Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 mars 2020

Månadens register: SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit)

 

Mars månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit).

Intervjuad för artikeln från registret är Lars Gahnberg, registerhållare. Nedan ger han med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status.

Berätta lite om registrets bakgrund!
– Karies är världens vanligaste sjukdom. Man räknar med att drygt 3 miljarder människor har obehandlad karies. Parodontit (tandlossning) är världens sjätte vanligaste sjukdom. Båda dessa sjukdomar förorsakar ett stort lidande för individen och belastar samhället resursmässigt. Man räknar med att tandvården i Sverige kostar cirka 27 miljarder per år. Trots detta har det saknats nationella system för att följa utvecklingen av munhälsan och av den behandling som tandvården ger. För att täcka denna brist initierade och byggde tre personer i Värmland, Inger von Bültzingslöwen, Jörgen Paulander och Hans Östholm, upp SKaPa. Arbetet med uppbyggnad startade 2005, den officiella starten var 2007 och första årsrapporten presenterades 2009.

– SKaPa är ett av de största nationella kvalitetsregistren med munhälso- och behandlingsdata från mer än 6,5 miljoner unika individer. SKaPa är också ett av få register som hämtar data med automatik från journaler. Jämfört med manuell inmatning av data har detta visats sig utomordentligt kostnadseffektivt och dessutom erhålls data av hög kvalitet. Kostnaden per registrerad patient är idag cirka 68 öre. Resultaten redovisas i olika rapporter såsom underlag för odontologiskt bokslut, årsrapport och på Vården i siffror. Via en rapportportal kan deltagarorganisationerna få tillgång till anpassade rapporter. För närvarande är landets samtliga 21 Folktandvårdsorganisationer samt Praktikertjänst AB anslutna till SKaPa.

– Jag är SKaPas andre registerhållare och efterträdde Hans Östholm 2018. Jag är tandläkare och har lång erfarenhet av tandvård. Jag har arbetat inom både privat och offentlig tandvård samt med forskning, vårdutveckling och utbildning.

Vilken sammansättning har registrets styrgrupp?
– SKaPas styrgrupp består av representanter från både offentlig och privat tandvård, en patientrepresentant, en representant för akademin, registerhållare samt SKaPas två sakkunniga. Totalt består styrgruppen av åtta personer.

Hur har senaste året sett ut för er del?
– Under 2019 har SKaPa, förutom att presentera data i en serie fasta rapporter, levererat ett flertal specialrapporter till forskare och till deltagarorganisationer efter önskemål. Totalt har 15 forskningsprojekt fått data från SKaPa. Ett flertal vårdutvecklingsprojekt har startats upp vid olika kliniker och ett nära samarbete med nationellt programområde (NPO) tandvård har inletts. Konkreta exempel på detta samarbete är att SKaPa levererat faktaunderlag till en nationell arbetsgrupp inom området karies samt påbörjat ett arbete med att inkludera data om dentala implantat i registret. Ett grundläggande vetenskapligt arbete som beskriver SKaPa har publicerats i en välrenommerad internationell tidskrift. Dessutom har ett arbete som beskriver hur patientens uppfattning kan dokumenteras publicerats i nationell fackpress. En skrift som beskriver utvecklingen av SKaPa har också tagits fram och fått ett mycket positivt mottagande.

Hur ser du på framtiden för registret? Vad är på gång?
– SKaPa är inne i en intensiv period, vilket kommer att prägla den närmaste framtiden. Ett nära samarbete har inletts med NPO tandvård, vilket innebär att SKaPa tar fram underlag och rapporter för NPOs arbete med kunskapsstyrning. SKaPas medverkan i en nationell arbetsgrupp vars mål är att skapa förutsättningar för att inkludera data om dentala implantat i SKaPa är exempel på detta samarbete. Ett annat utvecklingsområde är PROMIS (Patient Reported Outcome Measurement Information System) där SKaPa driver utveckling av itembanking och CAT (Computer Adaptive Tests)-funktion för tillämpning av PROMIS inom tandvården. Ytterligare ett utvecklingsområde är att bygga upp en infrastruktur för att kunna ansluta mindre privata vårdgivare till SKaPa. Dessutom utvecklar SKaPa en rapportmodell som riktar sig till lekmän. All denna utveckling kommer att göra SKaPa än mer unikt och till ett självklart stöd för kvalitets- och kunskapsutveckling inom svensk tandvård.

Vad är du mest stolt över gällande registret?
– Jag är stolt över väldigt mycket när det gäller SKaPa och det är omöjligt att lyfta fram en enstaka företeelse. Det faktum att tandvårdens olika aktörer, som till exempel privata och offentliga vårdgivare, akademi och myndigheter, idag känner väl till och använder sig av SKaPas rapporter och analyser betyder mycket. Men också den kompetens, arbetsglädje och utvecklingskraft som finns internt hos SKaPa är något jag är väldigt stolt över. Den uppmärksamhet som SKaPa fått internationellt och att Sveriges Kommuner och Regioner nu höjt SKaPas certifieringsnivå till 2 är också mycket betydelse fullt och glädjande.

Profilbild på registerhållare Lars Gahnberg iförd blå tröja och vit skjorta.
Lars Gahnberg

Vi tackar Lars för svaren och önskar lycka till med bland annat det fortsatta nära samarbetet med nationellt programområde tandvård!

SKaPas hemsida

www.skapareg.se

Klicka här för att komma till intervjun med föregående Månadens register, Svenska Skulder- och Armbågsregistret.

Share