Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
10 juni 2021

Artikeltips 28 maj till 10 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna. Efter detta tar artikeltipsen ett sommaruppehåll och kommer åter i augusti.

 

Forskning pågår: Hur jämlik är tandregleringen?

https://www.vetenskaphalsa.se/tandreglering
”Vi vet att det finns skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper i Sverige, trots att hälso- och sjukvården samt tandvården enligt lag ska vara jämlik. Det finns signaler på att tandregleringsvården kan vara ojämlikt fördelad mellan könen. Av de patienter som 2018 startade tandregleringsbehandling i Östergötland var 60 procent flickor och 40 procent pojkar. Detta trots att lika många pojkar som flickor har bettavvikelser. Det saknas kunskap om hur socioekonomiska faktorer påverkar vilka som får tandreglering i Sverige. Därför vill vi kartlägga jämlikhetsaspekter i tandregleringsvården genom registerutdrag från tandvårdsjournaler, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa).”
(2021-05-28)

Läkarförbundet och SKR vill ha nytt system för nationella taxan

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/05/lakarforbundet-och-skr-vill-ha-nytt-system-for-nationella-taxan
”Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och regioner är överens om ett förslag till ett nytt ersättningssystem för de vårdgivare som i dag går på nationella taxan. Nu vill man få med sig regeringen på tåget. /…/ – Den stora skillnaden i vårt förslag är att man ska kunna använda det i hela landet, inte bara i glesbygd. Men man skulle kunna behålla en 50-procentig statlig finansiering i glesbygd, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgrens Stale. /…/ I parternas förslag beskrivs också hur man skulle kunna integrera systemet som man valt att kalla ’Nationellt system för småskalig hälso-och sjukvårdsverksamhet’, med övrig sjukvård. Det handlar till exempel om journalföring, kvalitetsregister, ersättningssystem, samt utbildning och forskning. – Enligt förslaget ligger det på Socialstyrelsen att ta fram ersättningssystemet. Då finns en fördel med ett nationellt system, så att inte varje region får sitta och hitta på sin egen verksamhet, säger Sofia Rydgren Stale.”
(2021-06-02)

CPUP-vecka 11–15 oktober!

https://cpup.se/cpup-vecka-11-15-oktober
”CPUP-veckan, som ersätter CPUP-dagarna pga pandemin, kommer att vara ett helt digitalt möte i år 2021.
Måndag 11 oktober presenteras årsrapporten följt av plenumpresentationer.
De följande dagarna kommer att vara fyllda med olika föredrag där varje yrkesgrupp/formulär kommer att står för programmet. /…/ Alla är mycket välkomna!”
(2021-06-03)

Behandlingen av högt blodtryck är otillräcklig

https://registercentrum.se/nyheter/behandlingen-av-hoegt-blodtryck-aer-otillraecklig
”Onödigt många svenskar drabbas av hjärtinfarkt eller stroke eller dör i förtid på grund av otillräckligt behandlat högt blodtryck. Sjukvårdspersonal och patienter behöver öka sin ambitionsnivå när det gäller blodtrycksbehandling. Detta är slutsatsen i en ny doktorsavhandling baserad på data från QregPV, kvalitetsregistret för primärvård i Västra Götalandsregionen, och Swedish Primary Care Cardiovascular Database of Skaraborg.”
(2021-06-03)

Låg inkomst ökar risken för återkommande hjärtinfarkt

https://www.forskning.se/2021/06/03/lag-inkomst-okar-risken-for-aterkommande-hjartinfarkt
”Läkaren Joel Ohm beskriver i sin avhandling hur socioekonomiska faktorer har en stor inverkan på de sekundärpreventiva insatserna och prognos. Resultaten kan få betydelse för personer som överlevt hjärtinfarkt. /…/ – Resultaten i avhandlingen bygger på ett urval från det nationella kvalitetsregistret för hjärtsjukvård och omfattar omkring 30 000 män och kvinnor som drabbades av akut hjärtinfarkt mellan 2005 och 2013, och deltog i rutinmässiga återbesök på sjukhus under det första året efter händelsen. /…/ – I den första studien gjorde vi huvudfyndet att det fanns starka associationer mellan socioekonomiska faktorer och risken för ny hjärt-kärlhändelse. /…/ I den andra studien undersökte vi blodfettsnivåer och risken för ny hjärt-kärlhändelse. LDL, som ibland kallas det onda kolesterolet och är en starkt etablerad riskfaktor, visade sig ha den svagaste associationen och det var intressant och oväntat. /…/ I den tredje studien gjorde vi en djupdykning i tänkbara förklaringar till huvudfyndet i den första studien. Vi hade mycket data om vad som händer med gruppen som genomgår sekundärpreventiva insatser under det första året efter hjärtinfarkt. Här såg vi skillnader i hur väl olika socioekonomiska grupper monitoreras, till exempel när det gäller doshöjning av statiner och tydligast avseende andelen som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram som syftar till livsstilsförändring.”
(2021-06-03)

Ny vetenskaplig artikel om pediatriskt trauma

https://rcsyd.se/swetrau/blog/nyheter/ny-vetenskaplig-artikel-om-pediatriskt-trauma
”En retrospektiv studie baserad på SweTrau-data från perioden 2012–2019 har nyligen publicerats i BJS Open. I studien har totalt har 597 patienter med ålder <18 år och NISS >15 följts upp med fokus på den prehospitala transporttiden.”
(2021-06-04)

Bipolär sjukdom typ 1 – den mest stabila bipolära underdiagnosen

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2021/06/bipolar-sjukdom-typ-1-den-mest-stabila-bipolara-underdiagonsen
”Syftet med denna studie var att undersöka hur stabila de bipolära undergrupperna är i Sverige och vilka andra faktorer än tillkomst av maniska skov som bidrar till diagnosbyten. Eftersom det nationella patient­registret fram till 2020 inte skilde på bipolär sjukdom typ 1 och 2 använde vi uppgifter från det nationella kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom, Bipolär. /…/ Sammanfattningsvis finner vi en högre frekvens diagnosbyte för personer med bipolär sjukdom jämfört med tidigare studier (5–7,5 procent), men diagnosbyten från bipolär sjukdom typ 2 till typ 1 (15,8 procent) är på samma nivå som i en tidigare enkätstudie (17 procent). Vi identifierar också ett antal kliniska faktorer som ökar respektive minskar sannolikheten för diagnosbyte; de viktigaste påverkbara faktorerna är att använda strukturerade diagnostiska instrument och att vården organiseras i mottagningar specialiserade på affektiv sjukdom.”
(2021-06-04)

Vårdutveckling med stöd av SKaPa

http://www.skapareg.se/vardutveckling-med-stod-av-skapa
”Under våren har de pågående vårdutvecklingsprojekten tillsammans med Region Östergötland och Region Kronoberg avslutats. SKaPa planerar nu för en kommande omgång med vårdutvecklingsprojekt. Denna gång tillsammans med fem kliniker från Region Örebro län, Region Östergötland, Region Kronoberg och Region Halland”
(2021-06-07)

Swedevox finns nu i RUT

https://www.registerforskning.se/sv/swedevox-finns-nu-i-rut
”Andningssviktsregistret Swedevox är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Registret innehåller data på patientnivå och har som syfte att kvalitetssäkra behandlingen av kronisk lungsvikt med hemoxygen eller hemrespirator. Syftet är också att få mer kunskap om faktorer som leder till andningssvikt och hur den bäst behandlas.”
(2021-06-08)

Artikel publicerad av Poya Hård Af Segerstad

http://bjo.bmj.com/cgi/content/full/bjophthalmol-2020-318645?ijkey=1xGeNkThpkHpGxX&keytype=ref
”Syftet var att kartlägga riskerna för linskapselskada vid kataraktkirurgi efter intravitreal injektionsbehandling. Av 907 499 ögon hade 0,86 % linskapselskada, och tidigare injektionsbehandling innebar tydligt ökad risk.”
(2021-06-08)

Magnetstimulering vid depression sprids nu i landet

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/06/magnetstimulering-vid-depression-sprids-nu-i-landet
”Transkraniell magnetstimulering införs mot svårbehandlad depression på allt fler håll. Capio Psykiatri Jakobsberg, som drog i gång i fjol, var den mottagning som behandlade allra flest patienter förra året. Här framhålls enkla vägar till behandling som en framgångsfaktor. /…/ Metoden ingår sedan 2017 som ett behandlingsalternativ vid medelsvår till svår depression – när annan behandling inte haft effekt – i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. När riktlinjerna förra året uppdaterades lyftes metoden till prioritet 3 och sprids nu snabbt i landet. Statistik från Kvalitetsregister ECT visar att nio regioner hade infört behandlingsformen förra året. /…/ Och fler ligger i startgroparna, enligt Robert Bodén, överläkare på mottagningen för hjärnstimulering vid Akademiska sjukhuset, som ingår i Kvalitetsregister ECT:s arbetsgrupp för transkraniell magnetstimulering och sedan flera år utbildar vårdpersonal i hur man genomför behandlingen.”
(2021-06-08)

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg – skicka in ditt bidrag

https://skr.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/internationellkonferensomhalsavardochomsorgskickaindittbidrag.55155.html
”Den 30 mars–1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. /…/ Från och med den 22 juni 2021 finns möjlighet att skicka in förslag på ämnen att ta upp. Det kan antingen handla om en föreläsning eller om att presentera sitt bidrag på en poster/affisch.”
(2021-06-09)

Övervikt kan få äldre att leva längre

https://www.vardfokus.se/yrkesroller/sjukskoterska/overvikt-kan-fa-aldre-att-leva-langre
”För de äldre är det undernäring som är det stora problemet visar Maria Burman i sin avhandling. Övervikt och fetma kan ge ett visst skydd, medan undernäring och lågt bmi är kopplat till ökad risk för död. /…/ I de två första studierna ingick personer över 85 år som bodde hemma eller på särskilt boende. /…/ Personer som var underviktiga med ett bmi under 22 var ofta undernärda eller låg i riskzonen och de hade högre risk att dö. Men även bland personer med övervikt och fetma fanns de som kunde klassas som undernärda eller låg i riskzonen. /…/ I en annan studie har hon via kvalitetsregistret Senior Alert tittat på hur vanligt det är med undernäring på särskilda boenden och hur bmi kan kopplas till risk för död. /…/ Jämfört med de som hade normalvikt hade personer med undervikt en ökad risk för död, medan personer med övervikt eller fetma hade lägre risk för död. ‒ Lite överraskande var att även för personer med extrem fetma var det lägre dödlighet, säger Maria Burman.”
(2021-06-09)

Hög kvalitet på Capio S:t Görans Sjukhus trots pandemin

https://www.mynewsdesk.com/se/capio/pressreleases/hoeg-kvalitet-paa-capio-s-t-goerans-sjukhus-trots-pandemin-3107808?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease
”En sammanställning över 2020 visar goda resultat i kvalitetsregister och i Region Stockholms kvalitetsindikatorer för Capio S:t Görans Sjukhus, trots att belastningen från covid-19 pandemin varit hård på sjukhuset. Av akutsjukhusen i Stockholm uppnår Capio S:t Göran det bästa resultatet i Regionens gemensamma kvalitetsindikatorer, med 96,6 % av målen uppnådda.”
(2021-06-10)

En eftermiddag med fokus på framtiden och innovationer

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/kvalitetsregister/registercentrum-sydost
”RCSO anordnade tillsammans med fyra privata plattformsleverantörer en eftermiddag med fokus på framtiden och innovationer. Fyra olika exempel på funktioner lyftes fram som på olika sätt kan ge stöd till hälso- och sjukvården och patienten för att åstadkomma bästa möjliga hälsa. /…/ Hela konferensen finns att lyssna på /…/”
(2021-06-10)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share