Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 oktober 2020

Artikeltips 8 oktober till 23 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Ny hemsida för LKG-registret

http://lkg-registret.se/blog/nyheter/ny-hemsida-for-lkg-registret
”Under sommaren och hösten 2020 har LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret byggt en ny hemsida. Utvecklingen har skett främst med anledning av att kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet som antogs nationellt 2018.”
(2020-10-14)

Fint pris för kvalitetsregister och klinisk forskning

https://aldreicentrum.se/nyheter/fint-pris-for-kvalitetsregister-och-klinisk-forskning
”Niklas Mattsson-Carlgren vid Lunds universitet och Maria Eriksdotter vid Karolinska universitetssjukhuset får dela på Inga Sandeborgs pris 2020. Inga Sandeborgs pris delas ut av Svenska läkaresällskapet för vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet. I år uppmärksammar priset både forskning om sjukdomsmekanismer och cellterapi samt utvecklingen av kvalitetsregistret SveDem.”
(2020-10-14)

Webbinarium om överföring till kvalitetsregister via direktintegration

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/november/webbinarium-om-overforing-till-kvalitetsregister-via-direktintegration
”I detta webbinarium vill vi (Regionala cancercentrum i samverkan, reds anm.) dela med oss av våra erfarenheter kring hur vi sparar tid och pengar åt sjukvården samtidigt som datakvalitet och täckningsgrad i kvalitetsregistren förbättras.”
(2020-10-15)

Rapport från SKRS-dagen 2020

http://rcsyd.se/skrs/om-skrs/anvandarmoten/2020-2
”För femte året i rad var det dags att samla alla enheter som medverkar i och har intresse av SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning). I år skedde mötet digitalt via Teams. /…/ Uppkopplade till mötet var 44 avdelningschefer och kontaktpersoner. Tillsammans med den del av styrgruppen som gav information blev vi totalt 51 deltagare.”
(2020-10-16)

Större fokus krävs på den växande rehabskulden

http://www.stefanjutterdal.se/2020/10/16/storre-fokus-kravs-pa-den-vaxande-rehabskulden
”Regeringen behöver rikta ett större fokus på den växande rehabskulden. Det budskapet lämnade vi från Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter till socialminister Lena Hallengren i juni månad. I onsdags hade Ida Kåhlin och jag ett uppföljningsmöte med statssekreterare Maja Fjaestad med samma budskap. /…/ Maja Fjaestad ställde flera bra och intressanta frågor och Ida Kåhlin och jag tipsade om olika sätt för regeringen att visa tydlig uppmärksamhet för rehabiliteringsfrågorna. /…/ Ett annat sätt skulle kunna vara att lämna direktiv om att följa upp Öppna jämförelser i både regional och kommunal hälso- och sjukvård samtidigt och att göra specifika uppföljningar av de rehabiliteringsindikatorer som finns i olika kvalitetsregister, såsom hjärtrehabilitering och stroke med mera.”
(2020-10-16)

Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/oktober/forbattrad-canceroverlevnad-i-de-nordiska-landerna
”En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Flera olika faktorer tros ligga bakom förbättringarna. /…/ Studien bygger på data från de nationella cancerregistren i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och omfattar över två miljoner patienter som diagnosticerats med cancer mellan 1990 och 2016.”
(2020-10-19)

Guide ska underlätta arbetet inom överenskommelsen med industrin

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/guideskaunderlattaarbetetinomoverenskommelsenmedindustrin.3795.html
”En partsgemensam samarbetsgrupp har tillsatts inom ramen för överenskommelsen om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister. Uppdraget är att strategiskt diskutera efterlevnad och utveckling av överenskommelsen samt att ta fram en guide.”
(2020-10-20)

Ta del av årsrapport och filmade presentationer! (CPUP-registret)

https://cpup.se/ta-del-av-arsrapport-och-filmade-presentationer
”Eftersom CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)-dagarna är inställda i år har vi gjort några filmade rapporter och bildpresentationer. Även våra kolleger i Danmark och Norge har skickat in filmade årsrapporteringar. Och fler presentationer kommer.”
(2020-10-20)

Politiker som vill förbättra vården av äldre – se hit!

https://www.vardforetagarna.se/2020/10/politiker-som-vill-forbattra-varden-av-aldre-se-hit
”Idag publicerade Riksrevisionen en granskning av statliga satsningar på kvalitetsregister inom den kommunala sjukvården. /…/ Kvalitetsregister har använts relativt länge i regionernas hälso- och sjukvård, men i äldreomsorgen är det en ny företeelse. Inom ramen för den så kallade Äldresatsningen främjades uppbyggnaden av fem nationella kvalitetsregister inom äldreomsorgen. Riksrevisionens granskning visar att satsningen bidrog till att många verksamheter började använda kvalitetsregistren, men att det systematiska förbättringsarbetet till stor del avstannat efter satsningens slut. Till det positiva hör att de äldre som faktiskt registrerats i kvalitetsregistren har fått en bättre behandling.”
(2020-10-20)

Det går att förebygga många fler hjärtinfarkter

https://registercentrum.se/nyheter/det-gar-att-foerebygga-manga-fler-hjaertinfarkter
”Många hjärtinfarkter och strokes skulle kunna förebyggas i Västra Götalandsregionen. Detta visar forskning från det regionala kvalitetsregistret QregPV. Det skulle göra stor skillnad om patienter som har kärlkramp eller har haft hjärtinfarkt får blodfettssänkande behandling i enlighet med gällande riktlinjer.”
(2020-10-21)

Borsta tänderna läskigt länge i Halloween

https://www.folktandvardengavleborg.se/sv/Om-Folktandvarden/Press/Pressmeddelanden/Borsta-tanderna-laskigt-lange-i-Halloween-
”Under flera år har kariesskadorna i mjölktänderna stadigt ökat. Det finns flera orsaker till det. Att kosten generellt innehåller för mycket socker, att det dyker upp fler och fler söta produkter som riktar sig till små barn och att egenvården har försämrats kan vara viktiga faktorer. Siffrorna från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) visar tydligt att trenden är bruten. 2019 minskade faktiskt förekomsten av karies hos 6-åringar, men det finns regionala och lokala skillnader. – I Gävleborg har siffran för länets 6-åringar haft en nedåtgående trend sedan flera år tillbaka vilket är oerhört glädjande, säger Anette West chef för Folkhälsofunktionen i Folktandvården Gävleborg. /…/ För att hjälpa vårdnadshavare med barnens tandborstning lanserade Folktandvården under 2018 appen Rocka munnen. I Rocka munnen guidas barnen genom en 2 minuter lång tandborstning av figurer i ett rockband och lagom till Halloween kommer nu en ruskig version där bandets scen förvandlats till en riktigt spöklik plats. – Rocka munnen är så bra, då de mindre barnen kan använda musiken vid tandborstning och de äldre flera av de möjligheter som appen erbjuder för att uppmuntra tandborstningen, säger Frida Wiklund.”
(2020-10-21)

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/10/tikagrelor-jamfort-med-klopidogrel-hos-aldre-patienter-med-hjartinfarkt
”Vi valde att göra en observationell studie i det svenska kvalitetsregistret Swedeheart mellan 2010 och 2017 bland patienter 80 år och äldre för att utvärdera behandlingseffekten av de två vanligaste läkemedlen, tikagrelor och klopidogrel, efter hjärtinfarkt. Vi inkluderade endast patienter utan tidigare blödningar, utan indikation för andra antikoagulantia och som blivit insatta på läkemedlet i samband med utskrivning efter en hjärtinfarkt. /…/ Denna studie visar att äldre kan behöva en mer individualiserad behandling då behandlingseffekten kan skilja sig. Eftersom dessa resultat är baserade på registerdata bör studien följas upp med randomiserade kontrollerade studier.”
(2020-10-22)

Presentation DAGs 22 oktober (Registercentrum Norr)

https://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2020/10/22/presentation-dags-22-oktober
Detta är en nyhet från Registercentrum Norr där en presentation från ett seminarium som nyligen hållits finns tillgänglig för nedladdning. I en tidigare nyhet från Registercentrum Norr beskrevs seminariet handla om följande: ”Seminariet riktar sig till alla kliniska forskare och doktorander. Vi kommer diskutera hur fenomenet återgång till medelvärde uppkommer, samt olika fallgropar som är viktiga att känna till både när man genomför egna studier och peer-reviewar andras.”
(2020-10-22)

Årsrapporter från register anslutna till RC Syd publicerade

http://rcsyd.se/om-register/arsrapporter-fran-register-anslutna-till-rc-syd
”Merparten av det senaste verksamhetsårets årsrapporter från register anslutna till RC Syd (Registercentrum Syd) är nu publicerade.”
(2020-10-23)

Ny koordinatortjänst ger mer tid för patienterna

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/cancer/ny-koordinatortjanst-ger-mer-tid-for-patienterna
”När allt fler standardiserade vårdförlopp, SVF, skulle samordnas beslutade ledningen på kirurgkliniken vid Blekingesjukhuset att inrätta en särskild koordinatorstjänst för att avlasta sjuksköterskorna. /…/ I jobbet som koordinator ingår att sköta det administrativa arbetet kring utredningarna; samordna remisser, boka röntgen, rapportera till register, bevaka att viktiga svar finns när patient kommer på återbesök /…/ En del säger att det finns för många administratörer i vården? – Jag kan hålla med om att det finns administrativa funktioner som inte bidrar, men på rätt position är det rätt med administratörer. I de bästa världar har vi journalsystem som automatiskt generar data till exempelvis kvalitetsregister. Har vi inte det är det inte doktorn eller sjuksköterskan som ska mata in och plocka ut data ur registren. Då är det en medicinsk sekreterare som ska göra jobbet, säger Linus Axelsson.”
(2020-10-23)

Norden och Estland i forskningssamarbete med hälsodata om covid-19

https://www.registerforskning.se/sv/norden-och-estland-i-forskningssamarbete-med-halsodata-om-covid-19
”Vetenskapsrådet har medfinansierat en nordisk utlysning, anordnad av NordForsk, för att bidra till att bekämpa covid-19 pandemin genom regionalt forskningssamarbete baserat på hälsodata. Fem forskningsprojekt, inom vilka forskare från hela Norden och Estland samarbetar, har nu valts ut.”
(2020-10-23)

Ny hemsida för RIKSHÖFT

https://www.rikshöft.se
Kvalitetsregistret RIKSHÖFT har nyligen lanserat en ny hemsida.
(Okänt exakt datum)

Ny hemsida för Registercentrum Sydost

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/kvalitetsregister/registercentrum-sydost
Registercentrum Sydost har nyligen flyttat in på Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats.
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share