Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
8 juni 2018

Utveckling av Pharosplattformen – en sammanfattning av workshopdag i Lund

 

Onsdagen den 30 maj anordnade RC Syd en informations- och inspirationsdag i Lund där möjligheter i registerplattformen Pharos visades upp. Pharos är den plattform som RC Syd Karlskrona använder sig av.

Deltog i mötet gjorde förutom RC Syd Karlskrona också företrädare för Nasher (utvecklare av Pharos) och representanter för Pharos-anslutna register. Förutom den allmänna informationen och erfarenhetsutbyte mellan registren var målet med dagen också att ge utrymme för diskussion om framtida möjligheter i Pharos.

Thomas Troëng, sakkunnig inom kvalitetsregister, inledde dagen med att berätta om den kartläggning av registerplattformar som pågår nationellt och framhöll att Pharos ligger i fas med de krav som finns. I korthet gick Thomas också igenom de olika typer av plattformslösningar som finns i landet i nuläget: registerplattform, infrastrukturplattform och enskild lösning.

Framtidens kvalitetsregister
Efter Thomas inledning tog utvecklingsledare Susanne Albrecht över och pratade bland annat om SKL:s nulägesrapport. I denna framgår att registerdata i framtiden ska användas än mer. Förutom en ny vision har också nya certifieringsnivåer utformats. Vad gäller medelstilldelning under 2017 så utgick sådan till 96 certifierade kvalitetsregister och 12 registerkandidater.

Vidare berättade Susanne om att en nationell flerårsplan för perioden 2018–2023 har tagits fram. Nämnda aktörer inom denna är registercentrumorganisationer, kvalitetsregister, landsting/regioner, kommuner, stat och stödfunktion/kansli. Bland det som ingår i planen finns det som dagens seminarium och workshopar i mångt och mycket kom att handla om – nyttogörande av registerdata och uppvisande av denna på ett lätt sätt.

Utöver ovanstående inleddes också en öppen diskussion i salen om certifieringsnivåer, registersammanslagningar, skillnader mellan register, underregister, vikten av kommunikation som är lätt att ta till sig med mera.

Vad finns i Pharosplattformen?
Mellan dagens tre workshopar föreläste Richard Bibby från Nasher om vad Pharos kan göra i nuläget och vad som går att implementera i framtiden. Saker som togs upp var dashboard, rapporter, exporter, visualisering, kommunikation med tredjepartsapplikationer som QlikView och automatisk överföring till tredje part. Att kunna integrera och visa upp i realtid på en extern webbsida (exempelvis ett registers egen hemsida) diskuterades också.

Presentation av vilka möjligheter som finns i registerplattformen Pharos.
Bild från Richard Bibbys presentation om Pharos.

Workshops
Under dagen hölls tre workshops med ämnena utdata, automatisk överföring och PROM/PROMIS. Deltagarna delades in i smågrupper och varje pass avslutades sedan med diskussioner i helgrupp.

Diskussionerna mynnade i slutet av dagen ut i en lista på framtida åtgärder som deltagarna gemensamt såg ett värde i att utveckla ytterligare.

Sammanfattningsvis var dagen ett steg i rätt riktning för ett ökat samarbete och samsyn mellan registren anslutna till Pharos. Den samlade åsikten var att fler uppföljande möten likt detta bör anordnas.

Dokument

Inledning – plattformsdefinition och minimikrav

Framtidens kvalitetsregister

Presentation om Pharos

Workshop- och samarbetspunkter

Share