Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 december 2022

Artikeltips 10 december till 23 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Labbtekniska framsteg har lett till fler lyckade födslar efter IVF (provrörsbefruktning)

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2022/12/labbtekniska-framsteg-har-lett-till-fler-lyckade-fodslar-efter-ivf
”Assisterad befruktning är ett område som efter 40 år fortsätter att utvecklas snabbt, framför allt på den laborativa och tekniska sidan. Hanteringen av gameter och embryon i laboratoriet kan vara avgörande för en framgångsrik behandling. Mycket fokus och stora resurser läggs även på att försöka utveckla objektiva och stabila metoder för att identifiera embryon med högst potential för graviditet och födsel. I denna artikel diskuteras några av de förändringar som har haft mest inflytande på behandling med assisterad befruktning under de senaste åren. /…/ I Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF) kan man se att andelen födslar efter blastocyståterförande är betydligt högre än efter återförande av ett tidigt delat embryo. Resultaten är dock baserade på ett urval av patienter, då de med god prognos har en större chans att erhålla blastocyster. Man vet inte i dag om en övergång till blastocyster för samtliga patienter i både färsk- och fryscykel skulle vara en fördel, då inga sådana studier av hög kvalitet har publicerats och de är svåra att genomföra. /…/ Huvudbudskap: Graviditets- och födelsefrekvenser inom IVF fortsätter att öka, mycket på grund av förbättrade odlingsförhållanden och frystekniker (vitrifiering) för embryon.”
(2022-12-12)

”Vart femte barn med CP (cerebral pares) har en knäkontraktur”

https://fysioterapi.se/var-femte-barn-med-cp-har-en-knakontraktur
”Ett kardinalsymtom vid cerebral pares är knäkontrakturer. Men exakt hur vanliga de är och vilka faktorer som påverkar uppkomsten har inte varit helt kända. Inte förrän nu /…/ När fysioterapeuten Erika Cloodt precis hade börjat jobba inom Barn- och ungdomshabiliteringen Kronoberg träffade hon en tonåring som hade knäkontrakturer som sitt största problem. Patienten undrade frustrerat om fysioterapin och hjälpmedlen under uppväxten ens hade gjort någon skillnad. – Men jag kunde inte svara, för vi vet faktiskt inte så mycket om insatsernas effekter, berättar Erika Cloodt. Där startade min vilja att ta reda på mer. /…/ Erika Cloodt har hämtat det mesta av sina forskningsdata ur CPUP, ett nationellt kvalitetsregister som följer personer med CP ur olika aspekter under hela livet. /…/ – Resultaten visar att vart femte barn med CP får en knäkontraktur. Det kom också fram att i gruppen med svårast CP /…/ får 80 procent en kontraktur under uppväxten. /…/ – Jag hoppas att vi ska bli bättre på att förebygga kontrakturer tidigt, utan att för den del tvinga barnen att ha ortoser på sig dygnet runt. Jag vill hellre betona att vi ska börja tidigare med att främja rörelse, fysisk aktivitet och stående, säger Erika Cloodt.”
(2022-12-12)

Remissvar: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-paverkar-vardforbundet/remissyttranden/remissyttranden-2022/borja-med-barnen-folja-upp-halsa-och-dela-information-for-en-god-och-nara-vard
”Vårdförbundet välkomnar förslagen i betänkandet. Förbundet välkomnar särskilt att betänkandet lyfter helhetsperspektivet på hälsa och det hälsofrämjande arbetet. /…/ Utredningen har haft i uppdrag att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Syftet med uppdraget var att uppnå en mer jämlik vård som innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga i hela landet. Syftet var också att genom insatser i den nära vården för barn och unga med psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. /…/ Sammanfattningsvis anser Vårdförbundet: att uppföljningen av barn och ungas hälsa bör bygga på ett nationellt kvalitetsregister som utgår från Socialstyrelsen och från det föreslagna nationella vårdprogrammet. /…/ Förbundet ser här en möjlighet att vid uppföljningen av barn och ungas hälsa utgå ifrån det föreslagna nationella vårdprogrammet när ett nationellt kvalitetsregistret byggs upp och att registret blir enhetligt under hela vårdprogrammet. Uppföljningen ska ske med ambitionen att hälsa och personcentreringen står i centrum. De aktuella register som nu finns borde därmed ingå i det enhetliga nationella kvalitetsregistret. /…/ Förbundet ser att ett nationellt kvalitetsregister bör ligga hos Socialstyrelsen. /…/ Dubbeldokumentation måste upphöra. Information ska registreras endast en gång och sedan kunna kommuniceras automatiskt till andra system.”
(2022-12-12)

Lagändringar ska förenkla genomförandet av klinisk forskning

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/lagandringar-ska-forenkla-genomforandet-av-klinisk-forskning
”Det behöver bli lättare och mer förutsägbart att planera och genomföra klinisk forskning. I en proposition som i dag har överlämnats till riksdagen föreslår regeringen därför ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning är tillåten. /…/ Regleringen kommer att gälla vid alla vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister. /…/ Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.”
(2022-12-13)

Beslutad utveckling av systemet för kunskapsstyrning

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/beslutadutvecklingavsystemetforkunskapsstyrning.68217.html
”Utvecklingsplanen för 2023–2027 är antagen av alla regioner och innebär en övergripande inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning och analys.”
(2022-12-14)

Hallå där, Janet Moodh!

https://sahlgrenskaliv.se/halla-dar-janet-moodh
”Hjärtsjukvården på Mölndals sjukhus har gjort en omfattande förändringsresa de senaste åren och klättrat uppåt i kvalitetsregistret. Du är studiekoordinator och hjärtsjuksköterska på verksamhet Medicin och akutsjukvård Mölndal – vad har ni gjort och hur har det märkts? – 2016 låg vi i botten bland Sveriges hjärtkliniker, enligt Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård. Något radikalt behövde göras. En av läkarna här startade ett fokuserat arbete med sekundärprevention, och ganska snart såg vi ett positivt resultat i indexet. /…/ Kan du ge något exempel? – Ett exempel på förändringar vi gjort är vad gäller blodtrycksmätningar. Utifrån vår data i registret har vi förändrat hur vi mäter blodtrycket på våra patienter. Vi är mer noggranna och låter patienterna vila ordentligt och därefter mäter vi blodtrycket tre gånger, sedan använder vi medeltrycket av de två sista mätningarna. Denna enkla förändring har medfört att fler av våra patienter når blodtrycksmålen utan att vi behöver ge mer medicin och riskera ökad risk för biverkningar.”
(2022-12-14)

Debatt: Katastrofalt dåligt att schizofrenipatienter inte får rätt vård

https://www.altinget.se/artikel/katastrofalt-daaligt-att-schizofrenipatienter-inte-faar-ratt-vaard
”Trots att det finns bra riktlinjer som ska säkra att schizofrenipatienter får bästa möjliga vård brister följsamheten. Det skriver Thomas Tegenmark och Urban Pettersson Bargo, WeMind Psykiatri. /…/ I nära hälften av landets regioner har det inte gjorts några insatser på politisk nivå för att införa eller öka följsamheten till de nationella riktlinjerna. Inte bristfälliga insatser. Inte för få insatser. Inte fel insatser, utan inga insatser. Beställarna har inte ens försökt. Vårdpersonalen och vårdens huvudmän vill väl, men ges inte rätt förutsättningar från politiken. Oavsett om vården bedrivs i offentlig regi eller av privata vårdgivare är det regionerna som beställer, kravställer och följer upp specialistpsykiatrin. ’Vårdgivaren förbinder sig att följa nationella vård- och insatsprogram’ är ett konkret och tydligt krav som alla regioner borde ställa på sina vårdgivare. Därtill är det lätt att följa upp genom att kräva stickprovskontroller i journaler. De bör dessutom kräva att vårdgivarna mäter patienternas mående och rapporterar till kvalitetsregistret. Endast så kan man utvärdera vården utifrån om den gör sitt jobb, och om patienternas mående faktiskt utvecklas.”
(2022-12-15)

Ny avhandling baserad på CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)-data

https://cpup.se/ny-avhandling-baserad-pa-cpup-data
”Jenny Hedberg Graff, arbetsterapeut i Eskilstuna och ansvarig för arbetsterapidelen i CPUP, disputerade den 16 december i år vid Karolinska Institutet på en avhandling med titeln ’Upper limb function in children with cerebral palsy: range of motion, botulinum neurotoxin A and accelerometry metrics’.”
(2022-12-21)

Digital artrosskola hjälper patienter i tidigt stadium

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/nyheter//194943
”En begynnande artros behöver tidiga insatser. Den digitala artrosskolan kan ge kvalitetssäkrad kunskap och hjälp tidigt i sjukdomsförloppet. De senaste tolv månaderna har nästan 800 patienter gått skolan enbart i Jönköpings län, vilket gör det till det mest använda programmet inom den nationella plattformen för stöd och behandling. /…/ – Den digitala artrosskolan är ett sätt att nå nya patientgrupper. Vi vill träffa de patienter som utvecklar artros tidigt, redan i 40-årsåldern. Idag träffar vi dem ofta i 60-70-årsåldern. Vi ser att en digital artrosskola lockar yngre patienter, till exempel de som har svårt att komma ifrån till den klassiska fysiska artrosskolan. Detta är också helt i linje med en god och nära vård, att träffa patienten på det sätt som passar den bäst, säger Marcus Karlsson, fysioterapeut på Tranås vårdcentral. /…/ – I november kom en studie från BOA, kvalitetsregistret för bättre omhändertagande av artrospatienter, med en studie som visar att den digitala artrosskolan är lika effektiv mot smärta som den fysiska, vilket är jättekul och bra.”
(2022-12-21)

Program lunchföreläsningar Forum Norr VT 2023

https://rcnorr.se/program-lunchforelasningar-forum-norr-vt-2023
”Forum Norrs statistikernätverk bjuder in till löpande lunchföreläsningar i statistik för kliniska forskare. I nätverket är Registercentrum Norrs statistiker aktiva och frekventa föreläsare.”
(2022-12-22)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share