Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
6 november 2020

Artikeltips 24 oktober till 6 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Kommittén Komet föreslår att lagstiftning för hälsodata ses över

https://www.registerforskning.se/sv/kommitten-komet-foreslar-att-lagstiftning-for-halsodata-ses-over
”I en skrivelse till regeringen föreslår Komet att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning för att se över den lagstiftning som styr insamling och delning av hälsodata. Förslaget är att utredningen ska ha särskilt fokus på organisation och tillämpningsområde för sekundäranvändning av hälsodata. Med sekundäranvändning av hälsodata avses möjligheten att använda personuppgifter som samlats in inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för andra ändamål än det för vilket uppgifterna samlats in. /…/ Komets förslag baseras på upplevda regelhinder för teknikutveckling som lämnats av flera aktörer, från både offentlig och privat sektor, i en öppen insamling som Komet genomfört. Behovet av en fördjupad utredning av hälsodata har även framkommit under Komets arbete med insatser inom precisionsmedicin.”
(2020-10-26)

Kritisk mot sköldkörtelbehandling

https://www.karlskogatidning.se/2020/10/26/kritisk-mot-skoldkortelbehandling
”Färre personer i Örebro län får sköldkörtelhormon än riksgenomsnittet, det visar en undersökning som Sköldkörtelförbundet tagit fram. /…/ ’Sveriges kommuner och regioner behöver skyndsamt införa ett nationellt vårdprogram och ett kvalitetsregister för hypotyreos. Först då kan vi få en mer jämlik vård och förbättra livskvaliteten för det stora antal svenskar som är drabbade’, säger Anna Bergkvist.”
(2020-10-26)

Stor andel covid-19 studier använder registerdata

https://www.registerforskning.se/sv/stor-andel-covid-19-studier-anvander-registerdata
”Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten. I 45 procent av de godkända studierna kommer registerdata att användas.”
(2020-10-27)

Äldreomsorgens utveckling kräver långsiktighet

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/vardbloggen/artiklar/aldreomsorgensutvecklingkraverlangsiktighet.34692.html
”Det är lätt att lockas av tillfälliga satsningar inom äldreomsorgen. Men utveckling kräver långsiktighet, det är kvalitetsregister ett bevis för. /…/ Inom äldreomsorgen finns i dag fem kvalitetsregister, genom dem kan varje vårdteam följa utvecklingen av vårdkvaliteten i verksamheten i realtid. /…/ Riksrevisionens granskning har visat på att kvalitetsregistren haft goda effekter på individnivå, förbättringar som inte kommit de som inte registrerats i ett kvalitetsregister till godo. De uppgifter som registreras om individen i kvalitetsregister bör därför finnas i journalen, det skulle öka förutsättningarna för en mer jämlik vård. Att säkerställa korrekt dokumentation i journalerna och effektivare informationsförsörjning till kvalitetsregister är ett arbete som pågår. Utvecklingen och användningen av kvalitetsregister är ett långsiktigt arbete. De positiva resultaten kommer över tid. Men det är också så den kommunala hälso- och sjukvården för äldre måste få utvecklas, med ständiga förbättringar för alla, på samma sätt som hela den svenska vården utvecklas. Ett nästa steg är att införa kvalitetsregister också inom socialtjänstens områden.”
(2020-10-27)

Misslyckas nå mål för hjärtbehandling

Denna artikel är endast tillgänglig för Bohusläningens betalande prenumeranter.
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/misslyckas-n%C3%A5-m%C3%A5l-f%C3%B6r-hj%C3%A4rtbehandling-1.36154245
”Uppdraget är tydligt. Den som drabbas av hjärtinfarkt ska få vård på Näl dygnet runt, alla veckodagar. Men verkligheten är en annan – och har varit så i åtta år. /…/ Ballongvidgning bör utföras inom 90 minuter från första EKG. Men i kommuner som bland annat Strömstad, Tanum och Sotenäs är det färre än 75 procent av patienterna som får ballongvidgning inom den tiden. Det enligt kvalitetsregistret Swedeheart. /…/ NU-sjukvården har inte någon gång klarat uppdraget på helgerna. Från fredag eftermiddag till måndag morgon behöver patienter i behov av akut PCI köras till Göteborg för vård. /…/ Henrik Olsson är verksamhetschef för kardiologen på Näl. – Nu håller vi på att titta på hur vi skulle kunna lösa det. Det är ett samarbete med röntgen på Näl. Men det kommer krävas rekrytering av personal, säger han.”
(2020-10-27)

Dags att erkänna behovet av prioriteringar i ADHD-vården

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/10/dags-att-erkanna-behovet-av-prioriteringar-i-adhd-varden
”Antalet individer som diagnostiseras med och behandlas för ADHD ökar i Sverige. Från 2009 till 2019 ökade antalet vuxna med ADHD inom psykiatrin från 140 till 660 individer/100 000 invånare, det vill säga nästan 500 procent. ADHD-vården har debatterats i Läkartidningen, där vissa debattörer uttryckt oro för att för få erbjuds diagnostik och behandling medan andra slagit larm om en pågående ADHD-epidemi och dess konsekvenser. Den ökade medvetenheten om psykisk ohälsa i allmänhet och ADHD i synnerhet är överlag positiv. Samtidigt tycks den bidra till en osäkerhet kring vad som är normala reaktioner på påfrestningar i livet. Trots att funktionsnedsättning är ett krav för diagnos uppfattas ofta vanliga symtom som koncentrationssvårigheter, rastlöshet och impulsivitet i sig som diagnostiska. /…/ Behovet av prioriteringar i ADHD-vården måste tas på allvar av verksamhetschefer och beslutsfattare inom regionerna. Vi föreslår att /…/ långtidseffekter (även funktionsförbättringar) av ADHD-behandling studeras i kvalitetsregister och kliniska långtidsstudier.”
(2020-10-27)

BORIS (BarnObesitasRegister i Sverige) Award till barnkliniken

https://www.regionjh.se/nyheter/halsasjukvard/halsasjukvard/borisawardtillbarnkliniken.5.16c3e6011752d9ccb1ad655.html
”Stort grattis till barnkliniken på Östersunds sjukhus, vars överviktsteam tilldelats pris för sitt arbete med behandling av övervikt och fetma hos barn i Jämtland Härjedalen. /…/ – För att säkerställa kvaliteten på det arbete som bedrivs på barnkliniken har vi valt att delta i ett kvalitetsregister för barnfetma. Kvalitetsregistret som förkortas BORIS, Barn Obesitas Register i Sverige, har data från 2005, berättar Annelie Göransson som är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin och en av dem som arbetar i teamet. /…/ Registret är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi bidrar till en god och jämlik vård för denna patientgrupp, konstaterar Annelie Göransson avslutningsvis.”
(2020-10-27)

Granskning av journaler ska öka kvaliteten i SVF-statistiken

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/oktober/granskning-av-journaler-ska-oka-kvaliteten-i-svf-statistiken
”När de standardiserade vårdförloppen (SVF) rullades ut i den svenska cancervården var det med ambitionen att redovisa väntetider och inklusionen nationellt. På cancercentrum.se redovisas därför öppet statistik från den så kallade Signedatabasen, det vill säga från regionernas egna vårdadministrativa system. Siffrorna visar å ena sidan att väntetiderna generellt kortas och att vårdförloppen sakta men säkert både gör cancervården mer effektiv och jämlik. Men, statistiken visar också på skillnader i hur man rapporterar, både mellan och inom regionerna, vilket gör det svårt att jämföra och utvärdera förloppen. Regionala cancercentrum arbetar nu med att kvalitetssäkra SVF-data, hitta förbättringsmöjligheter och dela goda exempel på arbetssätt. /…/ Valideringsarbetets mål är att sätta ljus på problemen så att man komma fram till lösningar på alla nivåer – nationell, regional och lokal. /…/ En regional slutsats av RCC Syds arbete i Skåne är att man på kliniknivå borde arbeta mer med sin process för att minimera den tid SVF-koordinatorn behöver lägga på datatolkning. På så sätt skulle man få mer tid till att kunna ägna sig åt annat, såsom remisshantering och koordinering av undersökningar. Det skulle även frigöra tid som kan användas till att registrera SVF-förloppet på ett mer effektivt sätt och kunna kontinuerligt kvalitetssäkra inrapporterad data.”
(2020-10-29)

Hon vill ge för tidigt födda barn ett bättre liv

https://www.gu.se/forskning/hon-vill-ge-for-tidigt-fodda-barn-ett-battre-liv
”I dag kan mycket för tidigt födda barn räddas till livet. Men det innebär också att barnen riskerar allvarliga komplikationer. Wallenberg Clinical Scholar Ann Hellström vill ge de barnen så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas så normalt som möjligt. /…/ Parallellt har mycket arbete lagts ner på digitala lösningar dels för att hålla kontakt med föräldrarna dels för att göra biobanken tillgänglig och säker för forskning. Med hjälp av maskininlärning har också algoritmer tagits fram för att förutse vilka barn som har högst risk att utveckla ROP. De har också initierat lösningar för att man med ett enkelt knapptryck ska kunna föra över data från journaler till kvalitetsregistret. – Kvalitetsregistren är oerhört viktiga för att utveckla och kontinuerligt optimera vården. Men vi vet att 1 av 20 värden blir fel när de matas in för hand. Vi hoppas att vi nu har en lösning som kan rullas ut i Göteborgsregionen efter årsskiftet.”
(2020-10-29)

Multipel skleros och covid-19 – kunskapen ännu begränsad

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/10/multipel-skleros-och-covid-19-kunskapen-annu-begransad
”Tidigare forskning ger inget stöd för att personer med MS har ökad risk för covid-19. Det är fortfarande oklart hur behandling med immunmodulerande bromsmedicin mot MS kan påverka sjukdomsförloppet vid covid-19, men aktuella rekommendationer och forskning indikerar en möjlig riskökning med högeffektiva läkemedel. Individuell riskbedömning gällande behandlingsstrategier och förebyggande åtgärder kan behöva tillämpas. Framtida forskning och data från SMSreg (Svenska MS-registret) förväntas ge bättre stöd för bedömning av klinisk handläggning av personer med MS under pågående coronapandemi.”
(2020-10-30)

Behov av samarbetspartner i forsknings- och utvecklingsprojekt

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/aktuellt/behov-av-samarbetspartner-i-forsknings–och-utvecklingsprojekt
”Inom ett regionalt projekt kommer ett vårdflöde för självtest av fötter att utvecklas, i samarbete med primärvården i fyra regioner i Sverige. VGR:s (Västra Götalandsregionens) patientapp MyFoot kommer att anpassas för att kunna användas i ett sådant regionalt vårdflöde, där patienter med diabetes gör ett självtest av sina fötter inför sin tid hos läkare/sjuksköterska/medicinsk fotterapeut. Utvecklingen kommer att ske i enlighet med gällande medicintekniskt regelverk och en utvärdering av användbarheten av vårdflödet kommer att göras. Målet är att vårdflödet skall innefatta: /…/ En utvecklad funktion för att skicka resultatet eller del av resultat från MyFoot-test till kvalitetsregistren RiksSår och/eller Nationella Diabetesregistret.”
(2020-10-30)

Smartphone-app vid rehabilitering efter böjsenskador

https://hakir.se/smartphone-app-vid-rehabilitering-efter-bojsenskador
”Jonas Svingen är fysioterapeut på handkirurgen i Stockholm och doktorand på KI (Karolinska Institutet). Hans forskningsprojekt handlar om böjsenskador; rehabilitering och komplikationer med fokus på patientberoende faktorer, till exempel hur patienter följer givna instruktioner till träning efter operation. I flera studier används data från HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister). I sin första artikel i tidningen Clinical Rehabilitation presenteras resultaten där en smartphone-app använts vid rehabilitering efter böjsenskador. HAKIR bidrog till utvecklingen av appen. 101 patienter på fyra handkirurgiska kliniker deltog i studien. Vi kunde inte säkert visa att appen gav bättre resultat än vanlig handrehabilitering, men studien ger ändå mycket lärdomar kring hur patienter uppfattar sin rehabilitering och hur vi kan förbättra våra behandlingar. Framtida studier kommer att undersöka detta närmare.”
(2020-10-30)

Artiklar från SKAR (Svenska knäprotesregistret) citeras ofta

http://www.myknee.se/start/210-artiklar-fran-skar-citeras-ofta
”Artiklar från SKAR stod för 12 % av de 50 mest citerade artiklarna i världen om halvknän (UKA) och vid ACTA Orthopaedicas 90-års-jubileum var en artikel från SKAR bland de 10 mest citerade artiklarna i tidskriften.”
(2020-10-30)

Köldkänslighet och karpaltunnelsyndrom

https://hakir.se/koldkanslighet-och-karpaltunnelsyndrom
”I en nyligen publicerad studie med data från HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) har vår forskargrupp tittat på köldkänslighet vid karpaltunnelsyndrom. Studien visade att köldkänslighet förbättras efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom.”
(2020-11-02)

Välkomna till en digital träff för arbetsterapeuter som arbetar med personer med ryggmärgsbråck

http://mmcup.se/?p=2145
”Information kring MMCUP (Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus) och revidering av EBH (evidensbaserad habilitering)-rapporten ’Kognition vid ryggmärgsbråck’. Vi kommer även ha gruppdiskussioner där vi delar upp oss i en barn- och vuxengrupp för diskussion kring svårigheter, styrkor, möjligheter samt erfarenheter av hur vi får arbetet att fungera i olika regioner.”
(2020-11-03)

Nytt avsnitt av vår pod – startar studie om covid-19 och graviditet

https://akademiliv.se/2020/11/69244
”Gravida kvinnor är inte en uttalad riskgrupp, men uppmanas vara försiktiga för att undvika att smittas av covid-19. Mindre studier har hittills pekat på att smittan kan medföra ökad risk för bland annat blodpropp och förtidig födsel, men det krävs större studier för att ge säkrare svar. /…/ Ett drygt 20-tal förlossningskliniker i Sverige ingår i en ny studie, som kallas COPE (Covid-19 in Pregnancy and Early childhood). /…/ Studien kommer att resultera i en omfattande biobank med prover, kopplade till en databank med data från olika svenska hälso- och kvalitetsregister såsom graviditetsregistret eller svensk nyföddhetsregister samt svar på enkäter. Dessa kommer kunna ge svar på om hur covid-19 påverkat graviditet, förlossning, upplevelse av graviditet och tidig föräldraskap, samt även barnets hälsa under en lång tid framöver.”
(2020-11-05)

Validering av HAKIR-enkäten (HQ-8)

https://hakir.se/validering-av-hakir-enkaten-hq-8
”Vi är jätteglada att nu ha publicerat en vetenskaplig artikel som visar att den patientenkät som vi själva har utvecklat i HAKIR, kallad HQ-8, tycks fungera bra för att utvärdera patientrapporterade resultat (så kallat PROM) inom handkirurgi. /…/ Att vetenskapligt kunna visa att HQ-8 enkäten mäter relevanta aspekter för våra patienter och förändring i symptom efter behandlingar är viktigt både för förbättringsarbeten och för forskning på registerdata.”
(2020-11-05)

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/webbutbildningomnationellakvalitetsregister.3810.html
”Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister publicerar en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan. Den ersätter den tidigare webbutbildningen ’Att driva kvalitetsregister’. Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA (centralt personuppgiftsansvar)-myndigheter. Utbildningen kan också vara användbar för forskare och studenter.”
(2020-11-05)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share