Juridik och regelverk

Juridiskt definieras ett kvalitetsregister som ”en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och stärka vårdens kvalitet” och regleras i Patientdatalagen kapitel 7.

Personuppgifter får samlas in och behandlas i ett kvalitetsregister för det övergripande och primära syftet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Andra syften är sammanställande av statistik samt forskning.

Övriga lagar som påverkar är Personuppgiftslagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Patientlagen. På Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) hemsida uppdateras kontinuerligt information gällande behandling av personuppgifter.
Klicka här för att komma till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

E-tjänstekort

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter skall direktåtkomst av personuppgifter i kvalitetsregister föregås av stark autentisering av användares identitet.
Se RC Syds sektion Inloggning och e-tjänstekort för mer information.

Jävsdeklaration

Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att registrens styrgrupper ska deklarera jäv. För att underlätta processen har blanketter och ett förfarande tagits fram som man kan använda.
Klicka här för att läsa mer hos Nationella Kvalitetsregister.

Mer information

Via menyn till vänster finner du mer juridisk information samlad.

För ytterligare information kontakta RC Syds juridiskt sakkunnige Susanne Albrecht:
susanne.albrecht@regionblekinge.se

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 17 januari 2022