Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
28 april 2022

Artikeltips 15 april till 28 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Etikprövningslagen och registerforskning

https://www.registerforskning.se/sv/etikprovningslagen-och-registerforskning
”Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen. /…/ Syftet med seminariet är att informera om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Det kommer även finnas möjligheter till frågor och fördjupade diskussioner.”
(2022-04-15)

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

https://www.registerforskning.se/sv/ny-anvandarmanual-for-metadataverktyget-rut
”Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i svenska register och biobanksprovsamlingar på variabelnivå. För att underlätta användningen av metadataverktyget har Vetenskapsrådet nu tagit fram en ny version av användarmanualen.”
(2022-04-20)

 1. Digifysisk screening kan hitta fler med familjär hyperkolesterolemi

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/vardutveckling/2022/04/digifysisk-screening-kan-hitta-fler-med-familjar-hyperkolesterolemi
  ”Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en hereditär blodfettsrubbning som leder till högt LDL ( low density lipoprotein)-kolesterol och kraftigt ökad risk att drabbas av tidig kardiovaskulär sjukdom. Tidig primärpreventiv behandling av sjukdomen minskar risken. /…/ Familjär hyperkolesterolemi lämpar sig utmärkt för screening. Det är en vanligt förekommande och behandlingsbar sjukdom där tillgänglig behandling leder till minskad sjuklighet. /…/ Det saknas ett fungerade nationellt kvalitetsregister för familjär hyperkolesterolemi, vilket gör att antalet identifierade patienter är svårbedömt. De mest objektiva och tillförlitliga data kommer från Socialstyrelsens patientregister, där antalet personer med den unika ICD-10-diagnoskoden för familjär hyperkolesterolemi, som infördes den 1 januari 2019 , hittills endast är 1 572 (till och med 2020). Detta motsvarar knappt 5 procent av det förväntade antalet i Sverige.”
  (2022-04-26)

 2. 5 frågor till Karin Littmann

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/forfattarintervjun/2022/04/5-fragor-till-karin-littmann
  ”Ni (Karin Littmann, ST-läkare i endokrinologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, och hennes kollegor som tillsammans skrivit artikeln ovan om screening för familjär hyperkolesterolemi, reds anm.) skriver att screening för familjär hyperkolesterolemi är eftersatt i Sverige. Varför är det så? – Idag saknas en nationell strategi för screening av familjär hyperkolesterolemi och ett fungerande kvalitetsregister för sjukdomen. Diagnostik och behandling skiljer sig åt, och det saknas möjligheter till jämförelser mellan regionerna och därmed incitament till förbättringar. Den viktigaste förutsättningen för effektiv screening är en obruten kedja, där alla individer i släkten identifieras. Screeningarbetet har ofta begränsats till en enskild patient, i stället för hela släkten.”
  (2022-04-26)

Ny avtalsmall vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister

https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/nyavtalsmallvidsamverkanmellanindustrinochkvalitetsregister.63337.html
”Vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister behöver avtal upprättas enligt gemensamt överenskomna förhållningsregler. Som stöd för detta finns en avtalsmall med tillhörande bilagor. Dessa dokument har nu setts över och reviderats.”
(2022-04-26)

”Fler behöver ansluta sig till Ineras tjänster för att nyttan ska bli optimal”

https://www.inera.se/nyheter/nyheter/fler-behover-ansluta-sig-till-ineras-tjanster-for-att-nytta-ska-uppsta
”För att uppnå en sömlös hälso- och sjukvård behöver utbytet av information mellan vårdgivare öka. Redan idag finns det goda möjligheter till det genom att i högre grad nyttja befintliga nationella tjänster. Inera har tillsammans med Skånes kommuner analyserat nyttorna och beskrivit utmaningarna för att kommuner ska kunna hämta hem den fulla potentialen. /…/ Sammantaget visar kartläggningen att Ineras tjänster för informationsutbyte, såsom journalen, NPÖ (Nationell patientöversikt), 1177-e-tjänsterna, Pascal, elektronisk remiss och informationsutlämning till kvalitetsregister har potential att avsevärt förbättra informationsförsörjningen mellan huvudmän inom den svenska hälso- och sjukvården.”
(2022-04-27)

Filmade inslag från CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)-webbinariet

https://cpup.se/filmade-inslag-fran-cpup-webbinariet
Denna nyhet innehåller en länklista från kvalitetsregistret CPUP som går till inspelade föreläsningar från det webbinarium registret höll i den 25 april.
(2022-04-27)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share