Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
8 december 2017

Artikeltips 20 november till 8 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

http://www.registercentrum.se/sv/content/bipol%C3%A4r-inf%C3%B6r-certifiering-av-enheter-som-n%C3%A5r-kvalitetsm%C3%A5l
”Med start i början av 2018 kommer kvalitetsregistret BipoläR att certifiera enheter som når upp till vissa kvalitetsmål. De certifierade enheterna ska få diplom att sätta upp i väntrummen. De kan också visa sina uppdragsgivare att de har en kvalitetsstämpel.”
(2017-11-22)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/11/22/bara-var-tredje-patient-fick-bromsmediciner
”Perioden efter att de nya banbrytande bromsmedicinerna mot spridd prostatacancer fick full subventionering var det bara runt 30 procent av patienterna som fick läkemedlen, enligt preliminära resultat från en ny svensk studie./…/Källorna har bland annat varit Läkemedelsregistret och Nationella prostatacancerregistret.”
(2017-11-22)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/11/Socialstyrelsen-ska-ge-forslag-till-handlingsplan-mot-konsstympning
”Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som ska ingå i en särskild handlingsplan mot könsstympning av kvinnor och flickor. Samtidigt diskuteras möjligheten att börja hämta in uppgifter om könsstympning i nationella kvalitetsregister.”
(2017-11-23)

http://qrcstockholm.se/news/team-andersson-vid-bvc-capio-wasa-i-sodertalje-far-patientsakerhetspris-for-forbattringsarbete
”Jenny Andersson, barnsjuksköterska och enhetschef och Ulla Andersson, verksamhetschef vid Capio Wasa BVC/BBM i Södertälje, har tagit hem Stockholms läns landstings första pris i förbättringsarbete./…/Jenny Andersson och Ulla Andersson deltar i QRC Stockholms ettåriga coahingutbildning där de tillsammans med sitt team på hemmaplan driver ett förbättringsarbete de gett namnet ’Från botten mot toppen’.”
(2017-11-23)

http://rcso.se/emq-arbetar-att-undvika-dubbeldokumentation/
”Under Nationella Kvalitetsregisterkonferensen den 9 november höll EMQ (Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser)/…/ett föredrag/…/ – Det primära syftet med presentationen var att informera om att EMQ valt att ansluta sig till den nationella lösningen att undvika dubbeldokumentation, säger Ylva Ståhl, ordförande.”
(2017-11-23)

https://www.registerforskning.se/sv_se/forslag-om-ny-etikprovningsmyndighet
”Regeringen har beslutat att lägga fram en proposition där det föreslås att det nuvarande systemet med sex regionala självständiga etikprövningsnämnder ersätts med en ny myndighet för etikprövning av forskning på människor från 1 januari 2019.”
(2017-11-27)

http://www.kvalitetsregister.se/forbattravarden/godaexempel/exempel/ensamboendemedalzheimerfarfarreundersokningarochmindrebehandling.3015.html
”Ny forskning på data från Svenska demensregistret (SveDem) visar att ensamboende patienter varken undersöks eller ges bromsmediciner i lika hög grad som sammanboende. Dessutom får de oftare antidepressiva läkemedel.”
(2017-11-28)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/november/nytt-sarcentrum-oppnat-i-vasteras
”I ett samarbete mellan sex kliniker har ett nytt sårcentrum öppnats på Västmanlands sjukhus i Västerås./…/Sårcentrum kommer även att anslutas till kvalitetsregistret Rikssår.”
(2017-11-28)

https://www.registerforskning.se/sv_se/socialstyrelsen-har-nya-rutiner-for-databestallningar
”Registerservice vid Socialstyrelsen har beslutat att man efter en genomförd och godkänd sekretessprövning inte längre kommer kräva en påskriven sekretessöverenskommelse.”
(2017-11-29)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/december/socialstyrelsens-uppfoljning-av-svf-inforandet-visar-positiva-effekter
”Satsningen på att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården har satt ökat fokus på utveckling av vårdens processer och samarbete mellan olika verksamheter. Det menar Socialstyrelsens i sin tredje lägesrapport från landstingens och RCCs genomförande av satsningen på kortare väntetider i cancervården.”
(2017-12-01)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/december/utmaningar-inom-omradet-cancerlakemedel
”En kartläggning av cancerläkemedelsområdet från Vårdanalys påvisar utmaningar kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel. För att underlätta för sjukvården att registrera användningen av läkemedel i cancervården, inför RCC i samverkan ett nytt register.”
(2017-12-04)

http://cpup.se/nytt-vardprogram-for-rygguppfoljning
”Utredningen som startades när vi i CPUP såg stora behandlingsvariationer för skolios i landet är nu slutförd. Tillsammans med opererande ryggenheter i landet har ett nytt uppföljningsprogram tagits fram. Målet är att personer som behöver skoliosopereras ska komma till operation i rätt tid.”
(2017-12-05)

http://www.kvalitetsregister.se/forbattravarden/godaexempel/exempel/battrebehandlingefterhjartinfarktkange500extraar.3029.html
”Chansen att överleva efter en hjärtinfarkt ökar om blodfetterna hålls på låg nivå. En ny studie på data från kvalitetsregistret SEPHIA visar att om patienternas blodfettsnivåer når uppsatta mål under en tioårsperiod kan det ge upp till 500 extra levnadsår.”
(2017-12-05)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2017/12/Placeboeffekten-ar-overvarderad
”Det är osannolikt att placeboeffekter har betydelse för långdragna eller intermittenta sjukdomar./…/Det framförs ibland att kirurgi har en större placeboeffekt än tabletter, men även detta kan förklaras av återgång till medelvärdet./…/Återgång till medelvärdet har använts för att missvisande hävda att ¬homeopati lindrar ryggsmärta, men problemet finns i alla uppföljningsstudier och även i kvalitetsregister. Så länge olika behandlingar jämförs kan det accepteras, men när en behandling följs upp utan adekvata jämförelser kommer man att se en skenbar behandlingseffekt när patienterna införs i registret på grund av samma besvär som sedan följs och utvärderas. Flera kvalitetsregister har denna vilseledande svaghet.”
(2017-12-05)

http://qrcstockholm.se/news/vad-tycker-gravida-och-nyblivna-mammor-om-varden
”Under 2018 ska kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård undersökas genom en enkät./…/Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Gynekologi och Obstetrik (SFOG).”
(2017-12-06)

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/12/Dodsfall-sent-efter-stroke-sker-ofta-pa-institution
”Det finns få vetenskapliga studier som beskriver frågor som rör omständigheterna kring livets slut hos patienter som har drabbats av stroke. I en ny svensk studie beskriver vi förhållanden hos patienter med stroke som avlider inom ett år efter insjuknandet. Databaser från tre nationella register sammanfördes (kvalitetsregistren Riksstroke och Svenska palliativregistret samt Socialstyrelsens dödsorsaksregister).”
(2017-12-07)

http://rcso.se/anna-trinks-ny-koordinator-rcso
”Anna Trinks ny koordinator för RCSO. Anna är ett känt ansikte för oss, redan 2012 var hon med och bildade RCSO. Därefter har hon, som registerhållare, arbetat med det Nationella Kvalitetsregistret Senior Alert. Rollen som registerhållare kommer Anna så småningom att lämna över för att helhjärtat kunna satsa på sin nya roll inom RCSO.”
(2017-12-07)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/december/arvid-widenlou-nordmark-starker-rccs-arbete-med-nationella-kvalitetsregister
”Arvid Widenlou Nordmark är Regionala cancercentrums nye nationelle samordnare för kvalitetsregisterområdet, efter en tjänst som enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. På uppdrag av RCC i samverkan ska han nu samordna arbetet med aktuella kvalitetsregister inom alla cancerdiagnoser och regioner.”
(2017-12-07)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2017/december/battre-livskvalitet-for-patienter-som-behandlas-for-cancer-i-backenet
”Den stora majoriteten av patienter som har behandlats för cancer någonstans i bäckenet får efterföljande komplikationer. Dessa problem kan vara mycket besvärliga att leva med och det är viktigt att patienten får rätt hjälp. Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) arrangerar nu tillsammans med Svensk förening för kolorektal kirurgi för andra gången konferensen Funktionella besvär efter cancer i bäckenet, där vårdpersonal från olika discipliner och yrkeskategorier samlas för att lära sig mer om vilka behandlingar som kan vara aktuella och var de finns tillgängliga.”
(2017-12-07)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share