Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 december 2020

Artikeltips 19 november till 4 december

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Kom igång med registerforskning

https://qrcstockholm.se/news/kom-igang-med-registerforskning
”Kvalitetsregister, hälsodataregister och befolkningsregister kan vara en värdefull resurs i klinisk forskning. Här är några tips om var du hittar mer information om registren och hur du kommer igång med forskningsstudier där du använder data från dem.”
(2020-11-19)

Congratulations you’re a Highly Cited Researcher – 2020

https://www.ucr.uu.se/sv/aktuellt/1368-congratulations-you-re-a-highly-cited-researcher-2020
”Vi är glada och stolta över att vi kan berätta att Lars Wallentin, Jonas Oldgren och Stefan James, tre av UCR:s (Uppsala Clinical Research Centre) forskare, är med på listan över världens mest citerade forskare. Stort Grattis!”
(2020-11-20)

Öppen tillgång är tema i Svepet

https://www.registerforskning.se/sv/oppen-tillgang-ar-tema-i-svepet
”Senaste numret av Svepets skriver om hur covid-19-pandemin gjort delning av data till en självklarhet och om Socialstyrelsens arbete med data och statistik gällande covid-19. Tidningen ger även en statusrapport om Vetenskapsrådets samordningsuppdrag inom öppen tillgång till forskningsdata och beskriver hur SND (Svensk Nationell Datatjänst) samordnar stödfunktioner för forskningsdata på Sveriges lärosäten.”
(2020-11-20)

Likvärdig cancervård i hela landet

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/likvardig-cancervard-i-hela-landet_H811625
”Skriftlig fråga 2020/21:625 av Marléne Lund Kopparklint (M) till Socialminister Lena Hallengren (S) /…/ Sverige har en nationell cancerstrategi som ska utgöra grunden för arbetet med att utveckla cancervården. Strategin ska inte bara bidra till en sammanhållen kedja av vårdinsatser utan också bidra till kunskapshöjning inom svensk cancervård. Den goda palliativa vården som bygger på fyra hörnstenar är en viktig del i strategin. Tyvärr har det visat sig, genom Svenska palliativregistret, att tillgången på specialistvård inom området palliativ vård skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Detta trots att regeringen satsat (sedan 2017 har regeringen investerat cirka 90 miljoner kronor årligen) på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. /…/ Hur ämnar ministern verka så att det säkerställs att våra svårast sjuka har tillgång till den bästa specialistvården i rätt tid, oavsett vilken region man tillhör?”
Svaret från Lena Hallengren finns i anslutning till frågan inom samma länk som ovan.
(2020-11-20)

Uppdrag om fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid-19

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/11/uppdrag-om-fordjupad-sakerhetsuppfoljning-av-vacciner-mot-sjukdomen-covid-19
”Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att planera för och genomföra en fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid-19. /…/ Läkemedelsverket ska /…/ se över och vidareutveckla existerande system för biverkningsrapportering för att möjliggöra inrapportering från kvalitetsregister samt underlätta samarbete med andra myndigheter /…/”
(2020-11-24)

”Lär av Danmark – korta vårdköerna”

https://www.svd.se/lar-av-danmark-och-korta-vardkoerna
”För att beta av vårdskulden måste Sverige lära av Danmark, öka trycket på regionerna och ta mer hjälp av privata vårdgivare, skriver AT-läkaren Isac Riddarsparre, Centerstudenter, och Emanuel Örtengren, Timbro. När coronapandemin bröt ut började planerad vård att ställas in. Enligt siffror från kvalitetsregistret SPOR minskade mängden planerade operationer med 70 procent mellan mitten av mars och påsken i april.”
(2020-11-24)

Flytta perspektivet till att involvera vården i patienternas liv

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/flytta-perspektivet-till-att-involvera-varden-i-patienternas-liv
”Det krävs tre perspektivbyten för en genuin samverkan mellan patienter, närstående och vårdens personal, skriver två debattörer. /…/ Samvårdsprogrammet har sökt inspiration från reumavården, som tidigt utnyttjade sitt heltäckande kvalitetsregister, informationsteknik och internet för att skapa ett kommunikationssystem för patienter och reumatologspecialister. Patienten får tillgång till sina hälsodata, uppdaterar dem regelbundet inför och mellan vårdmöten, och vårdbeslut fattas gemensamt med beslutsstöd från riktlinjer men också uppföljningsdata från kvalitetsregistret.”
(2020-11-25)

Julkalender från BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

https://bpsd.se/julkalender
”I år firar BPSD-registret 10 år som Nationellt kvalitetsregister! Vi vill därför dela med oss av en blandning av historik, resultat och några sammanställningar, föreläsningar, hälsningar, goda exempel och en hel del bilder från åren som gått samt en del repetition och lärande, förhoppningsvis.”
(2020-12-01)

Amputationer med Ilka Kamrad

http://www.ortopodden.se/uncategorized/amputationer-med-ilka-kamrad
”I Ortopoddens senaste avsnitt träffar jag Ilka Kamrad, ortopedspecialist med fotinriktning (och ett sidointresse för amputationer). Ilka är med i styrgruppen för Swedeamp, Sveriges nationella register för amputationer. I podden pratar vi kirurgiska tekniker, vad registrets första data visar och varför det är en dålig idé att stapla huden.”
(2020-12-01)

Pågående blodförtunnande behandling tycks inte skydda mot svår covid-19

https://nyheter.ki.se/pagaende-blodfortunnande-behandling-tycks-inte-skydda-mot-svar-covid-19
”Blodförtunnande tabletter av typen nya orala antikoagulantia, NOAK, används bland annat som blodproppsförebyggande behandling vid förmaksflimmer. Trots att just blodproppar antas bidra till ett komplicerat sjukdomsförlopp vid infektion med det nya coronaviruset, tycks användare av denna läkemedelsgrupp inte vara skyddade mot svår covid-19. Det visar en stor svensk registerstudie från Karolinska Institutet som publiceras i Journal of Internal Medicine. /…/ – Vår hypotes var att blodproppar i sig skulle kunna bidra till den allvarliga funktionsnedsättning i lungor och andra organ som ses vid svår covid-19. /…/ För att ta reda på om detta stämde genomförde KI-forskarna en registerbaserad studie av patienter med pågående blodförtunnande behandling av annan orsak än covid-19. /…/ Resultaten från observationsstudien visar att NOAK-användning varken minskade inneliggande sjukhusvård, intensivvårdsinläggning eller död till följd av covid-19.”
(2020-12-01)

För tidigt föddas vård viktig även under tonår och vuxenliv

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/12/for-tidigt-foddas-vard-viktig-aven-under-tonar-och-vuxenliv
”För tidigt födda barn har ökade hälsorisker även i vuxen ålder, och långtidsuppföljning är viktig. /…/ Långtidsuppföljningar av kohorter in i vuxen ålder har dock tidigare saknats i Sverige. /…/ I den aktuella studien har man vid vuxen ålder studerat självrapporterad socio­ekonomisk och reproduktiv situation och mental hälsa samt mätt kortisol och flera reproduktionshormoner och, glädjande nog, inte funnit några skillnader mellan grupperna. /…/ I Sverige introducerade Svenska neonatalföreningen redan 2015 ett strukturerat uppföljningsprogram för alla neonatala riskbarn fram till skolstart. /…/ Resultaten registreras i Svenskt neonatalt kvalitetsregister för att möjliggöra kvalitetskontroll, vårdutveckling och forskning.”
(2020-12-01)

Nationell studie erbjuder självprovtagning för HPV

https://nkcx.se/ifr_news_20201201.html
”Den 23 november 2020 startade Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention en forskningsstudie som avser att utprova effektiva metoder att främja ökat deltagande och bättre förebyggande av cervixcancer genom att fler behandlingsbara förstadier upptäcks. Under 2020 kommer cirka 6000 kvinnor i hela Sverige erbjudas ett kit för självprovtagning i hemmet, i första hand via SMS.”
(2020-12-01)

Träning skyddar mot en andra hjärtinfarkt

https://it-halsa.se/traning-skyddar-mot-en-andra-hjartinfarkt
”Personer som haft hjärtinfarkt och rehabtränar minskar avsevärt risken att drabbas av ännu en hjärtinfarkt, visar en ny svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. /…/ Trots det är andelen som deltar i träningsprogram för hjärtinfarktpatienter endast 20 procent och har inte ökat sedan år 2017, enligt siffror från kvalitetsregistret Swedeheart.”
(2020-12-02)

Hög sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit kopplad till ökad trombosrisk

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/12/hog-sjukdomsaktivitet-vid-reumatoid-artrit-kopplad-till-okad-trombosrisk
”Individer med reumatoid artrit har enligt tidigare studier ungefär 1,5–2 gånger ökad risk för venös tromboembolism, det vill säga djup ventrombos och lungemboli, jämfört med individer utan reumatoid artrit. Detta beror delvis på att en del kända riskfaktorer för venös tromboembolism, såsom nedsatt rörlighet, är vanligare hos individer med reumatoid artrit. Sambandet mellan sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit och risken för venös tromboembolism har däremot hittills varit oklart. /…/ För att undersöka detta genomförde vi en nationell registerbaserad kohortstudie där vi använde besöksdata från Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ). /…/ Sammanfattningsvis fann vi att sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit mätt på olika vis är tydligt kopplad till risken att utveckla venös tromboembolism inom ett år.”
(2020-12-02)

Hallå där Helena Linge…

https://www.barncancerfonden.se/barncancerforskning/sa-ska-forskarna-utrota-barncancer/forskningsreportage/halla-dar…-helena-linge
”…hur går det med forskningen? Lundaforskaren Helena Linge letar samband mellan barncancerbehandling och sena komplikationer genom att använda sig artificiell intelligens. Hon har hittat nya samband. Helena Linge har ett tvåårigt anslag hos Barncancerfonden för att med artificiell intelligens hitta samband mellan olika behandlingar och komplikationer för att öka hälsan hos överlevare senare i livet. För att kunna göra det använder sig forskarna av ett detaljerat kvalitetsregister, BORISS-registret, som startades av barnonkolog Thomas Wiebe. Registret innefattar alla som fått cancer som barn i Södra sjukvårdsregionen de senaste 45 åren. Genom att kombinera rena behandlingsdata ur BORISS-registret med information ur andra svenska register om hur det går för den här gruppen, letar forskarna nya samband mellan cancerbehandlingen och hälsan senare i livet.”
(2020-12-02)

Infektionsklinik prisas för sin insats

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/infektionsklinik-prisas-for-sin-insats
”Det blir infektionskliniken vid Skaraborgs sjukhus i Västra Götalandsregionen som får ta emot Svenska infektionsläkarföreningens kvalitetspris 2020. /…/ Motiveringen var ett berömvärt inrapporterande till de fyra kvalitetsregistren – pneumoni, endokardit, sepsis och meningit – som Svenska infektionsläkarföreningen driver med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.”
(2020-12-04)

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP)

https://www.cancercentrum.se/syd/vara-uppdrag/forskning/regelverk-forskningsetik-och-gcp
”En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier. Dessutom hoppas vi kunna inspirera kring att skapa god forskningskultur inom din verksamhet och skapa goda förutsättningar för att bedriva kliniska studier.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share