Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
31 maj 2018

Artikeltips 17 maj till 31 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://qrcstockholm.se/news/spetspatienter-en-ny-resurs-for-halsa
”QRC medverkar i projektet Spetspatienter – en ny resurs för hälsa. Målet är ett kompetenscenter som ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.”
(2018-05-18)

http://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/nulagesrapport2018.3106.html
”Nulägesrapport 2018. Huvuduppgiften under 2017 för kvalitetsregister, registerhållare och stödfunktioner har varit att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister.
Samtidigt har fokus legat på att förbereda det långsiktiga arbetet med implementering av ett nytt kvalitetsregistersystem.”
(2018-05-22)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/23/en-dalig-utredning-som-ledde-till-daliga-beslut
”Måns Rosén för­söker bagatellisera de misstag han gjort i sin utredning, skriver Thomas Troëng och Ulf Haglund i en debattreplik. /…/ Vi borde stanna upp den påbörjade centraliseringen och ta om. Aktualiserade vårdprocesser bör diskuteras med alla berörda, kvalitetsregisterdata analyseras och eventuella förutsättningar för bättre vårdprocesser tydliggöras.”
(2018-05-23)

http://www.kvalitetsregister.se/download/18.22e4ee451639ed6e2d81a31b/1527601493974/S2018-03236-1%20Uppdrag%20ang%C3%A5ende%20inr%C3%A4ttande%20av%20stadsbidrag%20till%20regionala%20kvalitetsregistercentr%204186860_2_1.pdf
”Socialstyrelsen ges i uppdrag att under 2018, med utgångspunkt i redovisningen av uppdraget angående förstudie om statsbidrag för regionala kvalitetsregistercentrum (S2017/05729/FS), ta fram ett preciserat förslag på kriterier för medelstilldelning och uppföljning av statsbidrag.”
(2018-05-24)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/24/lat-oss-satta-primarvardens-kvalitetssystem-i-arbete
”Primärvård har en nyckelroll både i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Bred kompetens, kontinuitet och tillgänglighet är och förblir grundstenar för jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Sedan 2016 har primärvården i Sverige tillgång till ett kvalitetssystem på internationell pionjärnivå – Primärvårdskvalitet. /…/ Systemet är resultatet av flera års professionellt utvecklingsarbete, finansierat genom satsningen på nationella kvalitetsregister.”
(2018-05-24)

https://rcsyd.se/blog/nyheter/information-om-gdpr-for-anvandare-av-kvalitetsregister
”Information om GDPR för användare av kvalitetsregister” (riktad till RC Syds register, men även innehållandes mycket allmän information)
(2018-05-24)

 1. https://registercentrum.se/nyheter/nu-finns-riktlinjer-foer-utredning-av-soemnapne
  ”Det finns stora skillnader vid tolkning av sömnapnémätningar mellan olika kliniker i landet. Detta visar data från det nationella kvalitetsregistret SESAR. Konsekvensen kan bli att vården skiljer sig åt beroende på var patienten bor. Nu ska nationella riktlinjer för utredning av sömnapné råda bot på problemet.”
  (2018-05-25)
 2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/25/somnapne-far-sina-forsta-riktlinjer
  ”Utredning och diagnostik av patienter med sömnapné skiljer sig mycket mellan olika kliniker i landet. Nu kommer Sömnapnéregistret för första gången med riktlinjer för att råda bot på det. /…/ – Vi är lite stolta över att vi äntligen har fått till dem och hoppas att de ska kunna bidra till en mer jämlik och effektiv vård i landet, säger professor Jan Hedner, registerhållare för Svenska sömnapnéregistret, SESAR, och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.”
  (2018-05-25)
 3. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/05/Riktlinjer-for-somnapne-presenteras-Ett-stort-steg-framat
  ”För första gången får landet nu gemensamma riktlinjer för utredning av misstänkt sömnapné – ett område där strategierna hittills spretat.”
  (2018-05-29)

http://qrcstockholm.se/news/sa-kan-kvalitetsregister-och-lakemedelsindustrin-samverka
”Den 16 maj genomfördes ett välbesökt och uppskattat QRC Forum i samarbete med nationella kvalitetsregisterkansliet vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att öka och förbättra samverkan mellan kvalitetsregister och läkemedelsindustrin. Evenemanget lockade ett 50-tal deltagare från akademi, sjukvård och läkemedelsindustrin.”
(2018-05-29)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2018/maj/kvalitetsregister-ska-lara-oss-mer-om-nya-lakemedel
”Utvecklingen av nya cancerläkemedel går snabbt och allt fler helt nya, mycket kostsamma, sorter ingår i behandlingen av flera olika diagnoser. Kunskapen om långtidseffekten är låg. För att göra en strukturerad uppföljning och förbättra kunskapsläget finns sedan årsskiftet ett kvalitetsregister tillgängligt som i dagsläget täcker elva nya cancerläkemedel – Cancerläkemedel på INCA.”
(2018-05-30)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oka-vardpersonalens-kunskap-om-artros-22352
”Ny statistik visar att allt fler artrospatienter får snabbare tillgång till artrosskola, där deltagarna lär sig att träna rätt. Men många vet fortfarande inte att fysisk aktivitet är bästa hjälpen mot en av Sveriges stora folksjukdomar. /…/ Nu visar statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros) att primärvården tycks behandla artros allt snabbare och mer effektivt.”
(2018-05-30)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/31/koncentration-av-kirurgi-vid-aggstockscancer-raddar-liv
”Det finns patientgrupper i Sverige som entydigt gynnas av att bli omhändertagna av den högspecialiserade koncentrerade vården, skriver tre debattörer. /…/ Det är med stor oro vi nu noterar den pågående debatten. Baserat på våra kvalitetsregisterdata be­dömer vi att träning har gett färdighet, och att denna har resulterat i en förbättrad överlevnad i äggstockscancer i Sverige. Detta stämmer också väl med publicerade internationella data.”
(2018-05-31)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share