PROM och patientsamverkan

PROM

PROM är en akronym för Patient Reported Outcome Measures (patientrapporterade utfallsmått). PROM mäter hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annat ingrepp och inkluderar mått på sjukdomssymptom, funktionsförmåga och hälsa/hälsorelaterad livskvalitet (Health-Related Quality of Life, förkortat HRQoL). Oftast används någon form av frågeformulär. Mätning med PROM-instrument är bland annat ett verktyg för att öka patientmedverkan i vården och bättre ta tillvara patienternas kunskaper och erfarenheter i utvecklingsarbeten.

RC Syd (Registercentrum Syd) har i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att utgöra en nationell resurs avseende PROM inom nationella kvalitetsregister, främst med inriktning mot sjukdomsspecifika enkäter. Särskild kompetens finns när det gäller att utveckla nya och analysera befintliga sjukdomsspecifika patientenkäter på ett modernt och statistiskt korrekt sätt. Genom Rasch-metodiken erbjuder vi en analys av befintliga instrument för att säkerställa deras vetenskapliga värde, möjliggöra korrekt jämförelse med motsvarande medicinsk-biologiska mått och därigenom nå en fördjupad analys av registerdata.
RC Syd erbjuder också stöd och hjälp att genomföra förbättringsprojekt baserade på resultat från frågeformulär. Förutom enkätkompetens finns kompetens vad gäller projektledning och förbättringsverktyg.

PREM

PREM står för Patient Reported Experience Measures (patientrapporterade upplevelsemått). Detta kan beskrivas som mått på patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården och innefatta bemötande, delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. Både begreppet patienttillfredsställelse och patientupplevelse anses vara multidimensionella begrepp som kräver mer omfattande instrument än en enskild fråga för att ge en bra bild av patientens tillfredsställelse eller upplevelser.
Mätningar av patienternas upplevelser av vården är viktiga för att vårdgivaren ska kunna förbättra de områden där patienterna upplever att det finns brister.

PROM och PREM inom de nationella kvalitetsregistren

Registercentrumorganisationerna gör regelbundet en genomgång av vilka personrapporterade mått som används inom de nationella kvalitetsregistren. Intill texten på sidan du nu befinner kan du ladda ner den senaste sammanställningen från 2020 som innehåller patientrapporterade utfallsmått (PROM), mått på patientnöjdhet och patientupplevelser (PREM), samt professionsrapporterade mått.

Samverkan med patienten utvecklar vården

Vårdprofessionen har vetenskaplig expertis om sjukdomar och behandlingar medan patienterna ofta har både kunskap om och kraft att bidra med sådant vården inte känner till. Patientsamverkan är därmed ett viktigt bidrag i vårdens utveckling.
Många organisationer och myndigheter arbetar aktivt med patientsamverkan redan idag. Patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, ger möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. WHO (World Health Organization) identifierar patientcentrerad vård som en viktig kärnkompetens för att vårdprofessionella ska kunna leverera vård av hög kvalitet.

Kvalitetsregistren är viktiga i arbetet med patientsamverkan. I registren finns mycket värdefull kunskap om patienters och anhörigas erfarenheter kring sjukdom, behandlingar och möten med vården som är viktiga bidrag till att skapa en säkrare vård. Att se på vårdprocessen ur olika perspektiv berikar bilden och ökar möjligheten att fokusera på rätt saker. I kriterierna för certifiering av nationella kvalitetsregister ingår att det ska finnas en kontakt med patientföreningar eller motsvarande. En målsättning är att kvalitetsregistren ska vara utformade på så sätt att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen av vården.

RC Syd stöder patientsamverkan genom

  • stöd och råd inom PROM
  • utbildning för patientföreträdare
  • stöd till patientrepresentanter i registrens styrgrupper.

Verktygslåda som stöd gällande patientperspektivet

Hos Vårdgivarguiden finns en verktygslåda som innehåller flera olika verktyg och metoder som är till hjälp i införandet av patientperspektivet i utvecklingsarbetet. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla man kan använda direkt utan större förberedelse eller kostnad till sådana som kräver lite mer resurser och tid. Tips finns gällande när det är lämpligt att använda verktyget, hur man gör, hur många personer som involveras, svårighetsgrad och flera goda exempel.
Klicka här för att komma till verktygslådan hos Vårdgivarguiden.

Handböcker

Guide – Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete

En arbetsgrupp bestående av patientföreträdare, kvalitetsregister och registercentrum har tillsammans utformat denna guide. Guiden är ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister i hur man kan öka patientperspektivet i sitt registerarbete. Den är anpassad för att användas av både patientföreträdare och andra i ett registers styrgrupp. Guiden finns nedladdningsbar intill texten på sidan du nu befinner dig.
Författare: Arbetsgrupp med patientföreträdare, kvalitetsregister och registercentrum, 2013

Partnerskap mellan patient och vårdprofession

I rapporten ges exempel på hur organisationer kan leda projekt för ökad patientsamverkan, exempel på nyskapande partnerskap samt förslag på verktyg för att utveckla och utvärdera samverkan. Rapporten finns nedladdningsbar intill texten på sidan du nu befinner dig.
Författare: Cristin Lind, QRC Stockholm, 2014

 

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 18 november 2022