Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 maj 2023

Artikeltips 21 april till 4 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

DN Debatt. ”Vi måste börja föra bok över skolbarnens vikt”

”Sverige har bra insyn i hur unga utvecklas – tills de är fem år gamla. Därefter saknas samlad statistik, trots att alla barn mäts och vägs i skolan. Med ett nationellt elevhälsoregister skulle vi kunna jämföra olika delar av landet och se vilka insatser som faktiskt fungerar, skriver sex experter och företrädare för organisationer inom barnhälsovård.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Nyheter
(2023-04-24)

Skövde kommun utökar med specialistroller för att utveckla vården

”Kommunens övergripande mål för hälso- och sjukvård är att uppnå en god och säker vård. För att kvalitetssäkra och utveckla vården utökar sektor vård och omsorg med tre nya sjukskötersketjänster med särskilt ansvar inom sårvård och palliativ vård inom särskilt och ordinärt boende. /…/ Den nya sjuksköterskerollen inom sårvård ska fokusera på att säkerställa bästa omhändertagande för patienten samt att utveckla och arbeta proaktivt kring sårvård. Det ingår även ett övergripande ansvar för att utbilda kollegor inom hygien, sårvård och användande av kvalitetsregister. De två nya sjuksköterskerollerna i allmän palliativ vård ska fokusera på omvårdnaden för patienter inskrivna i allmän palliativ vård, men också utbilda kollegor och omvårdnadspersonal i den palliativa processen och användande av kvalitetsregister.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Skövde kommun
(2023-04-24)

”Sverige behöver agera nu för fler kliniska prövningar”

”Det krävs stora ansträngningar för att bryta den nedåtgående trenden för företagsinitierade kliniska prövningar, skriver Gunilla Andrew-Nielsen och Torbjörn Söderström, Läkemedelsverket. /…/ Klusterrandomiserade studier är en studiedesign som kan vara ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården när jämförelser av marknadsgodkända läkemedel i klinisk användning ska göras. Särskilt inom områden där det finns data i kvalitetsregister, samt då det finns möjlighet att genomföra prövningar med hjälp av decentraliserade element, det vill säga att deltagarna deltar på distans. Det är ett område inom vilket Sverige har en fördel, jämfört med länder som inte har samma tillgång till kvalitetsregister med hälsodata.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2023-04-24)

Nya studieresultat ifrågasätter den vanligaste kirurgiska behandlingen hos de äldsta bröstcancerpatienterna

”En ny studie väcker frågor om huruvida äldre kvinnor, i lika stor omfattning som idag, ska behandlas med mastektomi, dagens vanligaste behandling hos de äldsta (80 år och äldre) bröstcancerpatienterna. Studien är baserad på 34 139 kvinnor med ålder över 50 år och med invasiv bröstcancer från svenska kvalitetsregistret för bröstcancer. Allvarliga medicinska postoperativa komplikationer visade sig vara vanligare hos äldre kvinnor, särskilt efter en mastektomi (en fullständig bröstborttagning). Det visades också att äldre kvinnor med allvarligare postoperativa medicinska komplikationer har sämre överlevnad.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: SDS Life Science
(2023-04-25)

Psykiskt störda lagöverträdare vårdades i genomsnitt 7,5 år

”Tidigare studier har försökt uppskatta genomsnittlig duration av rättspsykiatrisk vård genom att utgå från patienter som redan skrivits ut från rättspsykiatri, vilket resulterat i underskattning av vårdtider, då individer med väldigt långa, fortfarande pågående vårdtider exkluderats. Vi presenterar ett annat slags beräkning av genomsnittliga vårdtider och utvärderar frekvens av återfall i våldsbrott och annan brottslighet efter utskrivning från den svenska rättspsykiatriska vården. /…/ Vår retrospektiva kohortstudie fokuserar på lagöverträdare som dömdes till rättspsykiatrisk vård i Sverige mellan 2009 och 2019 och registrerades i Nationellt rättspykiatriskt kvalitetsregister (Rättspsyk) /…/ Våra resultat visade att individer som dömts till rättspsykiatrisk vård vårdades – i både sluten- och öppenvård – i genomsnitt 7,5 år. /…/ Sammanfattningsvis synes vårdtider inom rättspsykiatrin vara längre än man tidigare trott. De aktuella resultaten är intressanta för den pågående medicinska, juridiska och etiska debatten beträffande proportionalitet av påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, och studien utgör ett nödvändigt första steg i att lägga en vetenskaplig grund för diskussionerna.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-04-27)

”Frågan om den ökade plastikturismen är oerhört viktig”

”Det behövs en lagskärpning för att komma till rätta med oseriösa aktörer – men kraven på privata plastikkirurger kan inte utformas så att de seriösa riskerar att slås ut. Då kommer med stor sannolikhet ännu mer av den kosmetiska kirurgin att förflyttas utomlands. Det anser representanter från Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi​. /…/ Ett stort problem i sammanhanget är att det saknas tillförlitlig statistik på hur många patienter som är primäropererade på en privatklinik och som sedan behöver behandlas i den offentliga vården, menar Johan Thorfinn. – Det enda registret som man skulle kunna titta på som finns idag är bröstimplantatregistret (BRIMP) som är ett nationellt kvalitetsregister. Det består av en del som den offentliga vården registrerar i och en del som privata aktörer registrerar i men det har tyvärr inte full täckningsgrad. Från SFEP:s (Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi​) sida arbetar vi för att alla inom privat vård som opererar patienter med bröstimplantat också registrerar i BRIMP. Ett nationellt kvalitetsregister för alla former av estetisk kirurgi hade naturligtvis varit det bästa men det kräver massor med arbete och resurser.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Sjukhusläkaren
(2023-04-27)

Region Skåne får sanktionsavgift – hälsouppgifter försvann i tvätten

”En usb-sticka med personnummer och hälsodata om nästan 2 000 patienter tappades bort. Nu bestraffas Region Skåne med en sanktionsavgift på 200 000 kronor. /…/ Patientuppgifterna var hämtade från ett kvalitetsregister och den anställde hade fått tillgång till dem för att använda inom forskning. Integritetsskyddsmyndigheten anser att regionen har det yttersta ansvaret i egenskap av personuppgiftsansvarig och borde ha tillhandahållit krypterade usb-minnen.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Läkartidningen
(2023-04-27)

Infektionsregistret finns nu på Vården i siffror

”Utvalda parametrar från våra fyra delregister finns nu publicerade i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) tjänst Vården i siffror. Data är publicerade i form av fleråriga glidande medelvärden som medger jämförelser över tid och mellan olika regioner.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
(2023-04-28)

Seminarium: Registerstudier om folksjukdomarna astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – Luftvägsregistret ett ungt kvalitetsregister med direktöverförd data

”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 25 maj, 15:30–16:30. Föreläsare är Caroline Stridsman, docent i lungmedicinsk forskning, Umeå Universitet, Sjuksköterska, Lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus, samt Registerhållare.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registercentrum Västra Götaland
(2023-05-03)

En ny webbplats för register- och hälsodata

”En ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälsodata för forskning och innovation ska utvecklas. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer ses över och uppdateras med ett kunskapshöjande stöd för ökad möjlighet att nyttja hälsodata för forskning och innovation. Planerad lansering är hösten 2024.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Registerforskning.se
(2023-05-03)

”Utan data kan vi inte veta om vården är jämlik”

”En av de vanligaste cancerdiagnoserna i Sverige är urinblåsecancer. De senaste åren har nya behandlingar tillkommit och överlevnaden har ökat något. Men vården är ojämlik över landet och långa väntetider och bristande uppföljning drabbar patienterna. /…/ Trots att vården utvecklas och mer effektiva behandlingar finns att tillgå är det svårt att dra några slutsatser, då de nya behandlingarna inte följs upp regelbundet i kvalitetsregister. /…/ En rikstäckande registrering i kvalitetsregistret INCA (informationsnätverk för cancervården) av användningen av immunterapier skulle kunna hjälpa till att utvärdera nyttan av den här typen av läkemedel. Utan data att titta på kan vi inte heller veta om vården är jämlik och att den gör rätt saker.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Dagens Medicin
(2023-05-04)

RUT (Register Utiliser Tool)

”Barnkataraktregistret PECARE  (The Pediatric Cataract Register) är numera anslutet till Metadataverktyget RUT. RUT är ett sökverktyg utformat av Vetenskapsrådet och innehåller uppgifter om alla variabler som finns och historiskt har funnits i PECARE. Observera att RUT inte innehåller några data, personuppgifter eller liknande.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.
Källa: Barnkataraktregistret PECARE
(2023-05-04)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share