Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
13 augusti 2021

Artikeltips 10 juni till 12 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

”De regionala cancerområdena saknar mandat – det behövs en nationell samordning”

https://www.sjukhuslakaren.se/de-regionala-canceromradena-saknar-mandat-det-behovs-en-nationell-samordning
”Vården och politiken riskerar att stå kvar på perrongen medan cancerutvecklingen tuffar på. Det menade Thomas Wahlgren, medicinsk direktör, onkologi på Pfizer, under seminariet ’Vem tar ledarskapet för en cancervård i världsklass?’ under pre Folkhälsodalen. Han listade tre politiska beslut, samtliga på nationell nivå, för att vi ska undvika att hamna i den situationen:

  • Behovet av att standardisera kvalitetsregister och processer för att få ut hälsodata som man kan lära och utvecklas av.
  • Behovet av en nationell plan för kompetensförsörjningen av cancervården med en organisationsstruktur för vård och forskning med ett nationellt perspektiv.
  • Behovet av en nationell finansieringsplan för teknik och läkemedel för att säkerställa en jämlik vård.”

(2021-06-10)

100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2021-06-14-100-miljoner-till-uppfoljningsstudier-av-covid-19-vacciner.html
”Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov. /…/”
Bland de sex forskningsmiljöerna/studierna finns tre där det i artikeln nämns att kvalitetsregister kommer att vara involverade. Dessa tre är följande:

  • FASTER – Nationell covid-19-vaccinforskningsplattform
  • Covid-19-vaccination hos immunsupprimerade individer: Ett interdisciplinärt samarbete för att få klinisk och mekanistisk inblick i varaktig immunitet mot SARS-CoV-2-infektion
  • Registerstudier och immunologiska effektstudier av covid-19-vaccination och uppbyggnad av infrastruktur för pandemiberedskap på nationell nivå (RE-VISION)

(2021-06-14)

Olivia Ernstsson disputerar (SwedeAmp/Svenska amputationsregistret)

https://swedeamp.com/index.php/2021/06/17/olivia-ernstsson-disputerar
”SwedeAmp gratulerar Olivia Erntsson som disputerar den 18 juni med avhandlingen ’Making use of patient-reported outcome measures in health care: the case of EQ-5D in the Swedish national quality registries’. En av delstudierna baseras på data från SwedeAmp.”
(2021-06-17)

Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till nationella riktlinjer

https://qrcstockholm.se/news/covid-19-pandemins-paverkan-pa-foljsamheten-till-nationella-riktlinjer
”Socialstyrelsen har i en ny rapport utvärderat hur covid-19-pandemin påverkat vårdens följsamhet till rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. /…/ De nationella kvalitetsregistren har bidragit med underlag till utvärderingen.”
(2021-06-18)

Han vill att vården lär sig mer av allt den redan gör

https://kaw.wallenberg.org/forskning/han-vill-att-varden-lar-sig-mer-av-allt-den-redan-gor
”Det måste bli lättare att forska på de data som redan samlas in i vården. Det kan både förbättra dagens behandlingar och ge enklare vägar till framtidens. Det menar Stefan James vid Uppsala universitet, som forskar på system som ska göra det möjligt. /…/ I många år har han bidragit till att samla data i kvalitetsregister och andra typer av databaser. Med tiden har han börjat utvecklat metoder för att informationen som samlas in ska komma till bättre nytta. /…/ Som Wallenberg Clinical Scholar ska han nu fortsätta att utveckla system för att utnyttja de data som redan samlas in till forskning och utvärderingar, och undersöka var de eventuellt kan behöva kompletteras med extra frågor för att bli till större nytta. Forskningen gör han både i Sverige och i internationella samarbeten. – Att bygga ny kunskap på det här viset kräver rätt tekniska förutsättningar, som journalsystem och databaser som är enkla att använda. Men vi behöver också skapa en kultur där så många som möjligt inser att det är viktigt och är beredda att arbeta för det.”
(2021-06-21)

Ta del av resultat från Graviditetsenkäten

https://qrcstockholm.se/news/ta-del-av-resultat-fran-graviditetsenkaten
”Mödrahälso- och förlossningsvården i Sverige får gott betyg. Det visar resultatet från Graviditetsenkäten som skickas till alla kvinnor som ska föda eller nyligen har fött barn. /…/ – Det är roligt att se så goda resultat och att på detta sätt bidra med positiv återkoppling till alla medarbetare i mödrahälso- och förlossningsvården. Det är tydligt att deras arbete uppskattas av dem de är till för och resultatet är verkligen något att vara stolt över, säger Michaela Granfors, registerhållare för Graviditetsregistret.”
(2021-06-23)

Knä- och höftprotesregistret förenas!

http://www.myknee.se/start/213-kna-och-hoftprotesregistret-forenade
”Under vecka 25 kommer Svenska Ledprotesregistrets hemsida att lanseras. Den finns redan nu i skarpt läge /…/”
(2021-06-24)

Preliminärt program för CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)-veckan klart!

https://cpup.se/preliminart-program-for-cpup-veckan-klart
”CPUP-veckan 11–15 oktober 2021 är fylld med intressanta föredrag och diskussionsämnen. Några presentationer är preliminära och några presentationer kommer att tillkomma, men vi publicerar nu den aktuella versionen på hemsidan /…/”
(2021-06-25)

Studie: Covid kopplas till överdödlighet på boenden

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/studie-covid-kopplas-till-overdodlighet-pa-boenden
”Demenssjukdom, njursjukdom och nedsatt gångförmåga är några av faktorerna som tycks öka risken att dö efter covidsmitta på särskilda boenden. /…/ Fyra av tio med covid-19 på särskilda boenden, bland annat äldreboenden, avled inom en månad från det att de bekräftats smittade. Dödligheten var sju gånger högre bland de insjuknande än bland boende utan smitta. /…/ Studien är baserad på det nationella kvalitetsregistret Senior alert och utgick från personer som registrerats där under 2019 och 2020 och som bodde på ett särskilt boende. Av dessa valde forskarna ut samtliga med konstaterad covid-19 till och med september 2020.”
(2021-06-28)

Ny rapport: pandemin har påverkat diagnostik och vård av cancer

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/juni/ny-rapport-pandemin-har-paverkat-diagnostik-och-vard-av-cancer
”Covid-19-pandemin har påverkat hälso- och sjukvården i Sverige genom att resurser omfördelats till vård av covid-19-patienter och att invånare, även vid allvarliga symtom, avstått från att söka vård på grund av oro för smitta. Cancervården har även påverkats av tillfälliga neddragningar i screeningverksamheter och tillfälligt ändrade nationella och regionala rekommendationer för utredning och behandling. Det visar en ny rapport från Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC). Resultaten bygger på information från Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer (NKBC) och Nationella prostatacancerregistret (NPCR).”
(2021-06-29)

Ny delrapport: pandemin och minskningen av nya cancerdiagnoser – underskottet allt mindre

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/juni/ny-delrapport-pandemin-har-paverkat-diagnostik-och-vard-av-cancer
”Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, publicerar nu en femte och och fördjupande delrapport om cancervården under pandemin. Rapporten baseras på canceranmälningar inrapporterade till landets sex regionala tumörregister under helåret 2020 jämfört med 2019. /…/ Statistiken visar att underskottet av cancerdiagnoser gradvis har minskat; från en tredjedel i juni till -12 % i slutet av augusti, till -9 % i slutet av oktober och minus 6–7% vid årsskiftet. Detta har skett trots att pandemin har pågått och vitala delar av sjukvården varit extra hårt drabbade.”
(2021-06-29)

SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) visar tydliga trendbrott

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/skapa-visar-tydliga-trender
”SKaPa är världens största register för odontologisk data. Årets rapport från kvalitetsregistret visar till exempel tydligt att trenden är bruten vad gäller ökning av karies hos små barn, och att sköra äldre ofta förlorar kontakten med tandvården.”
(2021-07-01)

Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs (online)

https://qrcstockholm.se/events/kurs-register-i-klinisk-forskning-en-vardefull-resurs-online
”QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin och genomförs 2021 online 16–17 november. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin samt patientföreträdare.”
(2021-07-01)

Ny webbplats (Nationella Kvalitetsregister)

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/doldasidor/nywebbplats.54680.html
”Kvalitetsregister.se har gjorts om och fått ett delvis nytt utseende. Hör gärna av dig om du har synpunkter /…/”
(2021-07-02)

Efter femåringens död: Kommunen efterlyser samarbete för höjd kvalitet på HVB (Hem för vård eller boende)-hem

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/falu-kommun-om-hvb-hemmet
”Efter att en femårig pojke kunnat rymma och sedan drunkna vid en närliggande å, står det klart att HVB-hemmet Platea kommer att avvecklas. Falun är en av de kommuner som anlitat HVB-hemmet, och var även hemkommun för den nu avlidna pojken. Från kommunens håll efterfrågar man nu utökat samarbete mellan aktörer på marknaden, myndigheter och riksdagen för att höja kvaliteten på HVB-hem. /…/ – För att höja kvaliteten ytterligare krävs det att aktörerna på marknaden tillsammans med kommunernas socialtjänster, IVO, SKR och Riksdagen hjälps åt. Till exempel är ett nationellt kvalitetsregister en sådan åtgärd som bör kunna ge positiv effekt. I Dalarna har vi även sedan tidigare påbörjat ett arbete kring regional samverkan för att skapa egna HVB-hem i samverkan, fortsätter han (Magnus Nordahl, verksamhetschef för Barn och familj i Falu kommun, reds anm.).”
(2021-07-07)

Socialstyrelsen ska kartlägga hälsodata av nationellt intresse

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/07/socialstyrelsen-ska-kartlagga-halsodata-av-nationellt-intresse
”För att möta framtidens utmaningar och för att ställa om Sverige mot en mer datadriven hälso- och sjukvård får nu Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga insamling av hälsodata som kan vara av nationellt intresse. /…/ Regeringen konstaterar att Socialstyrelsen har ansvar för den officiella statistiken på flera områden inom hälso- och sjukvården, exempelvis patientregistret. Det här skiljer sig från insamlingen av data till kvalitetsregister som är frivillig för regioner och registerhållare. Samtidigt konstateras att det primära syftet med kvalitetsregister ska vara att följa upp medicinsk och annan kvalitet i själva vårdinsatserna. Men för nationell uppföljning lämpar sig i vissa fall hälsodataregister bättre än nationella kvalitetsregister. Regeringen hänvisar också till att Riksrevisionen 2006 ifrågasatte om den nuvarande modellen med självständiga kvalitetsregister är effektiv som ett medel för Socialstyrelsen att utveckla vården. Dessutom pekar man på att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017 kom fram till att systemet med kvalitetsregister inte är kostnadseffektivt, att det finns variation mellan registren och att det förekommer både dubbel- och trippeldokumentation.”
(2021-07-13)

126 000 färre operationer under pandemin

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/kirurgi/126-000-farre-operationer-under-pandemin
”Coronapandemin har lett till att drygt 126 000 färre operationer har genomförts i Sverige, jämfört med ett normalår. Det rapporterar SVT Nyheter, som sammanställt siffror från det nationella kvalitetsregistret Spor, som för statistik över operationer i Sverige. Belastningen i vården har lett till ökade väntetider för ej akuta operationer, vilket har varit en konsekvens av de omfördelningar av personal som har skett under pandemin /…/”
(2021-07-16)

DN Debatt Repliker. ”Sverige behöver ett nationellt vårdprogram för hypotyreos”

https://www.dn.se/debatt/en-halv-miljon-svenskar-far-vard-utifran-osaker-metod
”Det vi nu efterfrågar är ett nationellt vårdprogram för hypotyreos, baserat på nationella riktlinjer och aktuell kunskap. /…/ Vi efterfrågar också ett kvalitetsregister som är viktigt för uppföljning och för att få större kunskap om patientgruppen. Ett kvalitetsregister skulle dessutom ge mer kunskap om orsaker till varför patienter inte blir symptomfria trots sedvanlig behandling.”
(2021-07-29)

Coronapandemin påverkade vården vid astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/07/coronapandemin-paverkade-varden-vid-astma-och-kol
”Sammanfattningsvis visar data i Luftvägsregistret tydligt att coronapandemin påverkat diagnostik och uppföljning av patienter med astma och KOL både inom primär- och specialistvården. Åtgärder som är högt prioriterade i nationella riktlinjer och som har betydelse för vårdkvaliteten har inte utförts i samma omfattning som tidigare, då vården varit hårt belastad till följd av pandemin. Nu befinner vi oss i ett läge då regionerna bör göra ett omtag och prioritera patienter med astma och KOL för att säkerställa att alla patienter får en jämlik vård med god kvalitet oavsett vårdnivå och region. Digitala uppföljningsbesök är en del av framtidens vård och kan numera kvalitetssäkras via Luftvägsregistret.”
(2021-07-30)

El-behandling minskar förekomsten av självmord bland svårt deprimerade patienter

https://www.oru.se/nyheter/el-behandling-minskar-forekomsten-av-sjalvmord-bland-svart-deprimerade-patienter
”Elektrokonvulsiv behandling, ECT, minskar förekomsten av självmord vid svår depression. Det visar en ny studie vid Örebro universitet. /…/ Forskarna har i denna studie undersökt förekomsten av självmord bland deprimerade patienter som blivit behandlade med ECT och jämfört detta med förekomsten av självmord bland deprimerade patienter i sjukvården som inte behandlats med ECT. Undersökningen var möjlig tack vare Kvalitetsregister ECT och andra nationella register. Resultaten visar att ECT minskar förekomsten av självmord bland patienter med svår depression, framför allt vid de svåraste så kallade psykotiska depressionerna, och hos dem över 45 år.”
(2021-07-30)

Ny registerhållare i BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)-registret

https://bpsd.se/aug-2021-ny-registerhallare
”Den 1 augusti avslutar Eva Granvik sitt uppdrag som registerhållare för BPSD-registret och istället kommer Moa Wibom att ta över som ny registerhållare och fortsätta utveckla registret tillsammans med oss på kansliet.”
(2021-08-01)

Låg dos narkosmedel vid ECT (elektrokonvulsiv behandling) mot depression gav bättre utfall

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2021/08/lag-dos-narkosmedel-vid-ect-mot-depression-gav-battre-utfall
”Vi genomförde en nationell registerbaserad kohortstudie med patienter som erhöll ECT mot depression 2012–2018. Totalt inkluderades 7 917 patienter i studien. Data inhämtades från Kvalitetsregister ECT samt andra nationella register. Tiopental och propofol var de läkemedel som huvudsakligen användes. Patienterna delades upp i grupper med låg, medelhög respektive hög dos av narkosläkemedel utifrån kön och ålder. /…/ Vår tolkning av resultatet är att en ytlig sövning i samband med ECT ökar chansen för bättre behandlingsutfall vid depression. Ytterligare randomiserade studier i ämnet krävs dock för att säkerställa resultatet.”
(2021-08-03)

Ny vetenskaplig artikel om skottskador i Sverige

https://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/ny-vetenskaplig-artikel-om-skottskador-i-sverige
”En studie med författare från Stockholm, Göteborg och Malmö har nyligen publicerats i European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Det handlar om en retrospektiv epidemiologisk studie omfattande alla patienter med skottskador i SweTrau (Svenska Traumaregistret) under perioden 2011–2019.”
(2021-08-11)

Ny hemsida för Ambulansregistret

https://rcsyd.se/ambureg/blog/nyheter/ny-hemsida-for-ambulansregistret
”Under våren och sommaren 2021 har Nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård, även kallat AmbuReg, med stöd av Registercentrum Syd byggt upp en ny hemsida /…/ inom Registercentrum Syds hemsidesparaply. Hemsidan är registrets första egna och utvecklingen har gjorts i enlighet med det webbdirektiv om tillgänglighet på hemsidor som antogs 2018 och började gälla från september 2020.”
(2021-08-12)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share