Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
5 april 2018

Artikeltips 16 mars till 5 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/03/Data-i-Nationella-prostatacancerregistret-haller-hog-kvalitet
”I denna avhandling, bestående av fyra delarbeten, undersöktes datakvaliteten i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) genom en kombination av registerlänkning till andra sjukvårdsregister och demografiska databaser och med reabstraktion av data från patientjournaler. /…/ Datakvaliteten i NPCR var hög i alla fyra undersökta dimensioner. /…/ Avhandlingen bidrar med en metodik för att utvärdera kvalitetsregister. Studierna visar även hur datakvaliteten i NPCR förbättras över tid och hur förbättringarna korrelerar med förbättringsarbete inom NPCR /…/”
(2018-03-21)

http://rcsyd.se/wp-content/uploads/2018/03/Nyhetsbrev-1-RCO-Syd-mars-2018.pdf
”Årets första nyhetsbrev från RCO Syd finns nu att läsa.”
(2018-03-21)

http://kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html
”Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med verksamhetsföreträdare tagit fram mallar för den informationsskyldighet som både rapporterande vårdgivare och kvalitetsregister har för sin respektive behandling av personuppgifter i kvalitetsregister. Mallarna har anpassats till de nya informationskrav som framgår av dataskyddsförordningen, vilken träder i kraft den 25 maj 2018.”
(2018-03-27)

https://www.registerforskning.se/sv_se/utlysning-som-framjar-individualiserade-lakemedel
”NordForsk utlyser finansiering till innovationsprojekt som ska främja utvecklingen av individanpassad medicin eller personalised medicine. /…/ Syftet är att stödja utvecklingen av innovationer som bidrar till införandet av individanpassad medicin i hälso- och sjukvården. Ett annat syfte är att använda nordiska hälsodata, inklusive registerdata, i innovationsprojekten.”
(2018-03-27)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/03/Socialstyrelsen-For-svar-vag-till-docentur
”2016 gav regeringen Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet i uppdrag att bedöma universitetssjukvården och den kliniska forskningen i förhållande till det så kallade ALF-avtalet, ett avtal mellan staten och de sju landsting som har universitetssjukhus. På det stora hela visar utvärderingen på en god universitetssjukvård i Sverige. Men det finns också saker som måste förbättras. /…/ Vetenskapsrådet menar bland annat att tillgången till olika kvalitetsregister och biobanker ger goda förutsättningar för klinisk forskning. En slutsats är dock att en mer omfattande samordning utifrån nationella strategier skulle höja kvaliteten ytterligare.”
(2018-03-28)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/03/Avancerat-ingrepp-en-nyhet-i-nationella-riktlinjer-for-strokevard
”Att täppa till ett mindre hålrum i hjärtat hos yngre personer med oförklarlig stroke ska ha hög prio. Det är en nyhet i den slutliga versionen av Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid stroke. Samtidigt fastslås också nya målnivåer för sjukvården. /…/ Minst 20 procent av patienterna med akut ischemisk stroke bör genomgå reperfusionsbehandling, vilket omfattar trombolys och trombektomi, enligt Socialstyrelsen. Ungefär 14 procent av patienterna i landet fick det under 2016, enligt statistik från kvalitetsregistret Riksstroke.”
(2018-03-28)

https://www.dagensmedicin.se/blogg/vardtrojkan/2018/03/29/vem-vill-vara-verksamhetschef
”De mogna kvalitetsregistren har dels funnits länge men framför allt har de haft en ledning som skapat en förtroendefull miljö för öppna diskussioner och möjligheter att både lära av varandra och möjligheter till utvecklingsarbete och klinisk forskning i stort sett inom ramen för den ordinarie vården. De verksamhetschefer som inte försöker medverka eller ta efter, gör de sitt jobb?”
(2018-03-29)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/03/29/svensk-klinisk-forskning-far-med-berom-godkant
”Svensk klinisk forskning håller hög kvalitet, konstaterar Vetenskapsrådet i en rapport som i går lämnades till regeringen. /…/ – Utvärderingarna visar att svensk klinisk forskning håller hög kvalitet och att vi har goda förutsättningar tack vare våra kvalitetsregister och biobanker. Men experterna uppmanar också till mer stora nationella samarbeten och även till mer internationellt samarbete, säger Jeanette Johansen.”
(2018-03-29)

http://qrcstockholm.se/news/rollen-som-kontaktsjukskoterska-utvecklas
”QRC har i uppdrag att under våren 2018 stötta Södersjukhusets urologmottagning i deras arbete med att utveckla kontaktsjuksköterskans roll. I projektet arbetar man med bland annat att förbättra arbetsschemat, rutinerna för telefonkontakt mellan patient och vårdgivare och ser över rutinerna för överföring så att de blir smidigare.”
(2018-03-29)

http://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2018/03/12/information-gdpr—rekommendationer-infor-dataskyddsforordningen-9april
”Landstingsjurist Josefin Leijon och Registercentrum Norr bjuder in till information kring GDPR. Under mötet går vi igenom rekommendationer till nationella kvalitetsregister inför dataskyddsförordningen. /…/ Möjlighet till deltagande via live streaming finns.”
(2018-04-03)

http://www.bpsd.se/2018/04/03/april-2018
Påskhälsning och sammanfattning av läget hos BPSD.
(2018-04-03)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/okadlakemedelsuppfoljningvianationellakvalitetsregister.3106.html
”På uppdrag av Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en förstudie avseende förutsättningar för ökad uppföljning av läkemedelsanvändning i kvalitetsregister genomförts.”
(2018-04-04)

http://cpup.se/enkat-om-att-resa-med-barn-med-cp
”Påverkar rullstolsförflyttning familjens resvanor? Emma Nyman, doktorand vid Umeå universitet, ska i en enkätstudie jämföra resmönster mellan familjer med och utan barn med funktionsnedsättningar. Studien riktar sig i synnerhet till föräldrar med rullstolsburna barn med cerebral pares.”
(2018-04-04)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share