Uppdrag

Nationella kvalitetsregister har varit under uppbyggnad sedan mitten av 70-talet. De ger en unik möjlighet att följa upp den svenska hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Under åren har registren fått en ökad betydelse, både i forskningssammanhang och för att användas som verktyg i kliniskt förbättringsarbete och kunskapsstyrning. Med detta följer ökade krav på användbarhet, tillgänglighet, validitet och hög täckningsgrad i registren.

RC Syd (Registercentrum Syd) bidrar med råd och stöd till de som arbetar med kvalitetsregister och kliniskt förbättringsarbete.

I och med bildandet av RCO (Registercentrumorganisation) har registercentra mellan 2015–2016 utöver det nationella uppdraget att utveckla och driva nationella kvalitetsregister också haft ett regionalt uppdrag att på olika sätt stödja registerrelaterad verksamhet inom den egna sjukvårdsregionen.

RCO:s uppdrag

Samtliga RCO har följande uppdrag:

 • att aktivt arbeta tillsammans med de nationella kvalitetsregistrens huvudmän och registerstyrgrupper för att utarbeta och tillhandahålla registren samordnade processtöd (it-plattformar, metoder och verktyg samt juridiskt stöd, inklusive stöd i kontakten med registrens centralt personuppgiftsansvariga myndigheter [CPUA]), enskilt eller i samverkan med andra RCO
 • att bidra till att underlätta datainsamling till registren och hos vårdgivare ta bort såväl manuella moment som specifika tekniska beroenden. Det innebär att utlämning av journaluppgifter från vårdgivarna automatiseras via redan fungerande nationellt gemensamma tjänster. Kvalitetsregistren ska få stöd att specificera och ensa informationsbehov för att också kunna ansluta till de nationella tjänsterna och för att själva framställa registerdata från underlag i journal
 • att erbjuda RCO-gemensamma funktioner för registren att presentera öppna data och resultat (utdatalösningar)
 • att stödja god datahantering i registren och verka för ökad tillgänglighet av registerinnehåll för uppföljning, förbättringsarbete, forskning och life science
 • att erbjuda processtöd för registren att möjliggöra koppling av registerdata samt säkerställa säker datautlämning. RCO ska även stödja registrens huvudmän och styrgrupper i deras arbete att ansluta registren till metadataverktyget RUT vid Vetenskapsrådet
 • att bidra med kompetens i den lokala och regionala utvecklingen mot ett mer sammanhållet system för kunskapsstyrning. För arbetsinsatser och tjänster kopplat till detta ansvarar dock respektive huvudman.

Källa: Överenskommelse sammanhållen jämlik och säker vård 2023 (PDF-format, 508 kB)

Tjänster

Vid RC Syd förenas hög professionalism med lång erfarenhet inom registerhantering, förbättringsarbete, informationsteknik, programmering, biostatistik, epidemiologisk metodik, kvalitetssäkring och kommunikation. Genom kontinuerlig vidareutbildning upprätthålls och fördjupas kompetensen.

RC Syd erbjuder ett stort antal tjänster, bland annat de listade nedan.

1. Utveckling av befintliga och nya register:

 • teknisk drift och rådgivning
 • råd och stöd vid planering, design och uppbyggnad av formulär och rapporter
 • löpande säker drift av registret med säker informationsöverföring och hantering av data
 • administration av användare och behörigheter på registerplattform
 • support och problemlösning
 • stöd vid författande av manualer
 • råd för upprätthållande av hög datakvalitet och täckningsgrad
 • råd beträffande monitorering och datavalidering.

2. Bearbetning, analys och presentation av registerdata:

 • analys och sammanställningar av registerdata för olika typer av användning
 • medverkan i arbete för att göra registerdata användbara för olika användare
 • presentation av data i grafer och tabeller, till exempel för årsrapporter, vetenskapliga manuskript, posters eller rapporter
 • import och export av data
 • transformeringar och konverteringar av data
 • metodologisk rådgivning
 • biostatistisk/epidemiologisk analys – rådgivning vid studiedesign och analys.

3. PROM och patientmedverkan:

 • råd och stöd vid utveckling och användning av patientrapporterade utfallsmått, framför allt sjukdomsspecifika instrument
 • analys av PROM-data
 • råd och stöd vid ökad patientmedverkan i registerarbetet.

4. Kliniskt förbättringsarbete:

 • rådgivning, projektledning, administration
 • råd vid användning av registerdata för kliniskt förbättringsarbete
 • teamcoaching.

5. Klinisk forskning:

 • studieprotokoll
 • randomiseringslistor
 • data management och statistisk analys.

6. Övrigt:

 • upprättande av kvalitetssäkringssystem
 • programmering
 • projektledning
 • utbildning, kurser, föreläsningar
 • möjlighet till samarbete mellan olika register inom analysarbete och teknisk drift
 • medverkan vid framtagning av nationella riktlinjer eller andra nationella uppdrag
 • kommunikationsstöd. Klicka här för att läsa mer om detta.
Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 6 april 2023