Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
29 april 2021

Artikeltips 19 april till 29 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

INSÄNDARE: (Sjukvårdspartiet): Kollar man fakta finns inga skäl att slopa respiratorvård i Sollefteå

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-sjvp-kollar-man-fakta-finns-inga-skal-att-slopa-respiratorvard-i-solleftea

  1. ”Inte ens de högsta cheferna för Region Västernorrland påstår att man skulle spara stora pengar genom att lägga ner respiratorvården i Sollefteå. /…/ Istället har man valt ’patientsäkerhet’ som huvudargument. /…/ I utredningen säger konsulterna att länets samtliga intensivvårdsavdelningar enligt Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) har en överdödlighet jämfört med rikssnittet hos respiratorvårdade patienter i riket. /…/ Här drar konsulterna långtgående slutsatser av tre värden i ett register utan att kvalitetssäkra dessa data! Kvalitetssäkring kräver som minst en journalgranskning. En viktig parameter är kvaliteten och bortfallet av indata i SIR. Antalet kompletta registreringar är låga i Sollefteå vilket vanligtvis medför ett missvisande dåligt resultat eftersom bortfall av värden tolkas som normalvärden i registret. /…/”
  2. ”SVAR DIREKT: Varje diskussion om åtgärder måste ta sin utgångspunkt i Region Västernorrlands ekonomi. Det ackumulerade underskottet närmar sig en halv miljard kronor och något måste göras. /…/ De flesta patienter som behöver någon form av IVA-vård kommer att fortsätta få det i Sollefteå. Undantaget är de relativt få fall som behöver respiratorbehandling. /…/ Det har aldrig varit fråga om att underkänna vare sig kvalitet eller kompetens i verksamheten. Vi har mycket skickliga och engagerade medarbetare. Men respiratorbehandling är resurskrävande och Sollefteå har den fjärde minsta patientvolymen bland Sveriges 74 IVA-avdelningar. /…/ Det finns belagda skillnader mellan sjukhusen i regionen enligt det nationella kvalitetsregistret. IVA-verksamheten i regionen ska alltid sträva mot att öka kvaliteten och samtidigt måste vi komma till rätta med kostnaderna.”
    (2021-04-19)

Mer tid till patienter när sekreterare tar över ansvar

https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2021/nr3/mer-tid-till-patienter-nar-sekreterare-tar-over-ansvar
”Medicinska sekreteraren Olga Zajc-Hansson har tagit över ansvaret för inrapporteringen till kvalitetsregistren inom urologi i Region Kronoberg. Det har bland annat lett till att vårdande personal har fått mer tid över till patienterna.”
(2021-04-19)”

Topplacering för Capio S:t Göran i Swedeheart

https://www.youtube.com/watch?v=alivJWGkd24
”I kvalitetsregistret Swedeheart, som mäter kvalitet i hjärtsjukvården, kom Capio S:t Görans Sjukhus på andra plats i Sverige under 2020. Det är en förbättring från 3:e plats 2019 visar den senaste årsrapporten från kvalitetsregistret, som publicerades den 19 april. /…/ I den här filmen hör du medarbetare från Hjärtkliniken berätta om resultatet i Swedeheart, och hur vi arbetat för att uppnå det.”
(2021-04-21)

Ledig tjänst: Vi söker en statistiker! (QRC Stockholm)

https://qrcstockholm.se/news/ledig-tjanst-vi-soker-en-statistiker
”Vill du arbeta med att göra kvalitetsregister och deras data till ännu bättre verktyg för vårdens utveckling? Vi söker nu en erfaren statistiker som tillsammans med oss på QRC vill skapa framtidens kvalitetsregister redan nu.”
(2021-04-22)

Förslag om ja till stärkt skydd för enskilda vid estetiska ingrepp och behandlingar

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/apr/22/forslag-om-ja-till-starkt-skydd-for-enskilda-vid-estetiska-ingrepp-och-behandlingar
”Skyddet för personers liv och hälsa vid skönhetsoperationer ska stärkas. Det innebär bland annat att bara legitimerade läkare och tandläkare ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. SD, C och L och har synpunkter på delar i förslaget. /…/ Centerpartiet står bakom lagförslaget men har en del invändningar. /…/ man [vill] att regeringen återkommer med ett förslag om att rapporteringen till ett kvalitetsregister ska vara obligatorisk för de verksamheter som omfattas av lagförslaget.”
(2021-04-22)

Vilka effekter ger covid-pandemin för makulavården?

https://makulareg.se/blog/nyheter/vilka-effekter-ger-covid-pandemin-for-makulavarden-2
”I juli i fjol gjorde Svenska Makularegistret en sammanställning av vilka effekter covid-pandemin gett för vården av våt makuladegeneration (AMD), diabetesmakulaödem och venocklusioner. Nu har en ny sammanställning gjorts som inkluderar hela 2020.”
(2021-04-23)

Informationsblad om CP (cerebral pares) Sverige

https://cpup.se/informationsblad-om-cp-sverige
”Det har kommit önskemål om informationsblad om CP Sverige att dela ut till personer med cerebral pares och deras närstående. /…/ På CP Sveriges hemsida finns också information om kommande webinarier, närmast 5 maj med rubriken ’Vad är CPUP (Uppföljningsprogram för cerebral pares) – och vad har jag för nytta av CPUP’.”
(2021-04-23)

Eftersändning av kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen

http://rs.wallenmedia.se/webinars/?2021/0422
”Den 22 april 2021 hölls en digital kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen. Hela dagen med tillhörande föredrag filmades och går nu att se i efterhand. Videon kommer att finnas tillgänglig i två veckor.”
(2021-04-26)

Kritik mot att personer med utvecklingsstörning döms för brott

https://sverigesradio.se/artikel/30-tal-personer-med-svarare-utvecklingsstorning-i-rattspsykiatrin–2
”Ett 30-tal personer med svårare intellektuell funktionsnedsättning avtjänade förra året straff inom den rättspsykiatriska vården efter ha dömts för brott /…/ Att personer med den här funktionsnedsättningen placeras i rättspsykiatrisk vård får kritik från flera håll. /…/ Det är ju någonstans inte rätt åtgärd för en person med intellektuell funktionsnedsättning, det går inte att behandla bort det, säger rättspsykiatrikern Hanna Edberg. /…/ Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister har tagit fram siffror till Kaliber som visar att det år 2020 fanns runt 30 personer med medelsvår intellektuell funktionsnedsättning som var inskrivna i rättspsykiatrin. /…/ Kaliber har bett justitieminister Morgan Johansson att kommentera kritiken mot att personer med intellektuell funktionsnedsättning döms till rättspsykiatrisk vård. Men han svarar att han står fast vid ett tidigare svar som han skrivit till Kaliber: att det svenska systemet ger utrymme för att anpassa påföljden och i vissa situationer inte döma ut någon påföljd alls och att han i dagsläget inte ser något behov av att göra några förändringar på området.”
(2021-04-26)

Forskarskola inom registerbaserad forskning: Anmälan öppen

https://www.registerforskning.se/sv/forskarskola-inom-registerbaserad-forskning-anmalan-oppen
”Anmälan till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) är öppen till 17 maj. Programmet sträcker sig över två år och riktar sig till doktorander vid svenska lärosäten som använder registerbaserad forskning i sin forskarutbildning.”
(2021-04-26)

Noll hål bäst för både tandhälsan och planeten

https://www.folktandvardenstockholm.se/om-oss/nyheter/2021/noll-hal-bast-for-bade-tandhalsan-och-planeten
”Varje år gör vi på Folktandvården Stockholm flera hundra tusen tandfyllningar, men vi brukar säga att den miljövänligaste fyllningen är den som inte behöver göras. Ju bättre tandhälsa, desto mindre användning och förbrukning av engångsmaterial, kemikalier, läkemedel och energi. Därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser så viktiga för oss. /…/ Vi är med i kvalitetsregistret SkaPa, Svenskt Kvalitetsregister för karies och tandlossning, och följer bland annat hur stor andel av våra 19-åriga patienter som är helt fria från karies eller tidigare fyllningar – det vill säga har noll hål. /…/ Under 2020 har andelen 19-åringar med noll hål fortsatt att öka och är nu 40,7 procent. Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor på sina tänder var 71 procent, vilket även det innebär en ökning jämfört med 2019.”
(2021-04-26)

Givande digital HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister)-dag!

https://hakir.se/givande-digital-hakir-dag
”22 april genomfördes vår digitala HAKIR-dag. Uppslutningen var stor, totalt var vi 55 deltagare från hela landet som kunde mötas via teams. Vi fick möjlighet att ta del av varandras utmaningar, utbyta erfarenheter och reflektera över hur vi tillsammans på bästa sätt kan fortsätta att utveckla den handkirurgiska vården. /…/ Vår inbjudna föreläsare Susanna Lagersten från QRC Stockholm föreläste för oss om hur HAKIR kan användas som ett verktyg i datadrivna förbättringsarbeten.”
(2021-04-27)

Rekorduppslutning på vårterminens sista digitala kognitionsföreläsning! (CPUP/Uppföljningsprogram för cerebral pares)

https://cpup.se/rekorduppslutning-pa-varterminens-sista-digitala-kognitionsforelasning
”Närmare 200 deltagare deltog i vårens sista kognitionsseminarium som handlade om autism och ADHD hos barn med cerebral pares. /…/ Vi återkommer med ett nytt spännande föreläsningsschema för psykologer (och andra) för hösten.”
(2021-04-27)

”Underlätta upphandling av en hel vårdkedja”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/underlatta-upphandling-av-en-hel-vardkedja
”Coronapandemin har inneburit en kolossal påfrestning på vården och omsorgen av äldre. De flesta problem som uppdagades fanns dock redan före pandemin: otydlig ansvarsfördelning mellan regioner och kommuner, för låg medicinsk kompetens och i vissa fall otillräcklig bemanning. /…/ En rad åtgärder krävs och tre av dem vill vi lyfta här: 1. Underlätta upphandling av en hel vårdkedja /…/ 2. Dra nytta av digitaliseringen /…/ 3. Förbättrad uppföljning och jämförelse. Uppföljning och jämförelse av resultat är en nödvändighet för utveckling och lärande. Kvalitetsregister som Senior Alert och Palliativregistret visar alla vikten av att vidta förebyggande åtgärder mot oönskade avvikelser. En fortsatt utveckling och användning av befintliga register för vård och omsorg av äldre är en grund för systematiskt kvalitetsarbete.”
(2021-04-27)

Patientrapporter är tveksamma som utfallsmått inom ryggkirurgi

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2021/04/patientrapporter-ar-tveksamma-som-utfallsmatt-inom-ryggkirurgi
”Syftet med kvalitetsregister är att kvalitetssäkra och förbättra vård samt att delge allmänheten vårdresultat. Inom ryggkirurgin har Swespine varit i drift sedan 90-talet. Registret baseras på patientrapporterade utfallsmått (patient reported outcome measures, PROM). /…/ Den aktuella registerstudien, den samkörda registerstudien Swespine–SCB samt erfarenheter från randomiserade kontrollerade studier inger tveksamhet inför idag tillgängliga PROM som resultatmått vid kirurgisk behandling av degenerativa ryggsjukdomar. Användningen av PROM av typen patientnöjdhet bör i högre grad ses som PREM (patientrelaterade upplevelsemått, ’patient reported experience measures’), det vill säga ett utfallsmått som främst återspeglar patientomhändertagande och patientförväntningar. /…/ PROM påverkas kraftigt av faktorer som ej är direkt relaterade till det ryggkirurgiska ingreppet och bör tolkas med stor försiktighet /…/”
(2021-04-27)

Effekter av hormonell behandling av bröstcancer fokus för studie

http://www.onkologiisverige.se/effekter-av-hormonell-behandling-av-brostcancer-fokus-for-studie
”Närmare åtta av tio kvinnor som får bröstcancer har en hormonpositiv variant vilket innebär att östrogen stimulerar till celldelning så att tumören växer. Trots att många som får antiöstrogenbehandling har påtagliga besvär, exempelvis underlivsbesvär, nedsatt sexuell funktion och försämrad livskvalitet, är kunskapen bristfällig. Nu ska en studie vid Uppsala universitet i samarbete med Akademiska sjukhuset undersöka hur vanligt det är och vilka kopplingar som finns. Syftet är att förbättra omhändertagandet och stödet till de drabbade. /…/ [studien] är indelad i två delar; först en intervjustudie riktad till kvinnor med bröstcancer i Uppsala som får antiöstrogenbehandling. Därefter en större, enkätbaserad studie där urvalet sker via det Nationella Kvalitetsregistret for Bröstcancer, INCA. Kvinnorna kommer att bjudas in via brev och enkäten besvaras sedan via internet.”
(2021-04-27)

Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/april/statistik-om-uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset
”Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många tumörer som normalt brukar diagnosticeras under ett år var antalet lägre under 2020 på grund av pandemin. Det betyder att flera tusen personer bär på en ännu oupptäckt och obehandlad tumör som i många fall kommer att behöva vård under det närmaste året. För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancervården ser ut genomför RCC i samverkan registerstudier som baseras på antalet nydiagnosticerade tumörer som rapporteras från landets patologilaboratorier till de regionala tumörregistren (så kallade B-anmälningar). Nu publicerar vi en ny rapport för helåret 2019–2020 /…/”
(2021-04-28)

Ett medskick till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner): Datadelning med patienter ger bättre vårdkvalitet och kortare köer

https://www.cgi.com/se/sv/blog/datadelning-ger-battre-vardkvalitet
”SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög kvalitet och samtidigt klara att kapa vårdköerna. /…/ Det behövs nationella IT-infrastrukturer, standarder och uppdaterade regelverk för säkra och smidiga sätt att dela hälsodata /…/ mellan forskning och vårdgivare, så att data från forskning och kvalitetsregister kan användas inom sjukvårdens beslutsstöd och forskarna får bättre tillgång till anonymiserade hälsodata.”
(2021-04-28)

”Bygg ut nationella vaccinationsregistret”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/bygg-ut-nationella-vaccinationsregistret
”Sitt namn till trots är det nationella vaccinationsregistret väldigt begränsat och omfattar endast de vaccinationer som ges inom ramen för barnvaccinationsprogrammet, samt från årsskiftet vaccination mot covid-19 oavsett ålder. Vi menar att det är ganska märkligt att Sverige – som åtnjuter betydande internationellt erkännande för dels vårt heltäckande barnvaccinationsprogram och dels våra ansedda kvalitetsregister – inte har ett vaccinationsregister som omfattar alla vaccinationer. Avsaknaden av ett nationellt heltäckande register medför därmed att det inte finns någon överblick över vaccinationer givna i Sverige. Ett samlat register behövs utifrån flera olika perspektiv /…/”
(2021-04-29)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share