Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
19 januari 2023

Artikeltips 6 januari till 19 januari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Kvalitetsregister för forskning 2023

https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/kvalitetsregister-for-forskning-2023
”Välkommen till 2023 års konferens. Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Syftet med dagen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.”
(2023-01-09)

”Årets förvillare” spekulerar om sköldkörtelsjukdom

https://skoldkortelforbundet.se/pressmeddelande-arets-forvillare-spekulerar-om-skoldkortelsjukdom
”Sköldkörtelförbundet uppmärksammar att föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett Expressen och Aftonbladet till ”Årets förvillare” för deras artiklar med en blandning av spekulationer och fakta om sjukdomar. De får utmärkelsen för hälsoartiklar om särskilt sköldkörteln och i synnerhet hypotyreos där enskilda patienters fallhistorier ställs mot medicinska experters bedömningar. /…/ – Vi vill understryka att vi, precis som Vetenskap och Folkbildning i motiveringen, inte ifrågasätter enskilda patienters upplevelser. För att dra slutsatser om vad som ger effekt krävs mer forskning om sköldkörteln och ett nationellt kvalitetsregister för att veta hur patientgruppen de facto mår – inte fler spekulationer i kvällspressen, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet.”
(2023-01-11)

Fler svenskar får vänta länge på operation

https://www.dn.se/sverige/fler-svenskar-far-vanta-lange-pa-operation
”Rekordlånga köer och smärtsam väntan. Trots miljarder till kökapning opererar den offentliga vården fortfarande mindre än före pandemin. Köpengarna har även bidragit till att sköra patienter drabbas hårdare än andra. – Bakom siffrorna finns ett enormt lidande, säger Bengt Cederlund, överläkare på Södertälje sjukhus. /…/ I SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) databas ’Väntetider i vården’ går det att se hur många patienter som opererats inom den lagstadgade vårdgarantins 90 dagar. Men siffrorna från det mindre kända kvalitetsregistret Spor (Svenskt perioperativt register), som DN (Dagens Nyheter) fått ta del av, visar i stället hur länge de som opereras faktiskt har fått vänta. /…/ Många passerar vårdgarantin med råge. Totalt, när det gäller planerade operationer inom den offentliga vården under 2022, var det 32 procent som fick vänta i mer än 90 dagar på sin operation. Det motsvarar över 100 000 operationer.”
(2023-01-12)

BOA-registret har bytt namn till Svenska Artrosregistret

https://registercentrum.se/nyheter/boa-registret-har-bytt-namn-till-svenska-artrosregistret
”Anledningen till namnbytet är att namnet ska vara mer begripligt och att det ska vara tydligt vad registret innehåller. BOA-registret har blandats ihop med BOA-projektet som en gång stod på tre ben, utbildning av personal, utbildning av patienter och utvärdering av artrosbehandling med ett register. BOA står för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, men det är ett krångligt namn och det är sällan någon kommer ihåg det.”
(2023-01-12)

Lathund för samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/lathundforsamkorningochutvidgningavkvalitetsregister.68551.html
”Nu finns en förenklad version av vägledningen för samkörning och utvidgning av kvalitetsregister, i form av en lathund. Den sammanfattar i punktform vägledningens metodstöd för samkörning och utvidgning av kvalitetsregister. Lathunden, som är framtagen av nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), tar också upp definitioner av olika begrepp inom området, skillnaden mellan kvalitetssäkring och forskning samt en beskrivning av berörda aktörer.”
(2023-01-13)

Stor nytta när fler nationella kvalitetsregister kan ta emot uppgifter automatiskt

https://www.inera.se/nyheter/reportage-och-nyheter/nyheter/stor-nytta-nar-fler-nationella-kvalitetsregister-kan-ta-emot-uppgifter-automatiskt
”Minskat dubbelarbete för vårdpersonal, mer strukturerad vårddokumentation samt bättre kvalitet och täckning i de nationella kvalitetsregistren. Det är några av vinsterna för regioner och kommuner när de nu i allt högre grad ansluter till Ineras tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister.”
(2023-01-13)

Vid nästäppa till följd av en sned nässkiljevägg är septumplastik en behandling med bra effekt

https://www.gu.se/forskning/vid-nastappa-till-foljd-av-en-sned-nasskiljevagg-ar-septumplastik-en-behandling-med-bra-effekt
”Lars Pedersen disputerar den 3 februari på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet öron-, näs- och halssjukdomar. Titeln på avhandlingen är: Septoplasty-predicting the outcome. Vilka faktorer kan hjälpa oss att förutse vilka patienter som har störst nytta av en operation på nässkiljeväggen? Detta är frågan som ligger till grund för denna avhandling. /…/ – Största delen av min forskning är baserad på data från Septumplastikregistret i Sverige, vilket är ett av flera kvalitetsregister inom öron-näs- och halsområdet. Resultaten i vår forskning visar bland annat på att högre ålder vid operation och inga oplanerade återbesök inom första månaden efter operation är gynnsamt för resultatet efter septumplastik.”
(2023-01-13)

Utvecklingen av nationellt kliniskt kunskapsstöd drivs tillsammans med Inera

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/utvecklingenavnationelltklinisktkunskapsstoddrivstillsammansmedinera.68604.html
”Chris Landergren, tjänsteansvarig och medicinskt sakkunnig på Inera, berättar om milstolpar, utveckling och utmaningar kring det gemensamma arbetet med nationellt kliniskt kunskapsstöd. I slutet av mars lanseras en ny webbplats samtidigt som utbildningar i det nya författarverktyget pågår.”
(2023-01-13)

Ny artikel om tilläggsdiagnoser hos barn med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt) baserad på data från LKG-registret

https://lkg-registret.se/blog/nyheter/ny-artikel-om-tillaggsdiagnoser-hos-barn-med-lkg-lapp-kak-och-eller-gomspalt-baserad-pa-data-fran-lkg-registret
”Ellen Aspelin och kollegor vid Skånes universitetssjukhus har publicerat en vetenskaplig artikel om tilläggsdiagnoser hos barn med LKG upp till fem års ålder. Till den nya vetenskapliga artikeln hämtades data från LKG-registret gällande barn med LKG i Södra sjukvårdsregionen födda 2006 till 2016. /…/ Vid jämförelser mellan sjukvårdsjournaler och LKG-registret var förekomsten av tilläggsdiagnoser 14,4 procentenheter högre i sjukvårdsjournalerna, vilket innebär att tilläggsdiagnoser var underrapporterade i LKG-registret. Fler studier behövs att undersöka sambandet mellan tilläggsdiagnoser och LKG.”
(2023-01-16)

Uppföljning av cancerläkemedel brister

https://www.life-time.se/vardkvalitet/uppfoljning-av-cancerlakemedel-brister
”Har de senaste årens införande av immunterapi mot olika cancersjukdomar med så kallade PD-(L)1-hämmare införts på ett jämlikt sätt i sjukvården runt om i Sverige? Det går i dag inte att svara på eftersom de flesta regioner registrerar en alltför låg andel patienter i RCCs (Regionalt cancercentrum) register för cancerläkemedel. /…/ För att kunna analysera orsakerna till dessa skillnader, få individbaserade patientdata med information om behandlingsmönster och för vilka diagnoser läkemedlen använts, behövs data från RCCs Register för nya cancerläkemedel (RCL). Men låg täckningsgrad i ett flertal regioner medför att registret inte kan användas för att bedöma om läkemedlen införts jämlikt över landet. /…/ Det är inget nationellt kvalitetsregister utan består av cirka 20 separata regionala register. Cancerkliniker ska kunna få information om sin egen användning och på nationell nivå är det prioriterat att följa om läkemedelsanvändningen är jämlik. /…/ Johan Ahlgren menar att uppnå en hög täckningsgrad utgör en ständig utmaning för alla register. Inom onkologin finns utöver RCL 33 olika nationella kvalitetsregister som syftar till att kliniker ska kunna följa sin egen verksamhet och identifiera områden som inte fungerar tillräckligt bra. Inom RCC jobbar man ständigt med att förbättra utdata och göra det lättare och mer attraktivt för klinikerna att ta del av data. /…/ Han anser att det behövs mer motivering för chefer, och en bra sådan kan vara att få ett kvitto på att man ligger rimligt till när det gäller nya dyra terapier.”
(2023-01-17)

Stenkoll på njursjukvården

https://njurforbundet.se/stenkoll-pa-njursjukvarden
”Livslängden ökar och dödligheten sjunker. Allt fler och allt äldre transplanteras. Alla som behöver får numera dialys. En ny rapport visar svensk njurvårds goda utveckling svart på vitt. /…/ Över tid har utvecklingen av njurvården och behandlingsmöjligheter varit positiv. Den kan följas i Svenskt Njurregister, SNR. /…/ – Registret är ett fantastiskt och unikt sätt att jämföra vårdenheter över landet. Ett kvalitetsinstrument och kontrollsystem, som gör att patienter och vårdpersonal kan se och jämföra verksamheternas resultat. /…/ – Sverige har världens största predialysregister, som alltså omfattar patienter med kronisk njursjukdom innan de har startat i dialys. Därmed kan man säga SNR har bidragit till forskning på ett sätt som är världsunikt, säger Marie Evans.”
(2023-01-18)

Ny hemsida Registercentrum Norr

https://rcnorr.se/ny-hemsida-registercentrum-norr
”Registercentrum Norr har nu sjösatt en ny hemsida på ny domän (http://rcnorr.se). Den gamla hemsidan (registercentrumnorr.vll.se) stängs i samband med detta.”
(2023-01-19)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share