenhet av datainsamling, kliniskt förbättringsarbete och forskning gällande gråstarrsoperationer, utgjorde bakgrunden för utvecklingen mot ett kompetenscentrum. Uppdraget har sedan dess vidgats till att gälla alla delar av hälso- och sjukvården samt tandvård.

Fram till 2011 gick RC Syd Lund under namnet NKO, en förkortning för Nationellt Kompetenscentrum Rörelseorganens Sjukdomar. Namnet till trots arbetade man med ett stort antal register inom andra sjukdomsområden än ortopedi och rörelseorganens sjukdomar varför man 2011 bytte namn till RC Syd Lund.

I mars 2012 hölls i Karlskrona ett första möte med representation från både RCC Syd (Regionalt cancercentrum syd), som sedan länge drev och utvecklade kvalitetsregister inom cancerområdet, och RC Syd. Ett närmare samarbete utvecklades därefter mellan RC och RCC med gemensamma arbetsmöten som etablerades liksom intressegrupper för olika yrkeskategorier, till exempel statistiker.

Våren 2014 formulerades begreppet Registercentrumorganisation (RCO), vilket egentligen är ett nätverk mellan RC, RCC och i förslaget också olika FoU-strukturer. Det sågs som ett naturligt steg i utvecklingen att verksamheter med likartat innehåll i en region samarbetar. Detta gäller inte minst för att på bästa sätt använda det begränsade antal individer som har kompetens i registerutveckling, databashantering, biostatistik och förbättringsarbete.

I och med bildandet av RCO har 2015–2016 registercentra utöver det nationella uppdraget att utveckla och driva nationella kvalitetsregister också haft ett regionalt uppdrag att på olika sätt stödja registerrelaterad verksamhet inom den egna sjukvårdsregionen.

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 9 mars 2017