Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
29 augusti 2019

Artikeltips 15 augusti till 29 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/augusti/Ny-patientanpassad-statistik-om-gynekologisk-cancer
”Nu finns statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna för åren 2013–2017, som anpassats för patienter och närstående, tillgänglig. /…/ Statistiken presenteras årligen och har tagits fram från det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer i samarbete med patientorganisationerna Nätverket mot gynekologisk cancer och Gynsam /…/”
(2019-08-15)

http://www.kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/framtidenskvalitetsregister/oversyneventuellcpuakonsolidering.3375.html
”I arbetet med framtidens kvalitetsregister övervägs olika alternativ för att främja en enhetligare och mindre komplex organisation.
Ett led mot en sådan ordning skulle kunna vara att samla de Nationella Kvalitetsregistren hos sex, istället för som idag sexton, centralt personuppgiftsansvariga myndigheter (CPUA-myndigheter). /…/ En första rapport med konsekvensanalysen redovisades för Nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister den 28 juni 2019.”
(2019-08-15)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/augusti/vill-se-skarpning-av-munvarden
”Att hjälpa patienten få god munhälsa är en del av omvårdnaden. Men det prioriteras lågt eller görs inte alls. Det visar Maria Anderssons doktorsavhandling. /…/ I hennes studier har tandhygienister bedömt de äldres munhälsa och sett att den ofta är dålig. Det gällde ett flertal korttidsboenden i fem olika regioner. De äldre själva skattar sin munhälsa som bra. – Det är en styrka att en objektiv, utomstående, professionell gjort bedömningen. Den bedömningen skiljer sig också från de uppgifter om munhälsa som personalen rapporterar till kvalitetsregistret utifrån frågeformuläret Roag. Enligt en registerstudie ska de äldres munhälsa vara god. /…/ – Roag uppfattas som svårt att använda. Det skulle man behöva se över.”
(2019-08-16)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/08/Vantetid-till-operation-paverkade-inte-utfallet-vid-pankreascancer
”Längre väntan på operation tycks varken minska resektabilitet eller andelen radikala canceroperationer vid pankreascancer. Den slutsatsen drar svenska forskare bakom en stor studie som presenteras under Kirurgveckan i Norrköping. /…/ Resultaten – som bygger på data i det nationella kvalitetsregistret för pankreascancer för mer än 3 000 patienter under perioden 2010 till 2018 – är i linje med utländska studier. Men Linda Hauge är ändå förvånad.”
(2019-08-19)

http://rcso.se/ny-koordinator-for-registercentrum-sydost
”Anna Trinks, tidigare koordinator för Registercentrum Sydost, lämnar över stafettpinnen till Christina Petersson. Christina har arbetat för RCSO sedan 2014 med huvudfokus på patientmedverkan och patientrapporterade mått med inriktning mot barn och ungdomar.”
(2019-08-19)

https://www.registerforskning.se/scbs-anvandarundersokning-av-mona-publicerad
”Statistiska centralbyrån genomförde i våras en undersökning bland användare av verktyget MONA (Microdata Online Access). Användarundersökningen vände sig till tre grupper: Supercrossanvändare, forskare med medel från Vetenskapsrådet och gruppen övriga. Nu finns en rapport om undersökningen publicerad.”
(2019-08-19)

https://www.life-time.se/vardkvalitet/battre-lakemedel-bakom-minskad-hjartdod
”Antalet patienter som insjuknar i hjärtinfarkt har stadigt minskat de senaste 20–25 åren. Under samma period har andelen patienter som överlever en hjärtinfarkt fördubblats. /…/ Ettårsöverlevnaden efter en hjärtinfarkt har legat ganska still på runt 85 procent de senaste åren, säger Tomas Jernberg och hänvisar till en nyligen genomförd analys från det nationella kvalitetsregistret Swedehart /…/ Eftervården av patienter som haft hjärtinfarkt anses ofta vara problematiskt att komma tillrätta med. Men tittar man återigen på Swedehearts kvalitetsindex för måluppfyllelse vid eftervård, så kallad sekundärprevention, så förbättras den.”
(2019-08-21)

http://www.bpsd.se/2019/08/26/augusti-2019
”Vi på BPSD-registrets kansli är nu igång igen och har startat upp höstens arbete. /…/ Fokus för vår del kommer under hösten att vara på att arbeta vidare med att förbättra registrets statistikfunktioner, men också på att ta fram studiematerial till webbutbildningen och, så klart, på att blicka framåt på hur vi tillsammans med er alla ska kunna få till registerarbetet runt om i landet och gemensamt arbeta för en god och säker vård för personer med demenssjukdom.”
(2019-08-26)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/augusti/farre-kvalitetsregister-ska-spara-tid-och-pengar
”När Mikael Johansson arbetade som sjuksköterska i hemsjukvården fick han ofta fylla i samma uppgifter i både två och tre olika system. Som regionråd i Kronoberg ska han nu låta se över hur den administrativa bördan kan minska, bland annat genom att undersöka vilka kvalitetsregister som tar onödig tid. /…/ – Det kommer förhoppningsvis sätta press på vissa statliga myndigheter som inte löst de administrativa problem som många register fortfarande har. Region Kronoberg är ganska litet och det kommer kanske inte märkas så mycket om vår data försvinner från de nationella databaserna, men om fler regioner följer vårt exempel kommer det bli större luckor, säger Mikael Johansson.”
(2019-08-26)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/augusti/farre-dor-av-aortabrack
”Risken att dö av brustet kroppspulsåderbråck har minskat med ungefär en tredjedel på 20 år i Sverige. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet. /…/ Forskargruppen har använt sig av patientregistret, kvalitetsregistret Swedvasc och dödsorsaksregistret.”
(2019-08-27)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/nulagesrapport2019.3119.html
”Nulägesrapport 2019, som summerar Stödfunktionens arbete med Nationella Kvalitetsregister år 2018, är nu klar.”
(2019-08-27)

https://skl.se/5.5340e23916cb85e764ac7e13.html?utm_source=notifiering&utm_medium=blogpost&utm_campaign=halsaochsjukvard
”Igår publicerades 2019 års nulägesrapport om hälso- och sjukvårdens samt omsorgens kvalitetsregister. Vi ser att registren skapar förutsättningar för en mer patientsäker och jämlik vård.”
(2019-08-28)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/28/staten-bor-ta-tillbaka-ansvaret-for-kvalitetsregistren
”De svenska kvalitetsregistren skulle bli en guldgruva, enligt Måns Roséns utredning 2010, och ge Sverige en unik fördel som kliniskt forskningsland. /…/ Efter snart ett decenniums uppföljning har inte framgångarna varit uppenbara. Detta kan anas genom att staten de senaste åren kraftigt har minskat stödet till kvalitetsregister /…/ Jag har arbetat med blåscancerregistret från starten 1997 och det är först nu tjugo år senare som vi har insett potentialen av alla mödosamt ihopsamlade data.”
(2019-08-28)

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/manga-friska-i-munnen
”Drygt 60 procent av ungdomar mellan 11 och 19 år och över hälften av vuxna mellan 20 och 79 år kan ses som friska i munnen. /…/ Det visar ny statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).”
(2019-08-29)

https://www.ucr.uu.se/sv/aktuellt/1216-workshop-for-registerbaserade-randomiserade-kliniska-studier-r-rct
”Workshop för registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) i Uppsala /…/ 15 oktober”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share