Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 oktober 2021

Artikeltips 1 oktober till 15 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Introduktionsutbildning för patientföreträdare (inom kunskapsstyrning)

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/introduktionsutbildningforpatientforetradare.57765.html
”Utbildningen är tänkt att introducera patientföreträdare till sina uppdrag i arbetsgrupper inom kunskapsstyrningen. I utbildningen ingår bland annat information om kunskapsstyrningssystemet, förväntningar, ansvar, jäv samt en ordlista. Tanken är att nationella, regionala och lokala arbetsgrupper ska kunna använda hela eller delar av utbildningsmaterialet för att, tillsammans med patientföreträdare, gå igenom uppdraget som patientföreträdare i arbetsgruppen.”
(2021-10-01)

Svenskt tandvårdsregister unik källa för forskare

https://mau.se/nyheter/svenskt-tandvardsregister-unik-kalla-for-forskare
”Data från Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, överensstämmer väl med patientjournalen och annan oberoende bedömning. Det visar forskning vid Malmö universitet. Registret är en viktig källa för forskning och uppföljning av svenska tandvård.”
(2021-10-05)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd – en plattform under utveckling

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/nationelltklinisktkunskapsstodenplattformunderutveckling.57933.html
”350 rekommendationer utifrån tillstånd och diagnos är nu reviderade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. /…/ Arbetet innebär att framför allt primärvården har tillgång till samma kunskapsstöd i hela landet. /…/ Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. En ny teknisk lösning planeras under nästa år.”
(2021-10-05)

Snabb mobilisering för behandling av barn med hyperinflammation efter covid-19

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/snabbmobiliseringforbehandlingavbarnmedhyperinflammationeftercovid19.57682.html
”I april 2020 kom rapporter från andra länder om allvarlig inflammation hos barn till följd av covid-19. När de första fallen dök upp i Sverige en månad senare hade det nationella kvalitetsregistret Svenska Barnreumaregistret redan allt förberett för registrering och uppföljning av barnen.”
(2021-10-05)

Fortsatt behov av kunskap om cystor i pankreas

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2021/10/fortsatt-behov-av-kunskap-om-cystor-i-pankreas
”Premaligna cystor ska följas livslångt, men avsaknad av data om sann prevalens och naturalförlopp gör det svårt att överblicka belastning och kostnader för sjukvården. /…/ Huruvida dagens riktlinjer ger tillräckligt stöd för att utföra profylaktisk kirurgi eller inte återstår att tydligt fastställa. Data från det svenska kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och periampullärt visar att ca 75 procent de senaste åren haft låggradig dysplasi vid operation, jämfört med 25 procent som haft höggradig dys­plasi [5]. Dessa siffror talar för att urvalsprocessen till pankreaskirurgi i detta sammanhang är alldeles för ospecifik.”
(2021-10-05)

Till minne: Björn Cedermark

https://www.dn.se/familj/till-minne-bjorn-cedermark
”Docent Björn Cedermark, Stockholm, har avlidit i en ålder av 78 år efter en tids svår sjukdom. Närmast anhöriga är hustrun Gabriella och döttrarna Rebecka och Daniella med familjer. /…/ Björn bildade vårdprogramgruppen för kolorektal cancer i Stockholm och tog 1995 initiativet till det svenska kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer, vilket sedan dess haft stor betydelse för kvalitetsförbättring och forskning.”
(2021-10-05)

Stor uthållighet i arbete för säkrare halsmandeloperationer

https://registercentrum.se/nyheter/stor-uthallighet-i-arbete-foer-saekrare-halsmandeloperationer
”Tonsilloperationsregistret har visat hur man bör operera bort halsmandlar för att minimera komplikationerna. Klinikerna har förändrat praxis till det bättre, men förändringarna har inte varit tillräckliga menar registerföreträdarna. En nationell rekommendation är deras nya redskap i ett arbete som kräver uthållighet över många år.”
(2021-10-06)

”Det saknas uppgifter om barns och ungas hälsoutveckling”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/det-saknas-uppgifter-om-barns-och-ungas-halsoutveckling
”Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S2019:05) lämnar i dag sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens förhoppning är att de samlade förslagen i våra två betänkanden kan bidra till att staka ut en väg för Sverige där barns och ungas behov och förutsättningar lyfts fram och får påverka hälso- och sjukvårdens utformning och innehåll på ett systematiskt och långsiktigt hållbart sätt. /…/ Det saknas uppgifter om barns och ungas hälsoutveckling i befintliga hälsodataregister. Det finns i dag inte heller någon nationell uppföljning som stödjer utvecklingen av en mer sammanhållen vård och effektiva hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga. /…/ Det är komplext och det kommer att ta lång tid innan en ändamålsenlig och effektiv nationell infrastruktur för behandling av hälsodata kan vara på plats. Vi menar därför att det är nödvändigt att utredningens förslag om kvalitetsregister och hälsodataregister genomförs redan nu.”
(2021-10-06)

Seminarium om prospektiva randomiserade registerstudier

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-om-prospektiva-randomiserade-registerstudier
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning torsdag 28 oktober 15:30–16:30. Föreläsare är Björn Redfors, docent i kardiologi, Sahlgrenska akademin, och specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han kommer att ge exempel från hjärt-kärlforskning.”
(2021-10-07)

Pacemaker efter TAVI var inte associerad med ökad dödlighet

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2021/10/pacemaker-efter-tavi-var-inte-associerad-med-okad-dodlighet
”Vi genomförde en nationell kohortstudie för att undersöka kliniska utfall såsom dödlighet, hjärtsvikt och endokardit hos patienter som genomgått implantation av pacemaker efter TAVI (kateterburen aortaklaffimplantation). /…/ Kvalitetsregistret Swedeheart sammanlänkades med andra nationella hälsodataregister för att erhålla studiepopulationen och ytterligare patientdata. Multivariabel analys användes för att justera för skillnader mellan grupperna. /…/ Sammanfattningsvis visade studien att patienter som fått en pacemaker efter TAVI inte hade sämre överlevnad eller högre risk för kardiovaskulär död, hjärtsvikt eller endokardit än dem som inte hade fått en pacemaker.”
(2021-10-07)

Sekundärprevention – fortfarande en utmaning efter fragilitetsfraktur

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2021/10/sekundarprevention-fortfarande-en-utmaning-efter-fragilitetsfraktur
”Vårt syfte var att göra en kvalitetsuppföljning av patienter med höftfraktur från två sjukhus som registrerades 2010–2018 i kvalitetsregistret Rikshöft med tanke på gällande riktlinjer för osteopros. Andelen patienter med höftfraktur som utreddes för osteoporos och behandlades med benspecifik osteoporosbehandling eller monoterapi registrerades under åren. /…/ Trots mångåriga och tydliga svenska riktlinjer för sekundärprofylax efter en fragilitetsfraktur fann vi en klar potential för förbättring i denna regionala studie.”
(2021-10-08)

Årsrapporter för 2020 publicerade (Registercentrum Syd)

https://rcsyd.se/om-register/arsrapporter-fran-register-anslutna-till-rc-syd
”Merparten av de till RC Syd anslutna registren har nu publicerat sina årsrapporter för 2020.”
(2021-10-11)

Ärftlighet bakom vanlig sjukdom i hornhinnan

https://medicinskaccess.se/nyheter/aerftlighet-bakom-vanlig-sjukdom-i-hornhinnan
”Nio av tio med en vanlig sjukdom i ögats hornhinna hade förändringar i ett arvsanlag, som är ovanligt bland friska personer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Sjukdomen kräver ofta transplantation av hornhinnan, och fynden i avhandlingen kan få betydelse för val av behandling. /…/ Avhandlingens studie om arvsanlag omfattar 102 personer med Fuchs endoteliala corneala dystrofi, FECD, och en lika stor frisk kontrollgrupp. Studien om utgången av starroperationer och FECD baseras på kvalitetsregister ur Nationella kataraktregistret och Svenska Cornearegistret med flera tusen personer.”
(2021-10-11)

Många trombektomier i sena tidsfönstret

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/10/manga-trombektomier-i-sena-tidsfonstret
”Nu visar statistik från kvalitetsregistren Riksstroke och EVAS (Registret för endovaskulär behandling av stroke) – där alla tromb­ektomier registreras – att behandling i det så kallade sena tidsfönstret har slagit igenom. Nu visar statistik från kvalitetsregistren Riksstroke och EVAS – där alla tromb­ektomier registreras – att behandling i det så kallade sena tidsfönstret har slagit igenom. – Den här relativt höga siffran visar att de här patienterna – dessa ’slow progressors’ – faktiskt finns, och att de till synes även hittas i Sverige, säger Tommy Andersson, som är registerhållare för EVAS och även sitter med i styrgruppen för Riksstroke.”
(2021-10-12)

Presentationer från användardagen publicerade (Ambulansregistret)

https://rcsyd.se/ambureg/om-ambureg/anvandarmoten/2021-2
”Den 23 september anordnade Ambulansregistret ett användarmöte och webbinarium. Nu finns presentationerna från dagen tillgängliga för nedladdning.”
(2021-10-14)

Överlevnad i lymfom blir bara bättre och bättre

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/cancer/overlevnad-i-lymfom-blir-bara-battre-och-battre
”Fler patienter överlever längre i den största blodcancer-sjukdomen lymfom, visar den nya årsrapporten från Lymfomregistret. En orsak är bättre behandling, enligt registerhållaren Karin Ekström Smedby.”
(2021-10-14)

SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) deltar i världsunik studie om barndiabetes

https://sahlgrenskaliv.se/su-deltar-i-varldsunik-studie-om-barndiabetes
”Forskare i Göteborg medverkar i en innovationsmiljö för precisionshälsa som just fått 40 miljoner kronor från Vinnova. Med hjälp av stora kvalitetsregister för diabetes, AI och ett potentiellt diabetesvaccin hoppas forskarna hitta nya modeller som kan förutse vilka barn som riskerar att insjukna i diabetes typ 1.”
(2021-10-14)

Landets bästa strokevård finns i Kalix

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sjukhuset-i-kalix-an-en-gang-bast-pa-strokevard-i-landet
”För andra året i rad har Kalix sjukhus fått pris för att de är bäst i landet på strokevård. – En första plats är otroligt motiverande för oss, säger Ivo Savinc, överläkare på Kalix sjukhus. /…/ När Riksstroke utser bästa strokevårdsenhet tittar de på hur väl olika sjukhus uppfyller de mål som finns för strokevård. Bedömningen är en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, rehabilitering samt patientens upplevelser, dels under akutskedet, dels 3 och 12 månader efter insjuknandet.”
(2021-10-15)

Registerforskning 2021

https://www.registerforskning.se/sv/registerforskning-2021-3
”Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 13 oktober, för vilket Biobank Sverige var värd /…/ Inspelningen kommer finnas tillgänglig i två veckor. Därefter kommer PowerPoint-presentationer finnas tillgängliga på samma sida.”
(2021-10-15)

Nationella Kataraktregistret är numera anslutet till RUT

https://rcsyd.se/kataraktreg/blog/nyheter/rut
”Nationella Kataraktregistret är numera anslutet till Metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). RUT är ett sökverktyg utformat av Vetenskapsrådet, och innehåller uppgifter om alla variabler som finns och historiskt har funnits i Kataraktregistret. /…/ Vi hoppas att anknytningen till RUT ska innebära en ökad vetenskaplig användning av våra registerdata och bättre kunskaper om kataraktsjukdomen, och kanske i synnerhet kopplingen mellan katarakt och andra sjukdomar inom och utanför oftalmologins område.”
(2021-10-15)

Seminarieserie om registerforskning

https://www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning
”Register är en guldgruva för forskare som vet hur de kan användas. Nu finns en ny seminarieserie som inspirerar och visar dig hur. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, träffa andra forskare och ställa frågor till duktiga personer inom området. Seminarierna ges på svenska och är öppna för alla som är intresserade av registerforskning. /…/ Seminarierna spelas in och kan ses av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share