Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
9 december 2022

Artikeltips 25 november till 9 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Ny rekommendation om hur Orkambi bör användas

https://janusinfo.se/nationelltinforandeavlakemedel/nyheter/nyheter/nyrekommendationomhurorkambiboranvandas.5.737fc4451643b8af77b7ac6.html
”Behandling med läkemedlet Orkambi vid cystisk fibros bör startas, utvärderas och avslutas enligt särskilda kriterier. I NT (nya terapier)-rådets nya rekommendation till landstingen beskrivs kriterierna som tagits fram i samråd med det nationella behandlingsrådet för cystisk fibros. Orkambi (ivakaftor/lumakaftor) kan användas vid behandling av cystisk fibros hos patienter från sex år med en specifik genetisk förändring. Patienten ska också vara registrerad i kvalitetsregistret för cystisk fibros samt få vård på något av de fyra center för sjukdomen som finns i Sverige. Det framgår i NT-rådets nya rekommendation.”
(2022-11-25)

Ny avhandling om långtidsuppföljning av personer födda med läpp- käk- och gomspalt (LKG)

https://nyheter.ki.se/ny-avhandling-om-langtidsuppfoljning-av-personer-fodda-med-lapp-kak-och-gomspalt
”Petra Peterson vid forskarguppen rekonstruktiv plastikkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling ”A multidisciplinary long-term evaluation of patients born with unilateral cleft lip and palate treated with different surgical protocols” den 2 december 2022. /…/ Vilka är de viktigaste resultaten? – De viktigaste resultaten är att man kan se vikten av att följa upp de opererade patienterna ända till vuxen ålder för att bedöma skillnader avseende ansiktstillväxten mellan olika kirurgiska tekniker samt att utfallet efter bentransplantation till käkspalten är bra även tio år efter operation men att det är högre risk för inflammation i tandköttet i området som man behöver förebygga. /…/ Vilka mål har du för framtiden? – Personligen skulle jag vilja fortsätta att utvärdera patientgruppen som jag nu studerat bland annat avseende hur de patienter som behövt sekundär, talförbättrande kirurgi med så kallad farynxlambå mår idag. /…/ Jag skulle också vilja fortsätta arbeta med det nationella kvalitetsregistret som kan hjälpa oss att utvärdera större grupper av patienter som opererats enligt olika kirurgiska protokoll. Vi behöver även utvärdera de patientrapporterade mått (PROM) vi använder idag i styrningen av vården och använda dem för att mäta vad unga vuxna födda med LKG-spalt tycker om sitt bett och ansikte.”
(2022-11-29)

Seminarium: Register i Sverige

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-register-i-sverige
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning tisdagen den 13 december 15:30–16:30. Föreläsare är Jonas F. Ludvigsson, professor i klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus. Seminariet hålls på svenska. Alla intresserade är välkomna. Ingen föranmälan krävs.”
(2022-12-01)

Amanda är ny demensvårdskonsulent

https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-2022-omsorg-och-hjalp/2022-12-02-amanda-ar-ny-demensvardskonsulent.html
”Amanda arbetade tidigare som biståndshandläggare på socialförvaltningen i kommunen, men påbörjade i höstas en ny roll som demensvårdskonsulent. Här berättar hon mer om sin arbetsbakgrund, sin nya roll som demensvårdskonsulent och om kommunens arbete med demensärenden i allmänhet. Hej Amanda! /…/ Tidigare hade kommunen en demensvårdskonsulent men nu är ni två, hur kommer det sig att man har utökat antalet? – Det har varit olika antal under åren, men nu upplevdes ett behov att utöka till två eftersom arbetet inte ansågs vara görbart på en person sett till arbetsmängden. I dagsläget ser vi ett utökat behov av stöd, rådgivning och utbildning i de här frågorna. En del av det här utökade behovet är också kopplat till just BPSD som jag nämnde tidigare, vilket är ett kvalitetsregister som vi använder oss av inom demensvården. Här finns ett stort utbildningsbehov av personal där vi som demensvårdskonsulenter numera ansvarar för att utbilda i det systemet. Tidigare var det externa personer som gjorde det.”
(2022-12-02)

Årligt möte 2022 (BPSD/Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://bpsd.se/arligt-mote-2022-2
”I tisdags kunde vi ÄNTLIGEN genomföra BPSD-registrets årliga möte igen efter två års uppehåll på grund av pandemin. Dagen genomfördes i Malmö och var fullbokad med 300 deltagare. Under dagen fick vi lyssna på en blandning av fantastiska presentationer inom olika områden som alla på något sätt berör arbetet med BPSD-registret. Vi hade dessutom glädjen att få dela ut årets Innovationspris till äldreboendet Ribbingska i Lunds kommun.”
(2022-12-03)

Fokus på att förebygga förlossningsskador

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/nyheter/184335
”Länets tre förlossningsavdelningar har stort fokus på att minimera bristningarna i samband med förlossning, och att på bästa sätt sy de bristningar som uppstår och följa upp kvinnans återhämtning långsiktigt, bland annat genom webbenkäter. /…/ Den nya webbenkäten bygger på de registreringar som förlossningsavdelningen gör i kvalitetsregistret gyn-op. De berörda kvinnorna får den nya enkäten efter åtta veckor och ett år via 1177.se. – Vi har en god svarsfrekvens på 90–95 procent. Ser vi att någon har problem så ringer vi upp dem, och kan även koppla in läkare eller ge remiss till sjukgymnast om det behövs. Men de flesta är väldigt nöjda och tycker att det vi gör fungerar väldigt bra. Bristningarna är sällan helt återställda efter åtta veckor, så det ska bli intressant att se resultatet i den uppföljning som vi också infört efter ett år, säger Anna Klasson.”
(2022-12-04)

Medicinska kriterier styr hjärttransplantationer: ”Handlar om enskilda patienters behov”

https://sahlgrenskaliv.se/medicinska-kriterier-styr-hjarttransplantationer-handlar-om-enskilda-patienters-behov
”Region Stockholm och läkare på Karolinska universitetssjukhuset vill riva upp Socialstyrelsens beslut om att bara bedriva hjärttransplantationer i Göteborg och Lund. Men överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset varnar för en sådan förändring. ’Det här handlar inte om geografi, utan om enskilda patienters medicinska behov’ säger Niclas Kvarnström, verksamhetschef Transplantation. /…/ Socialstyrelsens bedömning är att det 60-tal hjärttransplantationer som görs i Sverige varje år ska fördelas på två utförare, för att upprätthålla kompetensen med nuvarande antal donatorer. Ett annat argument som Stockholmsläkarna framför är att 30-dagarsöverlevnaden för hjärtoperationer vid Karolinska universitetssjukhuset är högst i landet, enligt Svenska Hjärtkirurgiregistret. /…/ Anders Jeppsson, som är professor i thoraxkirurgi och verksam som thoraxkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vill nyansera den uppgiften. Han har själv varit registerhållare för kvalitetsregistret SWEDEHEART som Hjärtkirurgiregistret ingår i, och menar att datan i registret inte har den upplösningen att man kan jämföra olika centra och säga att ett är bättre än något annat.”
(2022-12-05)

Presentationer från Registerforskning 2022

https://www.registerforskning.se/sv/presentationer-fran-registerforskning-2022
”Den 8 november anordnades årets registerkonferens. Temat var hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld. Nu finns flera av presentationerna från dagen tillgängliga att se i efterhand.”
(2022-12-07)

Den gömda och glömda folksjukdomen

https://nyheter.ki.se/den-gomda-och-glomda-folksjukdomen
”Möt Maria Bradley, forskargruppsledare på avdelningen för dermatologi och venereologi, institutionen för medicin, Solna: – Min forskargrupp studerar olika aspekter av atopiskt eksem. Atopiskt eksem är en sjukdom som drabbar 2 miljoner svenskar och brukar kallas den ’glömda och gömda’ folksjukdomen. Dels för att den är så vanlig och dels för att den är så lite uppmärksammad. Trots att många av våra patienter har en påtagligt sänkt livskvalitet med klåda och sömnbesvär så upplever många att sjukdomen lätt avfärdas med att ’lite eksem kan väl inte vara så farligt’. /…/ I Team Emma Johansson använder vi epidemiologiska metoder för att undersöka hur nya läkemedel mot atopiskt eksem fungerar i praktiken. /…/ Vi har skapat ett nationellt kvalitetsregister, SwedAD, där eksempatienter med systemläkemedel registreras. Med hjälp av SwedAD och andra svenska hälsodataregister försöker vi besvara en rad kliniska frågeställningar, som till exempel hur effektiva de systembehandlingar vi ger är i praktiken och de skiljer de sig åt? Vi försöker även identifiera nya genetiska biomarkörer och undersöker tidigare kända (som filaggrinmutationer) för att kunna ge en mer individanpassad behandling. Vi undersöker även samsjuklighet mellan atopiskt eksem och hjärtkärlsjukdomar, maligniteter och autoimmuna sjukdomar.”
(2022-12-07)

Konsultteam palliativ vård av barn och unga

https://cancercentrum.se/syd/om-oss/nyheter/2022/december/konsultteam-palliativ-vard-av-barn
”I södra sjukvårdsregionen finns ett konsultteam som erbjuder rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal. Ett tiotal yrkeskategorier med olika erfarenheter av palliativ vård finns representerade i konsultteamet som utgår från barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus. /…/ Konsultteamet har olika infallsvinklar beroende på kompetens men uppdraget är gemensamt. /…/ I verksamheten försöker man även sprida kännedom om det palliativa vårdprogrammet för barn och ungdomar, där arbetssättet står beskrivet. Därutöver uppmuntras vårdpersonal till användning av kvalitetsregister för att vi ska få en bättre samlad kunskap om vården.”
(2022-12-07)

Säkrare HPV (humant papillomvirus)-analys gör att cellprovskontroll inte behöver göras lika ofta

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/december/sakrare-hpv-analys-gor-att-cellprovskontroll-inte-behover-goras-lika-ofta
”Det reviderade vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention innebär en övergång från screening, utredning och uppföljning, som tidigare i huvudsak utgått från cellförändringar, till en modell där risken för utveckling av cancer utgår från om HPV påvisas och vilken typ som påvisas. /…/ Självprovtagning för HPV kan nu erbjudas som alternativ till vårdgivartaget prov. Detta kommer medföra ett behov av förstärkt kommunikation kring provtagningsmetod, provsvar och dess betydelse. /…/ I kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention kommer den utökade möjligheten att erbjuda självprovtagning för HPV att följas upp för att undersöka om, och i så fall hur, det påverkar deltagandet i screeningen.”
(2022-12-07)

Två Sahlgrenskaläkare får mångmiljonanslag från Vetenskapsrådet

https://sahlgrenskaliv.se/tva-sahlgrenskalakare-far-mangmiljonanslag-fran-vetenskapsradet
”Svein Olav Bratlie, kirurg och sektionschef, du mottar 8 miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet för den kliniska studien PREOPANC-3, som undersöker om en ändring av behandlingsstrategi kan förbättra överlevnaden vid bukspottkörtelcancer. /…/ Hur ser forskning och överlevnad ut för denna patientgrupp? – I svenska kvalitetsregister ser man att hela patientgruppen har en femårsöverlevnad på 6 %. Bland de opererade patienterna, där syftet är bot, ser vi en femårsöverlevnad på strax över 20 %. /…/ Vi vill med PREOPANC-3 utvärdera vikten av cellgiftsbehandling inför kurativt syftande stor bukkirurgi. Vid ett positivt resultat av denna studie kommer framtidsstrategin för behandling högst sannolikt ändras nationellt och internationellt.”
(2022-12-07)

Ny vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/nyvagledningomsamkorningochutvidgningavkvalitetsregister.68170.html
”Det finns en ökad efterfrågan på kunskap av juridiken kring samkörning och utvidgning av kvalitetsregister och samkörning med andra register. Därför har nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram en vägledning inom området. Vägledningen innehåller ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregister, till exempel sammanslagning av kvalitetsregister. Dessutom finns här en orientering för samkörning av kvalitetsregister med andra slag av register.”
(2022-12-08)

Prisade promenader minskar demenssymtom

https://lund.se/nyheter/nyheter/2022-12-07-prisade-promenader-minskar-demenssymtom
”Mer ork, ökat självförtroende, tydligare tal och framför allt klart bättre mående. På Ribbingska, ett av Lunds kommuns äldreboenden, pågår ett projekt för att se hur promenader kan lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Nu prisas projektet av BPSD-registret.”
(2022-12-09)

Fattigdomen syns i munnen

https://www.gp.se/debatt/fattigdomen-syns-i-munnen-1.87420493
”Debatt: Vi läser dagligen om att vi går mot svårare tider med prishöjningar och allt fler får svårt att få ekonomin att gå runt. Våra erfarenheter från tidigare perioder av försämrad samhällsekonomi visar på minskad besöksfrekvens till tandvården och försämrade tandvårdsvanor. Om fattigdomen nu ökar i Sverige kommer det att synas i munnen, skriver Chaim Zlotnik. /…/ Redan i dag når inte tandvården alla individer i samhället. Ett tydligt exempel på det är barns tandhälsa. Trots att barntandvården är avgiftsfri, ser vi ändå skillnader i barn och ungas tandhälsa. /…/ Vikten av en regelbunden tandvårdskontakt är också tydlig för äldre personer som bor hemma med hjälp av hemtjänst. Siffror från SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) visar att det finns ett glapp på i genomsnitt fem år när de äldre sköra övergår från vanlig tandvård tills de får tillgång till nödvändig tandvård. Under denna tid saknar denna grupp tandvårdskontakt. Det kan få förödande konsekvenser för individen och är ett stort slöseri med de stora investeringar som såväl individen som samhället har gjort de senaste årtiondena för att ha en god munhälsa. Tandläkarförbundet kommer fortsätta att påminna och argumentera för att patienterna inte ska prioritera bort tandläkarbesöken i lågkonjunktur. Vi vill inte komma tillbaka till den tid då vi hade en fattigdom i Sverige då man tydligt kunde se de socioekonomiska skillnaderna i munnen.”
(2022-12-09)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share