Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
11 november 2022

Artikeltips 27 oktober till 11 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Kvalitetsregisterdata viktiga för prisad forskning

https://registercentrum.se/nyheter/kvalitetsregisterdata-viktiga-foer-prisad-forskning
”Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har tilldelat professor Mikael Landén ett pris på fem miljoner kronor för hans forskning om bipolär sjukdom. Data i kvalitetsregistret BipoläR har haft stor betydelse för den prisade forskningen.”
(2022-10-27)

Utökade möjligheter i Öppen testmiljö

https://www.inera.se/nyheter/reportage-och-nyheter/nyheter/utokade-mojligheter-i-oppen-testmiljo
”Utbudet i Ineras tjänst Öppen testmiljö har ökat och systemleverantörerna visar stort intresse för de nya möjligheterna. Nu finns också tjänsterna 1177 webbtidbok, 1177 inkorg och Infektionsverktyget med i testmiljön som är till för att göra anslutningen till Ineras nationella infrastruktur så smidig som möjligt. /…/ – Öppen testmiljö är en möjlighet att höja kvaliteten på det som slutligen ska levereras till kommuner och regioner. Genom att testa sitt it-system i Öppen testmiljö får man redan på ett tidigt stadium veta vad som fungerar och inte, både tekniskt och juridiskt, säger Jörgen Larsson, kvalitetsansvarig och verksamhetsspecialist på Nordic Medtest. /…/ De tjänster som står näst på tur att läggas till i Öppen testmiljö är Informationsutlämning till kvalitetsregister, Formulärhantering och Elektronisk remiss.”
(2022-10-27)

Divertikulos associerat med cancer utanför mag-tarmkanalen

https://nyheter.ki.se/divertikulos-associerat-med-cancer-utanfor-mag-tarmkanalen
”Med hjälp av den så kallade ESPRESSO-kohorten har forskare från Massachusetts General Hospital, Boston, University of Newcastle, Australien, University of Washington, Seattle och Karolinska Institutet undersökt risken för cancer bland 75 000 patienter med diagnosen divertikulär sjukdom och kolorektal histopatologi. Studien är nu publicerad i JNCI, Journal of the National Cancer Institute. ESPRESSO-kohorten innehåller alla histopatologiska rapporter från Sveriges 28 patologiavdelningar. Genom samkörning med det svenska nationella patientregistret kunde forskarna identifiera patienter med divertikulos i kolon (fickor på tjocktarmen).”
(2022-10-28)

Filmer till stöd för förbättringsarbete

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/filmertillstodforforbattringsarbete.67397.html
”Systemet för kunskapsstyrning har inspirerats av ett framgångsrikt kvalitetsarbete vid Intermountain Healthcare i Utah. Arbetet leddes av Dr. Brent James som för en tid sedan besökte Region Stockholm och föreläste om sina erfarenheter. Föreläsningen spelades in, är textad och uppdelad i olika avsnitt och kan ses i efterhand. Föreläsningen riktar sig till alla som har en roll i uppföljning och utveckling av resultat i hälso- och sjukvården.”
(2022-10-31)

Genvägar till ett friskare liv

https://www.vardfokus.se/nyheter/genvagar-till-ett-friskare-liv
”Ett enkelt test kan i dag avslöja personer som riskerar att drabbas av ärftlig cancer. Svaret öppnar dörren till täta kontroller och förebyggande behandling. Då behövs fler sjuksköterskor med genetisk kompetens. /…/ Svetlana Bajalica Lagercrantz är överläkare och docent vid Karolinska institutet och ansvarig för det nystartade Nationella onkogenetiska kvalitetsregistret, NOGA. Hon menar att vården befinner sig i ett paradigmskifte. – Prover tas utan att patienterna får någon genetisk vägledning alls och där det inte finns rutiner för hur svaret ska lämnas ut, säger hon. /…/ När ett anlag upptäcks börjar detektivarbetet för att hitta familjemedlemmar som kan vara bärare – uppåt, nedåt och utåt i släktträdet. Nationella onkogenetiska kvalitetsregistret räknar med att varje identifierad genbärare genererar omkring ytterligare fyra familjemedlemmar som kan vara aktuella för extra kontroller och förebyggande behandling.”
(2022-10-31)

Eksembehandling minskade depression

https://astmaoallergiforbundet.se/eksembehandling-minskade-depression
”Systembehandling vid atopiskt eksem har effekt på depressionssymtom, självmordstankar och på själva eksemet – och effekten håller i sig åtminstone ett år efter att behandlingen inletts. Det visar en ny studie. /…/ Studien, som gjorts med stöd från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, bygger på data från det nationella kvalitetsregistret Swedad (Svenskt kvalitetsregister för atopisk dermatit).”
(2022-10-31)

Nya krav på att motverka undernäring: ”Hullet gör att man klarar den första smällen”

https://www.vardfokus.se/nyheter/nya-krav-pa-att-motverka-undernaring-hullet-gor-att-man-klarar-den-forsta-smallen
”Fallskador, långvariga sjukhusvistelser, svårläkta sår. Följderna av undernäring hos äldre kan bli många, enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Enligt nya föreskrifter som träder i kraft den 1 november ska alla som bedriver vård och omsorg av äldre i Sverige förebygga undernäring. I praktiken kan det exempelvis innebära att undernäring kan anmälas som vårdskada enligt lex Maria eller lex Sarah.”
(2022-11-01)

Fysiska mötet och gemensam handlingsplan i fokus vid lärandeträff

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/fysiskamotetochgemensamhandlingsplanifokusvidlarandetraff.67400.html
”Bred samsyn märktes bland deltagare på nationellt möte för systemet för kunskapsstyrning. Utveckling, lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning var huvudspåren under dagen. I Münchenbryggeriets stora tegelbyggnad samlades bland annat deltagare från nationella programområden och samverkansgrupper, nationella kvalitetsregister och representanter från samverkansaktörer såsom patient- och professionsföreningar och myndigheter för att äntligen få träffas igen efter pandemin. /…/ Sammanfattningsvis om lärandeträffen kan konstateras att det fanns det en bred samsyn om att arbetet med kunskapsstyrning är viktigt och att det ger effekt. /…/ Det kan inte nog upprepas att systemet för kunskapsstyrning är beroende av statistik och utvärderingar för att säkra kvalitet och utveckling. Inte förrän vi ser resultat vet vi att systemet fungerar. /…/ Nationella samverkansgruppens uppdrag är att kraftsamla och stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården för ett mer modernt, sammanhållet och integrerat uppföljningssystem.”
(2022-11-03)

Kvalitetsregister för buksarkom stängs för inrapportering

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/november2/kvalitetsregistret-for-buksarkom-stangs
”RCC (Regionala cancercentrum) i samverkan har ställt sig bakom att stänga nuvarande kvalitetsregistret för buksarkom (viscerala sarkom), samt att ge RCC Stockholm-Gotland i uppdrag att se över möjligheterna för ett omtag av registret som även inkluderar stöd till det nationella vårdprogrammet. /…/ Redan insamlad data kommer att arkiveras och göras tillgängligt för forskning, via den vanliga ansökningsprocessen. /…/ Beslut om omtag av registret väntas under 2023.”
(2022-11-03)

Uppföljning på distans: oro för avkall på eftervårdens kvalitet

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/11/uppfoljning-pa-distans-ro-for-avkall-pa-eftervardens-kvalitet
”Under pandemin fick uppföljning av hjärtinfarktpatienter på distans en rejäl skjuts, och trenden ser ut att hålla i sig. Det finns dock en risk att det kan leda till sämre vård, enligt kvalitetsregistet Swedeheart. En studie ska nu påbörjas för att ge en tydligare bild.”
(2022-11-03)

Rapport från höstens SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)-dag

https://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/rapport-fran-hostens-skrs-dag
”Årets andra SKRS-dag genomfördes den 12 oktober då 47 kontaktpersoner och synchefer i landet samlades via Teams. Syftet med mötet var att redovisa arbetet som vi alla bidrar till inom SKRS samt berätta om vad som har hänt och vad som är på gång i framtiden.”
(2022-11-04)

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2022/11/svart-att-valja-behandlingsmetod-vid-utbredda-kranskarlsstenoser
”Retrospektiv studie av användningen av PCI (Perkutan koronarintervention) respektive bypass-kirurgi i Uppsala /…/ Studien är deskriptiv, retrospektiv och registerbaserad. /…/ Från det nationella kvalitetsregistret Swedeheart hämtades data om samtliga patienter diagnostiserade med trekärlssjukdom och/eller huvudstamsstenos på Akademiska sjukhuset år 2020. /…/ Slutsats: PCI-operatörer står inför flera överväganden vid diagnostisering och behandling av patienter med trekärlssjukdom och huvudstamsstenos. Flera patienter åtgärdades utan diskussion, men hos den stora majoriteten fanns tänkbara skäl till detta. Utöver att undersöka Akademiska sjukhusets PCI-verksamhet vill vi lyfta fram frågan hur denna patientgrupp behandlas på andra sjukhus i landet.”
(2022-11-04)

Graviditetsrisk även vid lågaktiv tarmsjukdom

https://akademiliv.se/2022/11/86460
”Inflammatorisk tarmsjukdom (IDB) utgör riskfaktor för att föda för tidigt också när sjukdomen är till synes symtomfri. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Resultaten kan på sikt komma att påverka kvinnor med exempelvis ulcerös kolit inför graviditet. /…/ Resultaten bygger på registerdata om kvinnor i Sverige diagnosticerade med IBD år 1990-2016 och med information om det mikroskopiska utseendet på tarmen strax före graviditet. /…/ Till detta länkades uppgifter från flertalet nationella hälsoregister, så som det Medicinska födelseregistret och det svenska kvalitetsregistret för IBD, Swibreg.”
(2022-11-07)

Ny publikation! (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

https://hakir.se/ny-publikation-2
”I somras publicerades ytterligare en artikel baserad på HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister)-data som vi ännu inte presenterat här på hemsidan, det är Filippa Linde et al som har tittat på patienter med nerventrapments, olika yrken och dess inverkan på operationsresultatet.”
(2022-11-07)

Ny avhandling baserad på CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

https://cpup.se/ny-avhandling-baserad-pa-cpup-2
”Erika Cloodt, fysioterapeut i Växjö och doktorand vid Lunds universitet, disputerade den 28 oktober i år på en avhandling med titeln ’Knee contracture in children with cerebral palsy’.”
(2022-11-08)

Kvalitetsregister för forskning 2023

https://www.registerforskning.se/sv/kvalitetsregister-for-forskning-2023
”Välkommen till 2023 års konferens! Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten och syftar till att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.”
(2022-11-09)

Digital och fysisk artrosskola ger samma resultat

https://www.medicin.lu.se/artikel/digital-och-fysisk-artrosskola-ger-samma-resultat
”De senaste åren har de digitala vårdalternativen för patienter med knä- och höftartros ökat kraftigt – inte minst på grund av pandemin. Men hittills har det inte gjorts några studier som har jämfört effekten av de digitala vårdinsatserna med de traditionellt fysiska. I en studie som publiceras i tidskriften JAMA Network Open, har forskare jämfört de två artrosskolorna. /…/ Forskarnas underlag var 4237 patienter från det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros), där de deltagit i en fysisk artrosskola på vårdcentralen, samt 2 709 patienter från det digitala företaget Joint Academy, som bedriver artrosskola genom sin app. /…/ Det visade sig inte finnas några större skillnader mellan grupperna, utan båda vårdinsatserna gav ungefär samma resultat.”
(2022-11-09)

Ny avhandling: Adults living with spina bifida – From health and living conditions to motor-cognitive performance

https://mmcup.se/?p=3234
”Fysioterapeut Martina Bendt, verksam vid Spinaliskliniken i Stockholm, disputerar 18/11 klockan 09:00 på sin avhandling med ovanstående titel, på Campus Flemingsberg, Alfred Nobels allé, Sal H2. Det är också möjligt att delta på zoom.”
I avhandlingen används siffror från Kvalitetsregistret för MMC (myelomeningocele), annan neuralrörsdefekt och hydrocefalus.
(2022-11-11)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share