Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
28 maj 2021

Artikeltips 17 maj till 28 maj

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Informationsförsörjning till kvalitetsregister – från strategi till praktik

https://invitepeople.com/public/seminars/22632
”Under Vitalis 18–20 maj kan du ta del av seminariet Informationsförsörjning till kvalitetsregister – från strategi till praktik. Hör om arbetet med att effektivisera informationsförsörjningen mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister.”
(2021-05-17)

Socialstyrelsen: De följer inte våra rekommendationer och riktlinjer

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/socialstyrelsen-de-foljer-inte-vara-rekommendationer-och-riktlinjer
”Alla sjukhus som utför ECT skickar data till Kvalitetsregister ECT. Registret används bland annat till forskning och ska göra det lättare att se att vården är likvärdig oavsett var man bor. Men när det kommer till halvårsuppföljningen finns det stora brister i registreringarna.”
(2021-05-18)

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/cancervardens-nyckelpersoner-korade-till-arets-processledare-och-arets-kontaktsjukskoterska
”Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori. /…/ Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård. Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna.”
(2021-05-18)

Olivia Wigzell: ”En ny äldreomsorgslag ska stödja – inte stjälpa eller försvåra”

https://www.storsthlm.se/storsthlm/aktuellt/nyheter/2021/2021-05-19-olivia-wigzell-en-ny-aldreomsorgslag-ska-stodja—inte-stjalpa-eller-forsvara.html
”Äldreomsorgen behöver förbättras, den ska vara trygg och säker och det ska vara tydligare för äldre vilket stöd och hjälp de kan få samt när i livet de kan få den. Det berättade Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och särskild utredare för uppdraget att föreslå en ny äldreomsorgslag på Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten. /…/ – Det finns goda strukturella förutsättningar som vi har arbetat mycket med i Sverige. Bland annat har vi kommit väldigt långt i vårt arbete med välfärdsteknik och e-hälsa Vi har också investerat i hälsofrämjande och förebyggande arbete, bland annat med våra kvalitetsregister och uppföljning och att vi har mycket god kunskap att luta oss tillbaka på. Här sticker vi som land ut i Europa och vi kan använda den här kunskapen och förmågan ännu mer framöver.”
(2021-05-18)

Tio nationella kvalitetsregister inom social- och hälsovården ska omfattas av Institutet för hälsa och välfärds registeransvar – utkastet till förordning på remiss

https://stm.fi/sv/-/tio-nationella-kvalitetsregister-inom-social-och-halsovarden-ska-omfattas-av-institutet-for-halsa-och-valfards-registeransvar-utkastet-till-forordning-pa-remiss
”Att ansvara för kvalitetsregister hör till Institutet för hälsa och välfärds lagstadgade uppgifter. I den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som nu är på remiss ska anges vilka kvalitetsregister som ska omfattas av Institutet för hälsa och välfärds registeransvar. Institutet för hälsa och välfärd bestämmer om datastrukturerna och datainnehållen i kvalitetsregistren.”
(2021-05-18)

Health Solutions och BCB Medical går samman

http://www.pharma-industry.se/health-solutions-och-bcb-medical-gar-samman
”Health Solutions meddelar att företaget får ny ägarstruktur och går samman med det finska bolaget BCB Medical. Det sammanslagna företaget kommer att ha fler än 100 IT, vård och Life Science specialister anställda och omsätta över 100 miljoner kronor. Detta gör bolaget till den största aktören inom kvalitetsregister och real life data i Norden, och samtidigt en spelare att räkna med på den europeiska marknaden vad gäller kvalitetsregister, real life studier, utvärdering av läkemedelseffekter, screening och andra former av eHälso-projekt.”
(2021-05-20)

Ny hemsida för Svenska Nationella Fotledsregistret

https://rcsyd.se/swedankle
”Under våren 2021 har Svenska Nationella Fotledsregistret byggt en ny hemsida. Utvecklingen har skett främst med anledning av att kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet som antogs nationellt 2018.”
(2021-05-21)

Resultat från projekt i förbättringsarbete

https://bpsd.se/resultat-fran-projekt-i-forbattringsarbete
”Några utvalda enheter som arbetar aktivt med BPSD-registret blev inbjudna i att delta i ett pilotprojekt kring förbättringsarbete. Syftet var att visa hur man kan använda sin data i vardagen.”
(2021-05-21)

Viktigt att regioner prioriterar inrapportering till registret för cancerläkemedel

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/viktigt-att-regioner-prioriterar-inrapportering-till-rcl
”RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.”
(2021-05-24)

Jan Wennström avliden

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/jan-wennstrom-avliden
”Professor Jan L Wennström, Göteborg, avled den 14 maj 2021. Han var en mycket uppskattad och respekterad kollega, såväl nationellt som internationellt. /…/ Både tidigare och under senare år var han mycket aktiv vid framtagning av underlag för de nationella riktlinjerna för tandvård och han representerade parodontologi i kvalitetsregistret SkaPa. Jan Wennström blev 74 år.”
(2021-05-24)

 1. Behandling av varicer i Sverige – underrapporteringen är stor

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2021/05/behandling-av-varicer-i-sverige-underrapporteringen-ar-stor
  ”Alla operationer i Sverige ska enligt lag rapporteras till Socialstyrelsens patientregister (PAR), som används för planering av vårdresurser och forskning med mera. Behandlingar för varicer är underrapporterade, mindre än hälften av det uppskattade antalet operationer rapporterades till PAR 2018. Privata vårdgivare uppgav olika skäl till varför man inte registrerade, bland annat okunskap om registreringsplikt till PAR. Förbättrad information till vårdgivare, ökade möjligheter till automatisk rapportering via journalsystem till PAR och det kärlkirurgiska kvalitetsregistret Swedvasc, samt aktiv kontroll av behandlande kliniker kan vara olika sätt att öka rapporteringsgraden.”
  (2021-05-24)

 2. 5 frågor till Lena Blomgren (ena författaren till artikeln ovan)

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/forfattarintervjun/2021/05/5-fragor-till-lena-blomgren
  ”Vad fick er att skriva artikeln? – Jag sitter i kvalitetsregistret Swedvascs styrgrupp och upptäckte vid en rutinkontroll av täckningsgrad att en stor andel av varixoperationer som registrerats i Swedvasc inte registrerats i Socialstyrelsens register PAR, vilket var förvånande både för mig och Socialstyrelsen. Alltså ville jag försöka ta reda på hur många som egentligen opereras per år.”
  (2021-05-24)

Automatiserad journalinformation till kvalitetsregister utökas

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/automatiseradjournalinformationtillkvalitetsregisterutokas.3915.html
”Nyligen anslöt Region Värmland med kvalitetsregistret RiksSvikt till Ineras tjänst ’Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister’. Driftsättningen är först ut i ett program som sedan hösten 2020 arbetar för att automatisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och kvalitetsregister. Sedan tidigare finns ett tiotal automatiserade anslutningar upprättade.”
(2021-05-25)

Nationell samordning kan hjälpa sköldkörtelsjuka

https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nationell-samordning-kan-hjalpa-skoldkortelsjuka-92c1174e
”Den 25 maj infaller Internationella sköldkörteldagen. Kriterierna för diagnos och behandling av sköldkörtelsjukdom skiljer sig åt mellan regionerna. Det är hög tid för nationell samordning på området. /…/ Många av de drabbade mår heller inte bra, trots medicinering. Eftersom det saknas ett kvalitetsregister för uppföljning av patienter på gruppnivå saknas viktiga kunskaper om orsaker, behandlingsresultat, långtidseffekter och samsjuklighet. /…/ Inför Internationella sköldkörteldagen den 25 maj vill vi lyfta fram tre viktiga åtgärder som skulle bidra till en jämlikare vård, minska lidandet hos drabbade och bespara samhället stora kostnader: /…/ Ett nationellt kvalitetsregister. Ett register skulle underlätta kvalitetsuppföljning av vårdinsatser och behandlingsalternativ samt underlätta mer forskning på sköldkörtelområdet.”
(2021-05-25)

Hpv kopplas till ökad risk att föda för tidigt

https://www.lakemedelsvarlden.se/hpv-kopplas-till-okad-risk-att-foda-for-tidigt
”Det finns en ökad risk för kvinnor som bär på humant papillomvirus, hpv, att föda för tidigt. Det visar en studie från Göteborgs universitet som har publicerats i tidskriften PLOS Medicine. /…/ Forskarna har undersökt uppgifter från över en miljon förlossningar mellan 1999 och 2016 som har registrerats i Medicinska födelseregistret. Dessa har sedan kopplats till Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Cancerregistret.”
(2021-05-26)

Nationella Diabetesregistret oumbärligt för prisbelönt vårdcentral

https://registercentrum.se/nyheter/nationella-diabetesregistret-oumbaerligt-foer-prisbeloent-vardcentral
”På Capio Husläkarna Vallda i Halland når 89 procent av patienterna med diabetes målvärdet för blodsocker. Vårdcentralen ligger mycket bra till även när det gäller andra indikatorer och har fått pris för sin kvalitet. Nationella Diabetesregistret är grundläggande för kvalitetsarbetet.”
(2021-05-27)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share