Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
3 februari 2022

Artikeltips 21 januari till 3 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Årsrapport – Patienternas upplevelse av vård vid huvud- och halscancer

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/januari/arsrapport–patienternas-upplevelse-av-vard-vid-huvud–och-halscancer
”För att ta reda på patienters upplevelser och tillfredsställelse med huvud- och halscancervården har en nationell undersökning genomförts, som del i det svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer. /…/ – De flesta patienterna är över lag nöjda med huvud- och halscancervården även om det finns områden som kan förbättras. Resultaten kommer nu att analyseras per regionen så att varje region kan identifiera sina behov av förbättringsarbete, säger Eva Hammerlid, ÖNH (öron, näsa och hals)-läkare och registerhållare för svenska kvalitetsregistret för huvud- och halscancer, SweHNCR.”
(2022-01-25)

Svar till Oscar Lindfors: Delande av kunskap ger framgång

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/svar-till-oscar-lindfors-delande-av-kunskap-ger-framgang
”Det är viktigt att vi belyser kunskapsstyrningen och får möjlighet att förtydliga syftet. Därför välkomnar vi debattinlägget ”Att styra kunskapen eller att låta kunskapen styra” i Läkartidningen och den efterföljande diskussionen. Vi vill inledningsvis poängtera att vårdförloppen tas fram av professioner tillsammans med patienter och att Sveriges Kommuner och regioners (SKR) roll är samordnande. Syftet med den här repliken är att bemöta delar av den kritik som riktas mot vårdförloppet höftledsartros–primärvård. /…/ När arbetet med vårdförloppet för höftartros inleddes gjordes djupintervjuer med patienter. Intervjusvaren, tillsammans med data från bland annat Patientregistret och nationella kvalitetsregister, visade tydligt att det fanns stora variationer i landet. /…/ Vi håller inte med om att standardisering och personcentrering står i ett motsatsförhållande. /…/ Vi är fullt medvetna om att införandet av vårdförlopp i primärvården kan upplevas som komplext och tidskrävande. Samtidigt känner vi oss övertygade om att den stora kunskap och det engagemang som finns i primärvården, vilket debattören delvis ger uttryck för, är väsentlig för skapandet av god och jämlik vård.”
(2022-01-27)

Ny covid-rapport: Begränsad påverkan på utredning och behandling

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/januari/ny-covid-rapport-begransad-paverkan-pa-utredning-och-behandling
”Idag publicerar RCC i samverkan en ny rapport som speglar utvecklingen inom vården av lungcancer och tjock- och ändtarmscancer under det första pandemiåret 2020. Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för lungcancer respektive tjock- och ändtarmscancer. Bland resultaten kan nämnas att nedgången i antal nationellt rapporterade lungcancerfall var 3,9 % under helåret 2020 jämfört med genomsnittet för åren 2017–2019. Motsvarande nedgång för tjock- och ändtarmscancer var marginell, 0.6 %. – Rapporten är inriktad på att beskriva eventuella skillnader i diagnostik och behandling. Trots en hårt belastad sjukvård under 2020 pekar resultaten på att nydiagnostiserade patienter under pandemin utretts och fått vård och behandling enligt gällande riktlinjer, säger en av rapportens författare tillika verksamhetschef vid RCC Mellansverige Johan Ahlgren.”
(2022-01-28)

Höjd certifieringsnivå för SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit)

http://www.skapareg.se/hojd-certifieringsniva-for-skapa-2
”Sveriges Kommuner och Regioner har nyligen höjt SKaPas certifieringsnivå till den högsta graden (1). Det innebär att SKaPa nu uppfyller den långa rad kriterier som är förknippade med denna nivå.”
(2022-02-02)

Ny nordisk nätkurs inom individanpassad medicin

https://www.nordforsk.org/sv/news/ny-nordisk-natkurs-inom-individanpassad-medicin
”Individanpassad medicin är ett högt prioriterat område för det nordiska samarbetet inom medicinsk forskning. Nordiska universitet har nu gått samman och producerat en öppen nätbaserad kurs. /…/ Tillsammans utgör de nordiska länderna en unik plattform för individanpassad medicin. Viktiga faktorer är hälso- och sjukvårdssystemens datainfrastruktur i form av elektroniska patientjournaler, medicinska kvalitetsregister och biobanker. Denna unika datainfrastruktur ger oss möjlighet att ligga i framkant när det gäller klinisk forskning, utveckling och implementering av nya behandlingar i hälso- och sjukvården inkluderat individanpassad medicin. Den nätbaserade kursen ”Personalised Medicine from a Nordic Perspective” som är gratis och öppen för alla, har utvecklats och producerats gemensamt av personal vid Köpenhamns universitet (UC) och Islands universitet (UI).”
(2022-02-02)

Ny prediktiv algoritm ska underlätta vården och livet för IBD (Inflammatory Bowel Disease)-patienter

https://www.mynewsdesk.com/se/takeda/pressreleases/ny-prediktiv-algoritm-ska-underlaetta-vaarden-och-livet-foer-ibd-patienter-3159130
”Nu presenteras NOVA 2 – ett unikt samarbetsprojekt där Karolinska Institutet (KI), Örebro Universitet, kvalitetsregistret SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry), AI (artificiell intelligens)-bolaget AlgoDx samt läkemedelsbolaget Takeda gemensamt utvecklar ett nytt vårdkoncept som bygger på en algoritm som kan förutse patienternas försämringsperioder (skov) och därmed underlätta och förbättra vården av IBD-patienter. Vårdkonceptet förväntas leda till både ökad patientdelaktighet och livskvalitet samt en effektivare resursanvändning för vården och samhället.”
(2022-02-02)

174 miljoner till Nationella Kvalitetsregister

https://www.registerforskning.se/sv/174-miljoner-till-nationella-kvalitetsregister
”Regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har slutit en ny överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård för 2022. I överenskommelsen ingår finansiellt stöd till Nationella Kvalitetsregister, samt inriktning för det partsgemensamma arbetet. Parterna avsätter över 174 miljoner kronor till den fortsatta utvecklingen av nationella kvalitetsregister för 2022. /…/ Medlen ska användas till registrens grundanslag, sex regionala register- och cancercentrum samt den nationella stödfunktionen vid SKR inklusive dess övergripande nationella aktiviteter.”
(2022-02-03)

Svenska Makularegistret har fått besked om höjd certifieringsnivå

https://makulareg.se/blog/nyheter/svenska-makularegistret-har-fatt-besked-om-hojd-certifieringsniva
”Svenska Makularegistret uppfyller nu kriterierna för certifieringsnivå 1 och flyttas därför upp till denna nivå. /…/ Registerhållare Inger Westborg om certifieringshöjningen: – Styrgruppen för Svenska Makularegistret är mycket glada över att vara ett kvalitetsregister i certifieringsnivå 1! Vi har under flera år arbetat strukturerat och målmedvetet för att uppfylla alla kriterier och kommer att fortsätta att arbeta för att Svenska Makularegistret ska bidra till förbättrad vård för retinala sjukdomar.”
(2022-02-03)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share