Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 november 2019

Artikeltips 25 oktober till 7 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://regionblekinge.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/visning-av-tjanst.html?assignmentId=F2B7AAEF-0BF9-4F58-90D9-3C0184A779BC&title=Systemadministrat%C3%B6r+till+Registercentrum+Syd+inom+Region+Blekinge
”RC Syd i Karlskrona stödjer kvalitetsregister som är anslutna till vårt registercentrum och vi söker nu en systemadministratör.”
(2019-10-25)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/diabetesvard_H712277
”Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att diabetesvården i Sverige ska vara jämlik oavsett var i landet patienten bor. Som frågeställaren skriver är diabetes en av Sveriges stora folksjukdomar. Det förebyggande arbetet är viktigt, liksom en trygg och kunskapsbaserad vård. Regeringen investerar årligen 100 miljoner kronor i de nationella kvalitetsregistren. Ett av de mest utvecklade registren är det nationella diabetesregistret. Registren bidrar till att öka kunskapen, utveckla vården och göra den mer jämlik.”
(2019-10-25)

https://www.gd.se/artikel/debatt-en-fungerande-migranvard-ar-mojlig-om-politikerna-bestammer-sig-for-det
”Byggstenarna till en huvudvärksvård värd namnet finns. Det är bara att starta bygget, politiker. Vi ger gärna en hjälpande hand, skriver Svenska Huvudvärkssällskapet. /…/ Det går att leverera en kostnadseffektiv migränvård relativt snabbt om politiker bestämmer sig för det. Kunskapen om hur man organiserar vårdkedjan för huvudvärksdrabbade finns tillgängliga för huvudmännen i form av rekommendationer från Huvudvärkssällskapet för nivåstrukturerad huvudvärksvård med tre vårdlinjer i den enskilda sjukvårdsregionen, kompetenskrav och kvalitetsregister.”
(2019-10-26)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2019/oktober/barnlakare-ny-processledare-pa-rcc-syd
”I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården lyfts behovet av ökad uppföljning och stöd vid sena komplikationer efter barncancer. RCC Syd har nu rekryterat Anna Sällfors Holmqvist som regional patientprocessledare för långtidsuppföljning efter barncancer. /…/ Jag kommer att arbeta för att ytterligare utveckla vården och omhändertagandet efter avslutad behandling för barncancer och för en mer sammanhållen vårdkedja och förbättrad överlämning från barnonkologen till vuxenvården. Jag kommer att verka för att det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer implementeras i hela vårdkedjan. Vidare kommer jag att arbeta inom det nationella nätverket för långtidsuppföljning och delta i utvecklingen av det nationella kvalitetsregistret.”
(2019-10-30)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/30/lat-kvalitetsregistren-slippa-onodig-administration
”Låt kvalitetsregistren slippa onödig administration. Ett av alla halmstrån som hotar att knäcka kamelens rygg är kravet att ge alla som registreras i kvalitetsregister rätt att säga nej, skriver två debattörer.”
(2019-10-30)

https://www.life-time.se/ledare/den-viktigaste-forskningspropositionen
”Regeringens kommande forskningspolitiska proposition är avgörande för att staka ut vägen till ett sammanhållet och starkt forsknings- och innovationssystem där akademi, hälso- och sjukvård och Life Science-företag jobbar tillsammans. /…/ Utan kraftfulla och långsiktiga insatser inom hälsodataområdet kan Sverige inte delta i utvecklingen av nya läkemedel. /…/ Internationellt har Sverige fortfarande ett rykte om oss att vi ligger i framkant inom hälsodata. Det är i och för sig positivt, men det är dags att vi i slutar prata om att vi har våra unika personnummer och fantastiska kvalitetsregister, och istället fokuserar på moderna lösningar utifrån ökade möjligheter till digitalisering.”
(2019-10-31)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/10/Livmoderhalscancer-fortsatter-att-oka
”Livmoderhalscancer är i vissa regioner lika vanligt i dag som innan screeningen började för 50 år sedan, enligt den senaste årsrapporten från kvalitetsregistret.”
(2019-10-31)

https://www.fokus.se/2019/10/kanslig-spridning-av-uppgifter-om-patienter-med-prostatacancer
”Karolinska sjukhuset tar hjälp av Philips för att samla uppgifter om prostatacancerpatienter. /…/ Allt började med att KU skulle upphandla om MR-utrustning /…/ Elektronikföretaget Philips vann upphandlingen /…/ I detta nya system ska patientens berättelser samlas, även känsliga sådana. /…/ Datan som ska hanteras finns dels i journalsystemet, dels i register. Men patienterna kommer inte att tillfrågas om samtycke innan uppgifterna samlas in för projektet. För lokala kvalitetsregister krävs att patienten informeras om vilka uppgifter som ska behandlas, och för vilket ändamål. Men enligt patientdatalagen krävs inte samtycke för kvalitetsarbete inom vården, uppger Lisa Gellerhed, jurist och dataskyddsombud på KU. Etikprövningsnämnden har i sin tur ’godkänt forskningen’.”
(2019-10-31)

https://hrf.se/skane-behaller-horselcheckarna-skamligt
”Det hårt kritiserade systemet med hörselcheckar blir kvar i Skåne. Det beslutades på torsdagen, trots att regionens utredning visat att det är dåligt för både patienterna och regionen. /…/ Blir inte valfriheten större om det finns olika hörapparatsortiment att välja mellan? Det skulle man kunna tro. Men i själva verket innebär detta system att de flesta hörselskadade har fått färre valmöjligheter. /…/ Det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering visar dessutom att patienter som har fått hörapparater på rekvisition rankar sin delaktighet som signifikant lägre än om man har fått hörapparater ur regionens sortiment.”
(2019-10-31)

https://hakir.se/hakir-10-ar
”HAKIR 10 år. Varmt välkomna till jubileumsfirande 7 februari 2020! /…/ Vad har hänt kirurgiskt och inom handrehabilitering de senaste tio åren?”
(2019-11-01)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/01/vi-lakare-blir-alltmer-en-tillfallig-funktion
”Standardiserade vårdförlopp införs nu brett utan evidens om värde eller insikt om undanträngningseffekter och kostnader, skriver läkaren Bengt Järhult. /…/ Kvalitetsregistren fördes över från professionen till SKL, initierat av industriintressen/Boston Consulting Group, BCG, och fick i sin förlängning Värdebaserad vård. I hög utsträckning tränger nu registermedicinen, förstärkt av ekonomi- och administrativ styrning, ut läkekonsten utifrån individuella önskemål/behov. Vårdens mjuka värden, ofta innersta syfte, mäts inte och finns därför inte.”
(2019-11-01)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/november/lungcancervarden-mer-jamlik-visar-ny-registerstudie
”Det finns endast små socioekonomiska skillnader inom svensk lungcancervård. De skillnader som finns har dessutom minskat över tid. För väntetider och patientens tumörstadium vid diagnos syns inga skillnader alls. Det visar en ny registerstudie.”
(2019-11-04)

http://www.bt.se/debatt/sluta-dra-ner-pa-administrativ-personal-i-varden
”Sluta dra ner på administrativ personal i vården. Tar vi bort den vårdnära administrationen hamnar uppgifterna istället på vårdpersonalen, som i sin tur får släppa sina vårduppgifter, påpekar Jonas Ericsson. /…/ Vision har talat med Paula Linna, medicinsk sekreterare inom vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Paula berättar att som sekreterare sköter man det mesta runt patienten, de möter som första person patienten i receptionen, de sköter administration före, under och efter patientbesök, journalhantering, telefonkontakter, statistik, kvalitetsregister och tidbok. De samordnar och administrerar runt teamet. Utöver detta hanterar de även beställningar, fakturor och behörigheter. Likväl är det de som ska spara när sparbeting kommer ofta, för att administration inte är viktig. Hur går detta ihop ekonomiskt?”
(2019-11-04)

https://www.sjukhuslakaren.se/vem-satsar-pa-intermediarvardsplatser
”Sjukhusläkarens tidigare granskning visade att bristen på intensivvårdsplatser medfört att transporter av svårt sjuka patienter på grund av resursbrist fördubblats på tio år, vilket lett till ökad dödlighet. Många av de som Sjukhusläkaren då pratade med nämnde utbyggnaden av så kallade intermediärvårdsplatser som en lösning på platsbristen. En av dem är Johnny Hillgren, ordförande för Svenska intensivvårdsregistret (SIR). Han menar att det finns ett mörkertal för det mellanskikt av patienter som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna för att läggas på intensivvården. – Vi har egentligen inte någon uppfattning om antalet eller karaktären på de här patienterna, och det finns inget heltäckande kvalitetsregister som följer upp dem.”
(2019-11-04)

http://cpup.se/grattis-katina-pettersson
”Katina Pettersson disputerade 1 november vid Lunds universitet på sin avhandling ’Scoliosis in cerebral palsy’ med professor Hans Tropp från Linköping som opponent.”
(2019-11-05)

https://qrcstockholm.se/news/nedfrysning-allt-vanligare-i-ivf-behandling
”Att frysa ner befruktade ägg har blivit vanligare vid in vitro-fertilisering, IVF, och modern frysteknik har gjort att frysåterföringarna oftare leder till graviditet. Det visar siffror från den senaste årsrapporten för Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning, Q-IVF.”
(2019-11-05)

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/tandvarden-kan-fa-en-mer-aktiv-roll-for-multisjuka
”Tandvården bör få en mer aktiv roll för multisjuka, till exempel äldre och personer med psykisk ohälsa eller diabetes. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport. /…/ Några av Socialstyrelsens slutsatser och förslag: /…/ Munhälsovariabler bör finnas med i fler nationella kvalitetsregister, till exempel i Svenska Diabetesregistret.”
(2019-11-05)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/11/07/nu-sjukvarden-i-stabslage
”Över 3 400 datorer har kraschat på flera sjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla liksom regionens IT-organisation har gått upp i stabsläge. /…/ På Södra Älvsborgs sjukhus har ledningen gjort bedömningen att det inte är aktuellt med stabsläge just nu. – Vi har svårt att komma åt bokningar och det kan även påverka hur vi kan göra dokumentation på vårdavdelningarna samt bokningar och registreringar av vård och behandling, säger chefläkare Sara Degerman Carlsson till Borås Tidning.”
(2019-11-07)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ingen-ska-behova-bli-undernard-pa-sjukhuset-29874
”Regionerna måste bli bättre på att förebygga sjukhusrelaterad undernäring och även på att rapportera till det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Det föreslår vi till SKL:s kongress i november, skriver MP-politiker.”
(2019-11-07)

https://www.life-time.se/forskning/stark-sveriges-unika-forutsattningar
”Stiftelsen Forska!Sverige uppskattar att regeringen lyfter hälsa och vård inför den kommande forskningsproposition. Stiftelsen lämnar flera förslag som syftar till att öka kvaliteten på grundforskning, klinisk forskning och därmed hälso- och sjukvården. /…/ Stiftelsen föreslår också att lagförslag om biobanker och kvalitetsregister antas och att stat och regioner gör en gemensam satsning.”
(2019-11-07)

http://www.mynewsdesk.com/se/skoeldkoertelfoerbundet/pressreleases/tittarstorm-efter-svt-programmet-fraaga-doktorns-temasaendning-om-skoeldkoerteln-2940605
”Husläkaren Karin Granberg och endokrinologen Cecilia Fall, som besvarade frågor om sköldkörtelsjukdom i SVT:s Fråga doktorn den 4 november, är i gott sällskap när de hänvisar till att de måste följa de rekommendationer som gäller vid underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos). Men när dagens rekommendationer är ensidiga, icke-individanpassade och vilar på eminens snarare än evidens blir detta ett problem – som i hög grad påverkar patientsäkerheten och förtroendet för vården. Det skriver Anna Bergkvist, ordförande i Sköldkörtelförbundet, som efterlyser nationella riktlinjer och kvalitetsregister för en av Sveriges största folksjukdomar.”
(2019-11-07)

https://www.youtube.com/watch?v=2c5wAYjXonw
”På Odense universitetssjukhus arbetar man aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata. Se Kim Brixen, medicinsk direktör, och Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi, berätta hur de använder nationella kvalitetsregister i förbättringsarbetet.”
(2019-11-07)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share