Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
17 maj 2021

Artikeltips 29 april till 17 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Låg risk för nyfödda att smittas om mamman har covid-19

https://nyheter.ki.se/lag-risk-for-nyfodda-att-smittas-om-mamman-har-covid-19
”Forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten har undersökt hur det går för nyfödda barn vars mammor testat positivt för sars-cov-2 under graviditet eller förlossning. Resultaten visar att barn till test-positiva mammor i större utsträckning föddes för tidigt, men det var ytterst få nyfödda som smittades med covid-19. Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association), stöder de svenska rekommendationerna att inte separera mamman från barnet vid födseln. /…/ Studien har möjliggjorts genom daglig rapportering till tre svenska register: Graviditetsregistret, Neonatalregistret och Smittskyddsregistret (SmiNet). /…/ – Genom att samköra de tre olika registren har vi kunnat följa och rapportera utfallen för de nyfödda i realtid, under både den första och andra vågen av covid-19, säger Mikael Norman.”
(2021-04-29)

Gynoperationer har minskat kraftigt under pandemin

https://www.hn.se/nyheter/halland/gynoperationer-har-minskat-kraftigt-under-pandemin-1.45641553
”Coronapandemin har påverkat vården runt om i landet. Tack vare en specialrapport har GynOp-registret (Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi) svar på hur mycket benign (godartad) gynekologisk kriurgi har fått stå tillbaka under år 2020. Rapporten visar tydligt att cirka 30 procent av den benigna gynekologiska kirurgin, som har genomförts i snitt de senaste fyra åren, inte har blivit av år 2020. – Det är allvarligt att det är så här, säger Maud Ankardal, registerhållare GynOp och verksamhetschef för kvinnokliniken vid Hallands sjukhus.”
(2021-05-02)

Palliativregistret finns nu i RUT (Register Utiliser Tool)

https://www.registerforskning.se/sv/palliativregistret-finns-nu-i-rut
”Palliativregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Registret innehåller data på patientnivå avseende god vård i livets slutskede i syfte att uppnå optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos, ålder och vem som utför vården. /…/ Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.”
(2021-05-03)

Ny rapport om EOSC (European Open Science Cloud) Interoperability Framework

https://www.registerforskning.se/sv/ny-rapport-om-eosc-interoperability-framework
”European Open Science Cloud (EOSC) är ett initiativ som syftar till att etablera en federation av tjänster för att tillgängliggöra forskningsdata och forskningsstödjande tjänster. Centralt för att kunna utbyta data samt erbjuda och konsumera tjänster i federationen är ett gemensamt ramverk för interoperabilitet. Enheten för data som strategisk resurs på Vetenskapsrådet har bidragit med expertis till den arbetsgrupp som tagit fram ramverket /…/ Rapporten är publicerad av EU-kommissionen och finns att ladda ned /…/”
(2021-05-03)

Färre fall av prostatacancer under pandemin

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/farre-fall-av-prostatacancer-under-pandemin
”Under den första vågen av covid-19-pandemin, våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer jämfört med tidigare år. Däremot ökade antalet män som behandlades med radikal strålbehandling. Det visar en ny studie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR).”
(2021-05-03)

Välkommen till två zoomföreläsningar i maj! (CPUP/Uppföljningsprogram för cerebral pares)

https://cpup.se/valkommen-till-tva-zoomforelasningar-i-maj
”Under maj månad kommer CP (cerebral pares) Sverige att anordna två kvällsföreläsningar för brukare, närstående och profession. /…/ Den 5 maj föreläser Gunnar Hägglund, registerhållare för CPUP, och Susanne Sandström, mamma till en son med cerebral pares och som deltar i CPUP, om vad CPUP är och vad som är poängen med detta uppföljningsprogram. /…/ den 20 maj får vi höra och diskutera med Stephan Dahlin, pappa till Nore som föddes med en CP-skada, samt Anita McAllister, logoped och docent /…/ Föreläsningen handlar om sondmatning eller att ’få en knapp på magen’som titeln också heter.”
(2021-05-03)

Tarmpolyper hos nära släktingar kan öka risken för tjock- och ändtarmscancer

https://nyheter.ki.se/tarmpolyper-hos-nara-slaktingar-kan-oka-risken-for-tjock-och-andtarmscancer
”Tjock- och ändtarmscancer är en av de dödligaste formerna av cancer, och under senare år har allt fler yngre drabbats. I den hittills största registerstudien visar forskare vid Karolinska Institutet och Harvard University i USA på ett möjligt samband mellan tarmpolyper hos nära släktingar och risken att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Studien som publicerats i British Medical Journal skulle kunna få betydelse för screeningrutinerna i flera länder.”
(2021-05-04)

Registerstudier på vanliga diagnoser och stora patientgrupper. Primärvårdsregistret QregPV – möjligheter och pågående forskning

https://registercentrum.se/nyheter/registerstudier-pa-vanliga-diagnoser-och-stora-patientgrupper-primaervardsregistret-qregpv-moejligheter-och-pagaende-forskning
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning den 3 juni 15:30–16:30. Föreläsare är Per Hjerpe, medicine doktor och allmänläkare, FoU (Forskning och utveckling)-Primärvård, Västra Götalandsregionen och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.”
(2021-05-05)

Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancer

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/okade-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer
”När barn och unga insjuknar i cancer väcks många svåra frågor och känslor som berör en hel familj. /…/ För att möta behoven riktar Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) särskilda satsningar till landets uppföljningsmottagningar för barn och vuxna efter cancer. /…/ Under våren 2020 bildade RCC en nationell arbetsgrupp med företrädare från samtliga sjukvårdsregioner. Arbetsgruppen har bland annat tagit fram en handlingsplan med förslag på implementering av en rad insatser inom barncancerområdet. /…/ – Den nationella arbetsgruppen har delats in i ett flertal mindre nätverk som ansvarar för olika typer av insatser. Jag är ordförande för ”Uppföljningsnätverket”, en arbetsgrupp med representanter från varje barnonkologiskt centrum. Vi arbetar med insatser som rör sena komplikationer, psykosocial uppföljning och övergång från barn- till vuxenvård, säger Cecilia Petersen. /…/ Läkare och sjuksköterskor behöver också få utbildning samt handledning kring medicinska bedömningar, men också basutbildning i hur man registrerar i kvalitetsregister.”
(2021-05-05)

Okontrollerad astma ökar risken för svår covid-19

https://www.doktorn.com/artikel/okontrollerad-astma-%C3%B6kar-risken-f%C3%B6r-sv%C3%A5r-covid-19
”– Vi har studerat cirka 150 000 personer med astma som finns i det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Strax över 800 av dessa blev inlagda på sjukhus eller avled till följd av covid-19 under de första månaderna av pandemin. Genom att jämföra de som insjuknat med de övriga har vi kunnat se vad som utmärkt dessa. Vi fann att okontrollerad astmasjukdom och lägre lungfunktion är en faktor som ökar risken, säger Caroline Stridsman, docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet och registerhållare för Luftvägsregistret, där personer med astma registreras.”
(2021-05-05)

Stort intresse för nystartat regionalt nätverk för demens/kognitiv sjukdom

https://www.founu.se/nyheter/stort-intresse-for-nystartat-regionalt-natverk-for-demenskognitiv-sjukdom
”Nu har Stockholms län och Gotland åter ett gemensamt nätverk för frågor rör demens/kognitiv sjukdom. Den 5 maj var uppstartsmötet för nätverket som samlar både lokala, regionala och nationella aktörer. /…/ uppstartsmötet /…/ samlade cirka 30 deltagare från kommunerna, regionens vårdgivare, RPO (Regionalt primärvårdsråd) primärvård, regionala FoU:er (Forskning och utveckling) och kunskapscentrum, Karolinska institutet och nationella kompetenscentra; Svenskt demenscentrum och kvalitetsregistret SveDem (Svenska Demensregistret). Fler aktörer har anmält sitt intresse att ingå i nätverket.”

Presentationer från kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen

https://rcsyd.se/blog/nyheter/presentationer-fran-kvalitetsregisterdag-i-sodra-sjukvardsregionen
”Den 22 april 2021 hölls en digital kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen. Nu finns presentationerna från dagen tillgängliga för nedladdning.”
(2021-05-07)

Anders Åkesson: Väntan på vård kan förvärra själva tillståndet för sjukdomen

https://www.sydsvenskan.se/2021-05-10/vantan-pa-vard-kan-forvarra-sjalva-tillstandet-for-sjukdomen
”Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett återkommande problem i svensk hälso- och sjukvård och detta står i kontrast mot vårdens generellt goda resultat. Vårdens medicinska resultat är just de resultat som uppnås inom vården och beaktar inte den tid som man väntar, en väntetid som inte sällan kan präglas av oro, smärta och sämre livskvalitet. De kvalitetsregister som finns inom vården beaktar oftast inte patienternas svårigheter i väntan på vård. Med tanke på att vården under årtionden haft köer så är det märkligt att individens upplevelse av väntan på vård inte inhämtas på ett bra sätt. Väntan på vård kan förvärra själva tillståndet för sjukdomen man ska ha behandling för, viket vårdens register idag inte fångar.”
(2021-05-10)

Genomic Medicine Sweden – initiativ för brett införande

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2021/05/genomic-medicine-sweden-initiativ-for-brett-inforande
”Nationell infrastruktur för datadelning och regionala centrum för genomik banar väg för precisionsmedicinen/…/ /…/ Precisionsmedicin är redan idag en del av svensk sjukvård och innebär en mer individanpassad vård där varje patient kan få bättre diagnostik och en mer effektiv behandling med minskad risk för kort- och långsiktiga biverkningar. /…/ Precisionsmedicin är till stor nytta för patienter men innebär initialt också ökade kostnader. Nära samverkan mellan stat och regioner är därför viktig för ett breddinförande. /…/ En lika viktig del av den nationella infrastrukturen är att ta fram nationella standarder, metoder och verktyg så att resultat från de genetiska analyserna kan jämföras mellan patienter från hela landet. Den nationella infrastrukturen lägger också grunden till att de genomikdata som produceras ska kunna kopplas ihop med andra hälsodata, som journaldata, och information från biobanksregister, kvalitetsregister (till exempel kvalitetsregistren för cancer) samt egenrapporterade data.”
(2021-05-11)

Region Dalarna söker samordnare för kvalitetsregister inom Kunskapsstyrning

https://www.regiondalarna.se/jobb/lediga-jobb/samordnare-for-kvalitetsregister-inom-kunskapsstyrning
”Vill du vara med och stödja arbetet som syftar till att länets invånare får en jämlik, kunskapsbaserad, god vård av hög kvalitet? Vi söker nu en samordnare för kvalitetsregister inom ramen för arbetet med kunskapsstyrning.”
(2021-05-12)

Elchocksbehandlingar mot depression har minskat under pandemin

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/el-behandlingar-mot-depression-har-minskat-under-pandemin
”Under de senaste fem åren har ECT (electroconvulsive therapy/elektrokonvulsiv behandling)-behandlingar i Småland ökat något men förra året minskade behandlingstillfällena. Orsaken kan vara pandemin, eftersom det till exempel krävs narkossjuksköterskor under behandlingen. /…/ 2019 utfördes 4476 behandlingstillfällen på de sex orterna och det kan jämföras med 3719 behandlingstillfällen under 2020, det visar preliminära siffror från Kvalitetsregistret ECT.”
(2021-05-14)

Journalföring tar över sjuksköterskornas arbetsdagar: Patientkontakt minskar

https://sverigesradio.se/artikel/journalforing-tar-over-sjukskoterskornas-arbetsdagar-patientkontakt-minskar
”Dubbla journalsystem gör att varje sjuksköterska lägger åtminstone 45 minuter varje dag bara på att dubbeldokumentera sitt arbete. I flera kommuner som P4 Jönköping varit i kontakt med uppger man att dokumentationen är ett arbetsmoment som kräver onödigt mycket tid. En anställd beskriver dokumentationen som komplicerad och som ’rena detektivarbetet’. ’Vi skulle önska att man kunde synka mer och information skulle kunna gå direkt från vårt dokumentationssystem till kvalitetsregistren’, säger Marianne Lillieberg, Hälso- och sjukvårdchef i Jönköping Kommun.”
(2021-05-16)

Kvalitetsregister – för en bättre vård & omsorg (BPSD/Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://www.youtube.com/watch?v=AR8lWUGEi10
Informationsfilm från BPSD om nyttan med kvalitetsregister.
(2021-05-16)

Att använda sin data i förbättringsarbete (BPSD/Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://www.youtube.com/watch?v=xcyCW2KnXgs
”Eva Granvik, registerhållare för kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom berättar hur man kan använda kvalitetsregistret i förbättringsarbete.”
(2021-05-17)

Madeleine Åkerman talar om kvalitetsregister

https://www.youtube.com/watch?v=JV7h2KQWmks
”Madeleine Åkerman, koordinator SveDem (Svenska Demensregistret), Silviasjuksköterska, Specialistsjuksköterska vård av äldre och demensvård talar om sina erfarenheter när det gäller kvalitetsregister.
(2021-05-17)

Sandra Månsson och Ami Hommel talar om kvalitetsregister

https://www.youtube.com/watch?v=f8OC-lwvqr0
”Sandra Månsson och Ami Hommel talar om sjuksköterskors ansvar i att använda kvalitetsregister för förbättringsarbete och forskning samt vilken möjlighet data i kvalitetsregister utgör.”
(2021-05-17)

”Argumenten mot resterilisering saknar vetenskaplig och klinisk förankring”

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/argumenten-mot-resterilisering-saknar-vetenskaplig-och-klinisk-forankring
”I Dagens Samhälle (3/3 2021) kritiserar representanter från Swedish Medtech med flera Socialstyrelsens utredning om återanvändning av medicintekniska produkter. De hävdar att patientsäkerheten äventyras och använder återanvändning av katetrar vid så kallade ablationer (invasiv behandling av till exempel förmaksflimmer) som ett exempel på att så är fallet. Vi, representanter från samtliga sjukhus i Sverige som utför ablationer, vill med kraft protestera mot dessa osakliga påståenden. /…/ Det finns flera viktiga aspekter som behöver övervägas kring återanvändning av katetrar och som utreds grundligt i Socialstyrelsens rapport: Patientsäkerhet. Återanvändning av katetrar har utförts över hela världen i drygt 30 år. Det finns i litteraturen inte en enda rapporterad allvarlig komplikation relaterad till återanvändning av katetrar och det finns ett stort antal publicerade studier som visar att patientsäkerheten inte äventyras. /…/ I det svenska registret för kateterablation registrerades under perioden 2005–2019 60 000 ingrepp och inte i något enda fall har en komplikation som var relaterad till återanvändning rapporterats.”
(2021-05-17)

Ny kunskap om hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård

https://www.mynewsdesk.com/se/malmo-universitet/pressreleases/ny-kunskap-om-haelsorisker-bland-aeldre-personer-som-faar-kommunal-vaard-3099321
”I takt med att befolkningen blir äldre så ökar också förekomsten av vissa åldersrelaterade hälsorisker, som trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall. Nu har forskare vid Malmö universitet kartlagt förekomsten av dessa hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård i södra Sverige. /…/ I studien inkluderades 12 518 äldre personer som erhöll kommunal vård i södra Sverige och bodde på korttidsboenden, särskilda boenden, demensboenden, fick hemsjukvård samt var registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert.”
(2021-05-17)

Rivstart för socialtjänstens kunskapsstyrning

https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/socialtjanstbloggen/artiklar/rivstartforsocialtjanstenskunskapsstyrning.54079.html
”Ny nationell kompetenssatsning genom Yrkesresan och nystart för kvalitetsregistren. Det är några resultat av kommunernas satsning på kunskapsstyrning 2020.”
(2021-05-17)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share