Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
20 april 2023

Artikeltips 30 mars till 20 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Skanning av proteser

Nu är pilotprojektet för skanning av ledimplantat direkt till HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) igång! /…/ Nationell uppföljning av ledproteser inom handkirurgin är inkomplett i nuläget. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna spåra implantat med dåliga resultat, både för våra patienters skull och för samhällsekonomin. Därför har vi på HAKIR i samarbete med RC (Registercentrum) Syd och det danska företaget Procordo arbetat för en bättre lösning. /…/ Procordo har byggt en handkirurgisk modul och uppdaterat sin databas med alla handkirurgiska ledproteser. RC Syd har skapat ett specifikt formulär där skannade data hämtas in. Pilotprojektet kommer att utvärderas under hösten, vi hoppas och tror att skanningen ska spara tid och ge oss mer exakta och säkra uppgifter om implantaten.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Handkirurgiskt kvalitetsregister
(2023-03-30)

Hur ser ätstörningsvården ut i Sverige?

”Nationella kvalitetsregistret för ätstörningsbehandling, Riksät, har i dagarna lanserat en ny interaktiv statistikvisning. Här kan man bland annat jämföra ätstörningsbehandling mellan olika vårdgivare i Sverige. Man kan också titta på hur väntetid mellan inkommen remiss och första besök varierar i landet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2023-03-31)

Hög kvalitet på svensk forskning – men forskningstid prioriteras ned

”Svensk forskning håller hög kvalitet och blir allt vassare, enligt den nya ALF (Avtal om Läkarutbildning och Forskning)-utvärderingen. Men Vetenskapsrådet pekar också ut orosmoln /…/ Ökad samordning mellan de olika kvalitetsregistren skulle kunna stärka forskningen ytterligare. Ett annat bekymmer är att forskningstid ofta halkar ner i prioriteringslistan runt om i landet, till förmån för vård.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-03-31)

Rapport: Kartläggning Cancerrehabilitering i Sverige

”Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som anhöriga. /…/ Vi har, ur patientperspektiv, granskat hur cancerrehabiliteringen i Sverige fungerar idag och hur behovet ser ut. /…/ Våra slutsatser ligger väl i linje med andra studiers resultat. /…/ Åtgärder för en bättre cancerrehabilitering: /…/ Utveckla nationella kvalitetsregister för cancerrehabilitering.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nätverket mot cancer
(2023-04-04)

Arbete med patientens kunskapsstöd som del av patientkontrakt

”I Sydöstra sjukvårdsregionen påbörjas ett arbete under våren med att integrera patientens kunskapsstöd med patientkontrakt. Eftersom kunskap skapas hos patienten behöver anpassade kunskapsstöd stödja just det, och ge förutsättningar för eget ansvar. /…/ – Den här modellen kan ge vinster på så många plan. Vi minskar inte bara dubbelarbetet, vi sätter patienten i första rummet som expert med behov av egna kunskapsstöd, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköping och ordförande styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS).”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
(2023-04-06)

SLF (Sveriges läkarförbund): Bra med primärvårdsregister men merarbete måste minimeras

”Ett nationellt primärvårdsregister är viktigt för forskning och kvaliteten i vården. Men det måste göras så att inte primärvårdsläkarnas arbetsbörda ökar. Det säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, apropå regeringens nya utredning.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-04-06)

Forskarskola inom registerbaserad forskning: Anmälan öppen

”Anmälan till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) är öppen till 25 April. Programmet sträcker sig över två år och riktar sig till doktorander vid svenska lärosäten som använder registerbaserad forskning i sin forskarutbildning. Syftet är att deltagarna ska utveckla djupare kunskaper och färdigheter avseende hur olika datakällor kan användas för forskningsändamål.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-04-11)

Kvalitetsregister och kunskapsstyrning på Vitalis

”Under den nationella konferensen Vitalis medverkar systemet för kunskapsstyrning med seminarier som lyfter informatiksamverkan, effektivare informationsförsörjning och plattformsfrågor för nationella kvalitetsregister. Datum: 23 maj 2023–25 maj 2023 /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregister
(2023-04-12)

Nationellt vårdförlopp för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

”Sedan tidigare finns ett nationellt vårdprogram för obstruktiv sömnapné hos vuxna. Det fungerar som en kunskapsbank när det gäller diagnos och behandling. Det vårdförlopp som nu lanseras beskriver vem som ska göra vad och när i omhändertagandet av patienterna. Målen med vårdförloppet är bland annat att tiden från misstanke om sömnapné till behandlingsstart ska minska och att andelen patienter med välfungerande behandling ska öka. Ett annat viktigt syfte är att patienterna ska bli mer delaktiga i vården. Data i kvalitetsregistret SESAR (Svenska Sömnapnéregistret) har utgjort en del av underlaget i arbetet med vårdförloppet. Registrets data kommer också att vara en viktig del i uppföljningen av vårdförloppets effekter.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin
(2023-04-12)

”Efter hård kamp fick vi ett eget område”

”Nationella kunskapsstyrningen med 26 nationella programområden är ett organisationsbygge som stärker regionernas autonomi och försvagar utvecklingen mot att styrningen av vården helt eller delvis övergår i statlig regi. Den tolkningen gör Jacob Freedman, docent och överläkare i allmänkirurgi vid Danderyds sjukhus. Han är även ordförande för regionalt programområde kirurgi inom kunskapsstyrningssystemet (RPO). /…/ – Kunskapsstyrningsorganisationen ville att kirurgi skulle ingå i olika organområden enligt diagnoskodboken, vilket hade blivit katastrofalt. Efter hård kamp fick vi ett eget område som heter NPO (nationellt programområde) kirurgi och plastikkirurgi. /…/ Jacob Freedman anser att många av de mål som finns i den nationella kunskapsstyrningen hade kunnat förverkligas utan bygget av en ’resurskrävande och byråkratisk överbyggnad’. – Mycket fanns redan, exempelvis specialitetsföreningarnas mångåriga arbeten, Socialstyrelsens arbeten med kunskapsstöd och professionens uppbyggnad och utveckling av kvalitetsregister. Det arbetet hade vi kunnat bygga vidare på. Redan i dag har vi stora möjligheter att jämföra oss mot varandra genom kvalitetsregistren. Det stora problemet i svensk hälso- och sjukvård är inte kvalitetsbrister. Vi producerar hög medicinsk kvalitet i Sverige, och inom kirurgin ser vi extremt små kvalitetsskillnader, mycket tack vare Svensk kirurgisk förening som skapat kvalitetsregister /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sjukhusläkaren
(2023-04-12)

Kardiometabol risk kopplad till SGA (Small for Gestational Age/litenhet vid födelsen) var oberoende av grad av obesitas

”Barn och ungdomar med obesitas har högre risk för kardiometabola riskfaktorer som hypertoni, lipidrubbningar, störd glukosmetabolism och stegrade transaminaser jämfört med normalviktiga barn och ungdomar. Risken för följdsjuklighet är dock inte lika hög för alla med obesitas, vilket indikerar att andra faktorer spelar in. /…/ I januari publicerade vi en artikel i PLoS (Public Library of Science) Medicine där vi använt oss av världens två största kohorter av barn och ungdomar som behandlas för obesitas. Vi utvärderade hur födelsevikt och gestationsålder påverkar risken för kardiometabola riskfaktorer. Totalt ingick över 42 000 barn och ungdomar i studien, varav de från Sverige kommer från kvalitetsregistret Barnobesitasregistret i Sverige. /…/ Studien är en viktig pusselbit för att förstå vilka barn och ungdomar med obesitas som löper högst risk för följdsjuklighet. Vid behandling av barnobesitas är det rimligt att överväga en riktad screening för kardiometabol följdsjuklighet hos barn som är födda SGA.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-04-14)

Tjocktarmscancer hos modern kopplat till för tidig födelse hos det nyfödda barnet

”I en nationell svensk studie av 207 nyfödda till kvinnor med cancer i tjocktarmen eller ändtarmen (”kolorektalcancer”), fann forskare en ökad risk för graviditets- och nyföddhetskomplikationer. Studien publiceras i eClinicalMedicine och är ett samarbete mellan Washington University i St Louis och Karolinska Institutet. /…/ –Vår studie är statistiskt kraftfull och bygger på registerdata för alla födslar i Sverige 1992-2019 till kvinnor med tidigare kolorektal cancer, tillägger Ludvigsson /…/”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Karolinska Institutet
(2023-04-14)

Dopning och rehabilitering ska fånga besökare på årets lungkongress

”Hallå där Ludger Grote, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och programansvarig för Svenska lungkongressen som pågår i Göteborg mellan 18 och 20 april. /…/ Vad händer under kongressens andra dag? – Den inleds med kol och nyheter i internationella behandlingsrekommendationer, de så kallade Gold-dokumenten. Dessa rekommendationer jämförs med uppdaterade svenska läkemedelsriktlinjer på området, och jag vet att det finns en del intressanta kontraster. Senare under dagen kommer jag själv att föreläsa om sömnapné, och lyfta fram viktiga delar inom kunskapsstyrning. Det handlar om behandlingsriktlinjer, kvalitetsregister och ett sprillans nytt vårdförlopp. /…/ Även priser ska delas ut? Det stämmer, bland annat kommer forskare få ta emot priser för bästa vetenskapliga föredrag och bästa poster. Dessutom blir det utdelning av Svensk lungmedicinsk förenings forskningsanslag på 500 000 kronor. /…/ I år går även ett extra anslag till Lowie Vanfleteren för registerforskning inom kol och kardiovaskulära sjukdomar.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2023-04-17)

Bäst i landet på planerade och akuta operationer

”För tredje året i rad toppar Region Västernorrland listorna när kvalitetsregistret SPOR (Svenskt Perioperativt Register) jämför hur väl operationer utförs på landets sjukhus. Sjukhuset i Sundsvall delar förstaplatsen med centralsjukhuset i Kristianstad när det gäller sjukhus där både planerade och akuta operationer genomförs och Örnsköldsvik kommer på tredje plats. Sollefteå toppar listan över sjukhus där endast planerade operationer görs. /…/ Linda Smedman och Emil Bylund är enhetschefer på operationsavdelningen i Sundsvall. – Kvalitetsregister finns ju till för att vården ska kunna bli bättre. Här kan vi få syn på saker vi behöver jobba med, säger Emil Bylund. Vi har exempelvis förbättrat vårt värde vad gäller att hålla rätt temperatur på patienten. Det är viktigt för att undvika infektioner och för att ämnesomsättningen ska fungera optimalt så att narkosmedlet går ur kroppen som det ska.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Region Västernorrland
(2023-04-17)

Mammorna blir allt äldre men mortaliteten är betryggande låg

”Denna genomgång av kejsarsnitt i Sverige baserad på Svenskt perioperativt register (SPOR) visar att kvinnor som genomgår kejsarsnitt i genomsnitt är över 30 år och att ålder och ASA (American Society of Anaesthesiologists)-klass har ökat de senaste åren. I dag är den klart dominerande anestesitekniken vid kejsarsnitt spinalbedövning. Andelen omedelbara kejsarsnitt har minskat och utgör i dag cirka 10 procent av alla kejsarsnitt; andelen elektiva utgör oförändrat cirka 40 procent. Vid de omedelbara kejsarsnitten används generell anestesi till knappt hälften av ingreppen. Dödligheten vid kejsarsnitt i Sverige är mycket låg. Vid de 102 965 utförda kejsarsnitten under studieperioden avled 4 kvinnor inom 24 timmar och 14 kvinnor inom 30 dagar efter kejsarsnittet.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-04-18)

Seminarium: Svenska Tvillingregistret – funktion som ”viss forskningsdatabas” och nationell forskningsinfrastruktur

”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdag 2 maj, 15:30–16:30. Föreläsare är Patrik Magnusson, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet, samt chef för Svenska Tvillingregistret.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2023-04-19)

”Ett nationellt primärvårdsregister är en utopi”

”En ökad insamling av data får inte innebära en ytterligare registreringsbörda på personalen. Den behöver i stället bli befriad från registreringsuppgifter, skriver Ingrid Eckerman.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2023-04-20)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share