Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
14 april 2022

Artikeltips 31 mars till 14 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Stefan James blir tillförordnad chef för UCR (Uppsala Clinical Research Center)

https://www.ucr.uu.se/sv/aktuellt/1540-stefan-james-blir-tillforordnad-chef-for-ucr
”Stefan James, överläkare och professor i kardiologi, som även är verksam som vetenskaplig ledare för UCR, har utsetts till tillförordnad chef under den tid rekrytering av ny chef till UCR pågår. Även under Stefan James ledarskap kommer UCR fortsätta arbetet med att förbättra och underlätta klinisk forskning och kvalitetsuppföljning på uppdrag från såväl akademi som industri.”
(2022-03-31)

Etikprövningslagen och registerforskning

https://www.registerforskning.se/sv/etikprovningslagen-och-registerforskning
”Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen. /…/ Syftet med seminariet är att informera om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Det kommer även finnas möjligheter till frågor och fördjupade diskussioner.”
(2022-04-01)

Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

https://www.registerforskning.se/sv/mer-vagledning-behovs-for-att-mojliggora-datadelning
”Integritetsskyddsmyndigheten har uppdraget att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Nu överlämnar myndigheten en delredovisning av uppdraget till regeringen.”
(2022-04-01)

Teorierna: Därför hade Kronoberg hög dödlighet på intensivvårdsavdelningen under pandemin

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/lakarens-ord-om-dodligheten-gor-dom-pa-annat-satt
”Varför har Region Kronoberg hög dödlighet bland covid-patienter på intensivvårdsavdelningar? Trots två år av pandemi kan läkarna inte svara på om det beror på vården, patienterna – eller slumpen. /…/ Enligt intensivvårdsregistrets årsrapport för 2021 är det svårt att utvärdera om kvaliteten på vården skiljer sig åt mellan olika intensivvårdsavdelningar. Skillnader kan bero på vården, men också på vilka patienter man har eller slumpen. Det blir också skillnader beroende på hur man mäter – om man tittar på överlevnaden 60 dagar efter Iva-vården ligger Kronoberg vid rikssnittet. Samtidigt understryker rapporten vikten av att jämföra arbetssätt och resultat med verksamheter som visar goda resultat.”
(2022-04-04)

Industrin letar guld med svenska register

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/hjarta-karl/industrin-letar-guld-med-svenska-register
”Svenska forskare märker ett ökat intresse från industrin att göra registerbaserade randomiserade prövningar i svensk sjukvård. Två sådana studier har redan startat. /…/ Stefan James, professor vid Uppsala universitet, leder studien Dapa-MI med syfte att fastställa eventuell nytta av att lägga till SGLT2-hämmaren dapagliflozin efter hjärtinfarkt.”
(2022-04-05)

Värmland har längst vårdköer i landet – Socialdemokraterna och Moderaterna ser olika lösningar

https://sverigesradio.se/artikel/s-vill-anstalla-fler-for-att-minska-vardkoer-l-har-tre-losningar
”Region Värmland är sämst i landet på att uppfylla vårdgarantin när det gäller planerade operationer, bara drygt hälften av alla operationer genomförs inom tre månader enligt siffror från kvalitetsregistret Spor. ’Vi behöver att bli bättre på att både rekrytera och behålla personal’, säger Åsa Johansson, socialdemokratiskt regionråd i opposition. ’Vi behöver köpa och upphandla av externa vårdgivare’, säger Fredrik Larsson, moderat regionråd i den styrande majoriteten Värmlandssamverkan.
(2022-04-05)

Nya artiklar om kognition och vardagsfunktion

https://mmcup.se/?p=2895
”Marie Peny-Dahlstrand och medarbetare har publicerat två nya studier om CO-OP (cognitive orientation to daily occupational performance) för personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck.”
En av artiklarna validerar data med stöd i MMCUP (Kvalitetsregister för MMC [myelomeningocele], annan neuralrörsdefekt och hydrocefalus).
(2022-04-06)

Utveckling av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/utvecklingavnationelltklinisktkunskapsstod.62930.html
”Hantering och visning av nationella kliniska kunskapsstöd är under utveckling. Nya tekniska förutsättningar kommer att göra det möjligt med stöd för hela vårdkedjan, det vill säga före, under och efter patientmötet. /…/ Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.”
(2022-04-06)

Seminarium: EuroHeart – ett europeiskt samarbetsprojekt med SWEDEHEART som förebild

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-euroheart-ett-europeiskt-samarbetsprojekt-med-swedeheart-som-foerebild
”Välkommen till ett digitalt seminarium om registerforskning /…/ Föreläsare är Gorav Batra, specialistläkare kardiologi, postdoktor hjärt- och kärlsjukdomar, Akademiska sjukhuset och institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet samt Uppsala Clinical Research Center. /…/ Seminariet ingår i en serie registerforskningsseminarier som startade våren 2021. /…/ Seminarierna spelas in och kan ses på webben av alla intresserade under två veckor efter att de publicerats.”
Notera att detta seminarium har hållits (den 12 april), men att det alltså nu finns tillgängligt att se i efterhand under en begränsad tid.
(2022-04-06)

Bäst i Sverige på HIV (humant immunbristvirus)-vård

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/liv-och-halsa—varen-2022/bast-i-sverige-pa-hiv-vard
”Sundsvalls infektionsklinik är bäst i Sverige på att ta hand om HIV-patienter. Det visar den senaste svenska rapporten från det nationella kvalitetsregistret InfCare HIV där alla landets HIV-kliniker är anslutna. – Vi prioriterar kontinuitet där patienterna lär känna sin läkare och sjuksköterska vilket ger ett bra förtroende som är viktigt vad gäller tillit och följsamhet till behandling, säger Örjan Andersson, överläkare.”
(2022-04-06)

Uppdaterad sökfunktion i RUT (Register Utiliser Tool)

https://www.registerforskning.se/sv/uppdaterad-sokfunktion-i-rut
”Sökfunktionen i RUT har vidareutvecklats med fler möjligheter till filtrering och tydligare presentation av sökresultat med en variabelorienterad utgångspunkt.”
(2022-04-08)

DEBATT: SD: Hundratals unga har skadats i transexperimentet

https://bulletin.nu/debatt-sd-hundratals-unga-har-skadats-i-transexperimentet
”Socialstyrelsen har nu ändrat uppfattning om hormonbehandlingar till minderåriga, men mängder av unga har redan utsatts för ovetenskapliga behandlingar. Staten måste tillsätta en haveriutredning, skriver regionpolitikerna Britt-Mari Canhasi och Gabriel Kroon (SD, Sverigedemokraterna). /…/ I Sverige har nu tusentals barn diagnostiserats med könsdysfori och många har behandlats med läkemedel som inte granskats och vars skadeverkan är okänd. Karolinska sjukhuset har inte kunnat registrera barn och ungdomar under 18 år som får hormonbehandling i det nationella kvalitetsregistret för könsdysfori. Det finns med andra ord inga uppgifter på hur många barn som fick behandling, fördelade på ålder och kön mellan åren 2017 och 2021, vilket är ytterst anmärkningsvärt och direkt omöjliggör all seriös kvalitetsuppföljning av sjukvårdsingreppen. Det behövs en retrospektiv registrering av patienterna i befintliga kvalitetsregister för att möjliggöra uppföljning och som underlag för framtida forskning.”
(2022-04-09)

SveDem har viktig roll i uppföljning av vårdförlopp

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/svedemharviktigrolliuppfoljningavvardforlopp.62946.html
”När vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom skulle tas fram inleddes ett nära samarbete mellan den nationella arbetsgruppen och kvalitetsregistret Svenska registret för kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar (SveDem). Idag används kvalitetsregistret för uppföljning av indikatorerna i vårdförloppet.”
(2022-04-11)

Johanna Wiik – Både aktiv HPV-infektion och excisionsbehandling kopplas till förtidsbörd

https://www.gu.se/forskning/johanna-wiik-bade-aktiv-hpv-infektion-och-excisions-behandling-kopplas-till-fortidsbord
”Livmoderhalscancer orsakas av vissa typer av humant papillomvirus (HPV). /…/ Behandlingar gjorda både före och under graviditeten har tidigare kopplats till en ökad risk för förtidsbörd, alltså förlossning före 37 fullgångna veckor. Och förtidsbörd i sin tur är den viktigaste orsaken till sjuklighet och död hos nyfödda barn. /…/ – Vi fann att pågående HPV-infektion samt obehandlade cellförändringar under graviditet är kopplade till ökad risk för förtidsbörd samt även till för tidig vattenavgång och neonatal dödlighet, det vill säga att barnet dör före den 28 levnadsdagen. /…/ – Våra fynd är ytterligare ett stöd för vaccinationsprogrammet mot HPV samt för att kvinnor bör delta i screeningen för livmoderhalscancer, för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella cellförändringar till följd av HPV-infektion. /…/ Forskningsdata från studierna ovan kommer från stora svenska registerstudier där uppgifter från förlossningar registrerade i Medicinska födelseregistret har kopplats till Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Cancerregistret.”
(2022-04-12)

Viktiga insatser 2021 för utveckling inom barncancer

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/april/ny-arsrapport—utveckling-inom-barncancer-2021
”Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visade rapporten ’Utvecklingsområden för barncancer årsrapport 2021’ som RCC (Regionala cancercentrum) nyligen lämnade till Socialdepartementet. /…/ Årsrapporten visar att många insatser kunnat genomföras trots läget med pandemin. Bland annat har den nationella arbetsgruppen för barncancer tagit fram en basstandard för uppföljningsmottagningar med patienter under 18 år, liksom basstandard för uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer. – Under 2021 kunde vi genomföra en rad viktiga insatser för att utveckla och förbättra kvaliteten i vården och för att öka samordning mellan regioner. Bland annat utreddes möjligheten till digital patientöversikt kopplad till patientjournal, Min vårdplan och barncancerregistret, säger Karin Mellgren, ordförande för den nationella arbetsgruppen för barncancer.”
(2022-04-12)

Kvalitetsregister – viktig del av patientsäkerhetsarbetet

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2022/04/kvalitetsregister-viktig-del-av-patientsakerhetsarbetet
”Om verksamhetsnära uppföljning saknas så saknas insikt och därmed drivkraft att komma till rätta med problemen /…/ Ett första steg på vägen mot förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet är att skapa kunskap om den egna vårdens kapacitet, processer och resultat. Det är utifrån ett sådant uppdrag som de nationella kvalitetsregistren har byggts upp. Till skillnad från myndigheternas populationsregister drivs det dryga 100-talet kvalitetsregister som finns i Sverige av vårdprofessionella. Informationen som samlas in i kvalitetsregistren är ofta mer detaljerad än i populationsregistren, och data kan i flera fall levereras i stort sett i realtid/online.”
(2022-04-12)

Ökning av infektioner relaterade till pacemaker och defibrillator

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2022/04/okning-av-infektioner-relaterade-till-pacemaker-och-defibrillator
”Förekomsten av pacemaker, implanterbar defibrillator och hjärtsviktspacemaker ökar, men infektioner relaterade till dessa ökar än mer. /…/ Svenska ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)- och pacemakerregistret samlar in operationsrelaterade data från samtliga 43 opererande centrum, vilka sammanställs i årliga rapporter /…/ En strukturerad utbildning av pacemaker-, ICD- och CRT (Cardiac resynchronisation therapy)-operatörer med god handledning, krav på certifiering samt följsamhet till riktlinjer om rekommenderat minsta antal ingrepp per år är nödvändig. Även pacemakersköterskor och personal på uppföljande centrum bör genomgå upprepad utbildning. Dessa åtgärder tillsammans med en förbättrad rapportering till kvalitetsregistret genom professionell granskning och/eller diagnoskoder ökar sannolikt möjligheterna till en välfungerande pacemaker-, ICD- och CRT-verksamhet med låg komplikationsfrekvens.”
(2022-04-13)

Nödvändigt att reformera läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/04/nodvandigt-att-reformera-lakarnas-grundutbildning-i-klinisk-nutrition
”Nutritionsrelaterade hälsoproblem är vanligt förekommande hos befolkningen och berör alla medicinska specialiteter. Sjukdomar inom de flesta organsystem innebär risk för att utveckla nutritionsrelaterade hälsoproblem. Det är därför angeläget att läkare har en god utbildning i klinisk nutrition. /…/ Den medicinska specialiteten klinisk nutrition togs bort 2006, och effekterna av bristande kunskaper i ämnet hos läkare återspeglas i den praktiska sjukvården. /…/ Varken Socialstyrelsens föreskrift från 2014, myndighetens kunskapsstöd från 2020 angående undernäring eller det nationella kvalitetsregistret (Senior alert) som belyser riskfaktorer för undernäring kan ersätta grundläggande kunskaper och erfarenheter inom klinisk nutrition genom att försöka ’trycka in’ förbättringar i en oförberedd sjukvårdsorganisation.”
(2022-04-13)

Nya licensrutiner för EQ-5D

https://qrcstockholm.se/news/nya-licensrutiner-for-eq-5d
”EQ-5D är ett så kallat patientrapporterat utfallsmått, PROM, som mäter hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. EuroQol äger rättigheterna till EQ-5D och licens krävs för användning. Nu har EuroQol infört en ny rutin och principer för EQ-5D-licenser. Nytt är att de som skapar elektroniska EQ-5D-formulär på egen plattform eller liknande själva är ansvariga för att formuläret är korrekt utformat. Det gäller både textformuleringar och layout.”
(2022-04-13)

Registercentrum Västra Götaland söker en utvecklingsledare

https://registercentrum.se/nyheter/registercentrum-vaestra-goetaland-soeker-en-utvecklingsledare
”Vi söker en utvecklingsledare för arbete med sjukvårdens nationella kvalitetsregister. /…/ Du som söker ska ha utbildning på högskolenivå inom relevant område och tidigare erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete. /…/ Sista ansökningsdag är 2022-05-01.”
(2022-04-13)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share