Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 mars 2017

Artikeltips 16 februari till 2 mars

 

Med start den 2 mars kommer tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media att presenteras här på hemsidan varannan vecka. Tipsen har tidigare skickats ut till medarbetare inom RC Syd och RCC Syd. Nyligen utvidgades utskicket till att även nå intresserade registerhållare inom RC Syd.

Nedan följer artikeltips från de senaste två veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/02/16/kvinnor-verkar-fa-andra-infarkten-tidigare/
”Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt verkar ofta få en påföljande snabbare än män enligt ny forskning från Luleå tekniska universitet./…/Den nya forskningen gjordes genom en granskning av det så kallade MONICA-registret där alla personer mellan 25 och 74 i Väster- och Norrbotten som fått en eller flera hjärtinfarkter finns listade.”
(2017-02-16)

http://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2017/hjartpatienter-i-kristianstad-lyckas-fimpa/?highlight=kvalitetsregistret
”Den som inte slutar röka efter en hjärtinfarkt löper dubbelt så stor risk att dö jämfört med den som är rökfri en månad efter infarkten. Trots tydlig statistik är det enligt kvalitetsregistret SWEDEHEART svårt att få infarktpatienter att lägga bort cigaretten.”
(2017-02-16)

http://cpup.se/nytt-magisterarbete-om-fysisk-aktivitet/
”Sjukgymnast Åsa Hägerholm Bränström har skrivit en magisteruppsats, ’Kartläggning av fysisk aktivitet hos barn med Cerebral Pares’. Åsa har med CPUP-data och genom strukturerade intervjuer studerat faktorer som stimulerar eller hindrar fysisk aktivitet hos barn med CP.”
(2017-02-16)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/02/17/somnapne-ett-folkhalsoproblem-med-stora-ojamlikheter/
”Statistik från Svenska Sömnapnéregistret, SESAR, visar att medianväntetiden från remiss till diagnos varierar mellan 30 och 300 dagar på de kliniker som rapporterar. Kvinnor väntar dessutom i snitt cirka 10 procent längre än män, oavsett apnésvårighetsgrad.”
(2017-02-17)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/februari/forsta-prom-enkaten-registrerad-i-patientoversikten-prostatacancer/
”Nu har första patienten någonsin registrerat en PROM-enkät elektroniskt och tillsammans med sin läkare fått se resultatet direkt i patientöversikten prostatacancer (PPC)./…/Patientöversikten är en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och finns på INCA-plattformen.”
(2017-02-17)

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=8238&area=2,4,10,16&typ=artikel&lang=sv
”En ny studie från forskare vid Uppsala och Umeå universitet publicerad i European Journal of Preventive Cardiology har funnit att generell kognitiv förmåga (intelligens) spelar roll för hur väl män tar sin ordinerade statin under både ett och två år efter hjärtinfarkten./…/har Wallert använt registerdata från 60 år eller yngre män som fått sin första hjärtinfarkt 2006–2011 enligt det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART och länkat till Riksarkivets register för militär mönstring, INSARK/…/”
(2017-02-17)

http://www.med.lu.se/nyheter/170216_makuladegeneration
”Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret.”
(2017-02-17)

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/ett-ot%C3%A4ckt-stort-m%C3%B6rkertal-bland-killar-1.4162536
”– Problemet är enormt, inte minst bland unga män/killar som i allt större utsträckning vänder sig till oss för att bli sedda och lyssnade på./…/Hon påpekar att det i runda tal är 100 000 personer i landet som årligen insjuknar i någon form av ätstörning enligt statistik från Riksät – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling under perioden 2015–2016.”
(2017-02-18)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/02/19/test-avgor-risk-for-lungcancer/
”Det är knappast förvånande att rökare och före detta rökare löper en betydligt högre risk att drabbas av lungcancer än andra. Forskare vid Köpenhamns universitet har nu utvecklat ett test för att hitta de som har allra störst risk att drabbas./…/Vid rökning påverkas främst en gen, AHRR/…/Forskarna kontrollerade metyleringen av denna gen/…/Metyleringen av AHRR jämfördes sedan med befintliga register.”
(2017-02-19)

http://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2017/02/22/ratt-data-pa-ratt-satt—utvecklar-varden
”Den 16 februari anordnade RC Norr tillsammans med Memeologen en dag kring temat ’Rätt data på rätt sätt utvecklar vården’. Ett 50-tal deltagare var på plats på Folkets Hus i Umeå.”
(2017-02-22)

http://ki.se/nyheter/patienter-i-hjartsviktsregister-lever-langre-an-oregistrerade
”Hjärtsviktspatienter som registreras i det nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt får bättre behandling och har 35 procent lägre risk att dö än oregistrerade patienter visar en analys från bland annat Karolinska Institutet.”
(2017-02-23)

http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/farre-kariesfria-bland-sexaringarna/
”Statistik från Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) visar också att karies ökar hos yngre skolbarn. Kariesökningen är tydligast hos barn som är sex, sju och åtta år, men samma tendens finns även hos yngre barn enligt SKaPa.”
(2017-02-23)

 1. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/02/Lakarforbundet-bor-strid-mot-PaRIS–for-kompetens-och-lakaretik/
  ”Regeringens expertgrupp för life science (livsvetenskaper)/…/anser att Sverige bör använda utfallsmått från organisationen International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM)/…/Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting är tveksamma och ser det problematiska i att koppla ICHOM:s utfallsmått till kvalitetsregister.”
  (2017-02-23)
 2. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/02/Att-lata-proffsen-vara-proffs-ar-en-bultande-hjartefraga/
  Replik från Läkarförbundet till ovanstående inlägg: ”Vi måste mäta för att veta. Läkarförbundet har aktivt stöttat utvecklingen av nationella kvalitetsregister till att bli det oberoende kvalitetsuppföljningssystem med starkt professionellt inflytande som vi ser idag.”
  (2017-02-24)
  Till båda artiklar finns ett antal längre kommentarer.

http://lkg-registret.se/?p=382
”Den 8–11 februari hölls den 13 världskongressen om LKG och kraniofaciala missbildningar i Mahabalipuram, Chennai, Indien. Sverige hade högt deltagande med representanter från nästan hela landet/…/Vi presenterade också uppnådda behandlingsresultat från en mängd studier och även erfarenheter från LKG-registret för våra internationella kollegor.”
(2017-02-24)

http://qrcstockholm.se/news/sok-till-hostens-kurs-i-forbattringsarbete/
”Efter fyra lyckade omgångar av Coachingakademins kurs i Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister är det dags för den femte i höst.”
(2017-02-25)

http://qrcstockholm.se/news/qrc-coachingakademi-utbildade-sodersjukhuset/
”Under hösten har verksamhetsutvecklare från i stort sett alla verksamhetsområden deltagit i en coachingutbildning för att få nya kunskaper om hur man coachar chefer och medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet./…/Under sex utbildningsdagar varvades teoretiska kunskaper om förbättringsmetodik med praktik.”
(2017-02-27)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/02/27/mest-ar-inte-alltid-bast-nar-vard-ska-jamforas/
”Bröstcancerkirurgen Fredrik Wärnberg skriver att Dagens Medicin bör se över några av parametrarna vid rankningen av Sveriges bästa sjukhus./…/Data från bröstcancerregistret presenteras regelbundet och ska sporra till kvalitetsförbättring. Ska man använda data till publika jämförelser måste man vara tydlig med att mest inte alltid är bäst.”
(2017-02-27)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/02/-Kvalitetsregister–en-skatt-som-bor-komma-fler-till-gladje/
”För patienternas skull bör vi sträva efter att de nationella kvalitetsregistren når sin fulla potential för forskning och kvalitetsarbete./…/De ’största och bästa’ registren får mest medel. Frågan är om detta cementerar rådande ordning eller stimulerar fler till att bli bättre./…/En naturlig utveckling bör vara att registren synkroniseras med journalsystemen för att möjliggöra varningssystem som flaggar för kvalitetsbrister och/eller verksamheter med hög risk innan det får konsekvenser.”
(2017-02-28)

http://www.dt.se/opinion/debatt/vi-behover-en-starkt-hjart-karlsjukvard
”Idag lever var femte svensk med hjärt-kärlsjukdom och nästan alla känner någon som är drabbad./…/SWEDEHEARTS kvalitetsregister visar att kvaliteten inom svensk hjärtsjukvård visserligen har ökat mellan åren 2011 och 2014, men samtidigt är spridningen avseende uppnådd kvalitet inom hjärtsjukvården omfattande.”
(2017-02-28)

https://www.vardfokus.se/tidningen/2017/nr-3-2017-3/sjuk-mun-fara-for-hela-kroppen/
”Munbedömningarna brister i landstingens sjukvård. Det märks i de två kvalitetsregister som får in rapporter, Senior alert och Svenska palliativregistret. I kommuner och på palliativa specialenheter sköts det bättre, men även där behövs en uppryckning.”
(2017-03-01)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/mars/nu-okar-kraven-pa-munvard/
”Nu ska även munbedömningar rapporteras in till kvalitetsregistret Senior alert, precis som det gjorts länge för riskerna för fall, undernäring och trycksår. Det gäller alla patienter och boende som är 65 år eller äldre.”
(2017-03-01)

https://www.vardfokus.se/tidningen/2017/nr-3-2017-3/musi/
”Välkända låtar kan vara lika effektiva som lugnande tabletter. På demensboendet Österbo har användningen av psykofarmaka minskat dramatiskt med nya arbetssätt./…/Sjuksköterskorna dokumenterade och förde in skattningarna i kvalitetsregistret BPSD. Strukturen underlättade när de skulle göra vårdplaner och formulera lämpliga omvårdnadsåtgärder. Registret gjorde det också lättare att utvärdera effekten av de olika åtgärderna.”
(2017-03-01)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/mars/handelserikt-ar-2016/
”RCC:s och SKL:s arbete inom ramen för överenskommelser med staten 2016 rapporterades den 27 februari till Socialdepartementet. Det var fyra omfattande rapporter som gavs såväl muntligt som skriftligt./…/Rapporten avseende överenskommelsen ’Kortare väntetider i cancervården 2016’ innehåller såväl det nationella som det regionala arbetet med standardiserade vårdförlopp, RCC i samverkans gemensamma arbete, nivåstruktureringsarbetet med mera.”
(2017-03-01)

http://www.vetenskaphalsa.se/trend-effekt-eller-slump/
”Hur ska vi relatera till alla nya rön? Och vad kan vi veta med säkerhet?/…/I Sverige finns många kvalitetsregister, alltså databaser i vilka vården registrerar data om olika patientgrupper./…/ – Dessa data är insamlade för vården, inte forskningen. Alltså måste forskare ofta anpassa sina frågeställningar till de data som redan finns. Kvaliteten på registren är helt beroende av de som knappat in uppgifterna och vi vet egentligen inte hur mycket rätt eller fel som finns i dem, säger Aldana Rosso.”
(2017-03-01)

Share