Patientens rättigheter

Genom att lämna bidrag till kvalitetsregistret är man med och förbättrar vården. Uppgifter som registreras kan vara personnummer, vårdkontakter, diagnos, medicinska ställningstaganden och behandlingar. I sammanställningarna, som görs på gruppnivå, går det inte att identifiera uppgifter om en enskild individ. Alla uppgifter skyddas mot obehöriga och omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Informationskrav
När en verksamhet registrerar i kvalitetsregister måste patienten informeras. Skyldigheten är reglerad i kapitel 7 i Patientdatalagen som handlar om nationella och regionala kvalitetsregister. Informationen ska ges på sådant sätt att den förstås. Man måste inte ha patientens uttryckliga samtycke för att få registrera, men den patient som inte vill bli registrerad har rätt att slippa.

Rätt att tacka nej
Vill man inte finnas med i ett register har man rätt att slippa. Väljer man att inte tillåta att uppgifter registreras kommer det inte att påverka vården negativt.

Rätt att se all data
Man har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ut all information om sig själv ur registret, få veta hur den har använts och av vem och också få veta vilka andra källor utöver journalen som bidragit med uppgifter.

Rätt att kräva att data tas bort
När som helst kan man få uppgifter om sig själv rättade. Om man så önskar ska alla uppgifter som finns lagrade utplånas, även om man tidigare har godkänt registrering.

Det finns uttalade krav på hur informationen till patienten ska utformas och vad den ska innehålla. Klicka här för att läsa mer på Nationella Kvalitetsregister hemsida.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 16 november 2016