Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
25 juni 2020

Artikeltips 12 juni till 25 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna. Tipsen tar nu ett litet sommaruppehåll och är åter i slutet av augusti.

 

Direktöverföring av data till HAKIR, Skånes universitetssjukhus Malmö

https://hakir.se/direktoverforing-av-data-till-hakir-skanes-universitetssjukhus-malmo
”Nu har direktöverföringen av data från journalsystem och operationsplaneringssystem till HAKIR kommit igång i Malmö. Region Skåne har som ambition att så många kvalitetsregister som möjligt ska samla in data med direktöverföring och startade för några år sedan ett projekt för att göra detta. HAKIR valdes som lämpligt projekt för direktöverföring att börja med då HAKIR har konkreta och distinkta variabler.”
(2020-06-12)

Drygt 2 000 har vårdats vid 28 nationella cancerenheter

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/06/drygt-2%e2%80%89000-har-vardats-vid-28-nationella-cancerenheter
”Hittills har cirka 2 000 patienter behandlats vid de 19 nationella vårdenheter som verkat i minst 2 år. De 2 första verksamhetsåren har främst fokuserat på uppbyggnad av en struktur för verksamheten inklusive resursallokering samt utveckling av vårdprocessen ur ett patientperspektiv, där tillgänglighet och samverkan mellan olika vårdgivare har stor betydelse. Uppföljningstiden är ännu för kort för att kunna bedöma de medicinska resultaten. Målet är att resultat ska kunna fångas i de nationella kvalitetsregistren, varför redovisning av täckningsgrad i registren varit betydelsefull i det initiala skedet. I flertalet register är täckningsgraden mycket hög, men inrapporteringen går långsamt, varför den höga täckningsgraden nås först efter 1–2 år.”
(2020-06-12)

Toppresultat i patientsäkerhetsarbetet

https://regionkalmar.se/nyhetslista/toppresultat-i-patientsakerhetsarbetet
”Region Kalmar län ligger i topp när det gäller patientsäkerhet. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser som presenteras tisdag 16 juni. /…/ Materialet bygger bland annat på Hälso- och sjukvårdsbarometern, en årlig förtroendemätning bland befolkningen, nationella patientenkäter, olika kvalitetsregister och redovisningar till Socialstyrelsen kring omfattningen av överbeläggningar och patienter som av vårdplatsbrist får vård på annan avdelning än avsett.”
(2020-06-15)

Ny artikel om LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret publicerad

https://lkg-registret.se/?p=928
”Den fjärde vetenskapliga artikeln, baserad på LKG-registret, publicerades i BMC Health Services Research med open access 2020-06-11. /…/ Syftet med studien var att undersöka täcknings- och rapporteringsgraden i LKG-registret. I artikeln beskrivs även LKG-registrets utformning och frågor om variablernas reliabilitet (det vill säga tillförlitlighet) och validitet (det vill säga om de mäter det de är avsedda att mäta) diskuteras.”
(2020-06-16)

Nationell nivåstrukturering inom cancervården har skett inom 10 diagnosområden

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/juni/nationell-nivastrukturering-inom-cancervarden-har-skett-inom-10-diagnosomraden
”Inom ramen för den nationella cancerstrategin och genom överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och regioner har Regionala cancercentrum i samverkan haft uppdraget att arbeta med nationell nivåstrukturering av cancervården. /…/ Uppföljningstiden är ännu för kort för att kunna bedöma de medicinska resultaten. Målet är att resultat ska kunna fångas i de nationella kvalitetsregistren, varför redovisning av täckningsgrad i registren varit betydelsefull i det initiala skedet. I flertalet register är täckningsgraden mycket hög, men inrapporteringen går långsamt, varför den höga täckningsgraden nås först efter 1–2 år.”
(2020-06-16)

Hon ska forska kring hur astma- och KOL-patienter drabbas av covid-19

https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Utveckling-inom-halso–och-sjukvard/Nyhetsarkiv-FoU/Hon-ska-forska-kring-hur-astma–och-KOL-patienter-drabbas-av-covid-19
”Caroline Stridsman, sjuksköterska på lungkliniken vid Sunderby sjukhus, har blivit antagen som docent inom lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet. Dessutom har hon precis beviljats ett forskningsanslag på 500 000 kronor för att undersöka vilka faktorer som påverkar allvarligt sjukdomsförlopp och död vid covid-19 för patienter med astma och KOL. Forskningsanslaget kommer från Hjärt-Lungfonden och kommer att genomföras tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. Det är kopplat till det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret, där Caroline Stridsman från och med i höst tar över uppdraget som registerhållare.”
(2020-06-16)

Coronakonsekvenser för CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

https://cpup.se/coronakonsekvenser-for-cpup
”Coronapandemin har påverkat CPUP på flera sätt. Som bekant är CPUP-dagarna i höst inställda. Vi kommer i oktober i stället lägga ut videoinspelningar med årsrapportering och andra presentationer. Årsrapporten kommer att läggas ut på hemsidan som vanligt. /…/ Trots pandemin har nästan lika många personer rapporterats med arbetsterapi-, fysioterapi- eller vuxenformulär under perioden 1 januari – 15 juni i år jämfört samma period 2019 (3588 rapporter i år jämfört 3669 rapporter 2019). Det är glädjande att pandemin haft så liten påverkan på CPUP-bedömningarna.”
(2020-06-17)

Nyskapande forskningsupplägg i covid-19-projekt

https://registercentrum.se/nyheter/nyskapande-forskningsupplaegg-i-covid-19-projekt
”Ett nyss startat projekt om covid-19, där Registercentrum Västra Götaland deltar, bedrivs på ett nyskapande sätt. Data kommer att flyta in kontinuerligt under projekttiden och resultat kommer att rapporteras så fort det finns något som vården har nytta av.”
(2020-06-17)

Nya svenska diagnoskoder för bipolär sjukdom typ 2

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2020/06/nya-svenska-diagnoskoder-for-bipolar-sjukdom-typ-2
”Kvalitetsregistret Bipolär och Svenska sällskapet för bipolär sjukdom har sett ett behov av att kunna diagnoskoda bipolär sjukdom typ 2 och aktuell symptombild, och tog därför initiativ till att i ICD-10-SE införa de subkategorier till F31.8 som nu finns tillgängliga.”
(2020-06-17)

Välkommen till vår nya hemsida! (Svenskt Njurregister)

https://www.medscinet.net/snr
Svensk Njurregister (SNR) har lanserat sin nya hemsida.
(2020-06-18)

Patientöversikter ger överblick och stöd i flera led

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/juni/patientoversikter-ger-overblick-och-stod-i-flera-led
”IT-stödet Patientöversikt har utvecklats av RCC för att skapa en överblick över patientens hela sjukdoms- och behandlingshistorik. Patientöversikten är ett komplement till patientjournalen som underlättar kommunikationen i mötet mellan patienten och vårdpersonal. Och den möjliggör automatiserad överföring av strukturerad vårdinformation till kvalitetsregistren.”
(2020-06-18)

70 000 inställda operationer – och köerna fortsätter växa

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/70-000-installda-operationer-och-koerna-fortsatter-vaxa
”70 000 operationer har ställts in under pandemin, och i många regioner fortsätter operationsköerna att växa. SVT:s kartläggning visar på en stor oro när det gäller höstens vårdskuld. /…/ Dalarna och Västra Götalands regioner uppger att köerna kommer att öka ytterligare i sommar. Om pandemin fortsätter finns enligt Läkarförbundet risk för att 200 000 operationer kan ställas in i år. Prognosen bygger på data från kvalitetsregistret SPOR.”
(2020-06-18)

”Varför gick jag egentligen till skolan med hög feber så ofta?”

https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/kronika/2020/06/varfor-gick-jag-egentligen-till-skolan-med-hog-feber-sa-ofta
”Krönika: /…/ När coronan drar in över landet blir jag sjuk, någon dag efter att ha träffat en kollega som haft en rejäl influensa. Läget ändrar sig snabbt, och nu rekommenderar man alla med lindriga symtom att inte jobba. Ändå klarar jag inte av att säga att jag nog måste stanna hemma från båda mina nattjourer den veckan. /…/ Hjältarna har funnits med oss sedan tidernas början /…/ I sjukvården finns det gott om tillfällen till sådana självuppoffringar. Och det var mycket därför jag valde just läkaryrket. Jag ville vara någons hjälte. Och ibland är det just ett kraftigt och resolut agerande, eller ett stort risktagande, som räddar dagen. Men ibland är det tvärtom. /…/ när jag tänker på den sjukvård jag jobbar i har jag svårt att inte se hjältar överallt, även bakom skrivborden och dataskärmarna. Personligen känner jag mig mer bekväm med att fatta snabba beslut på akuten än att dagligen föra in uppgifter i kvalitetsregister. Men i slutändan kanske det senare var det som räddade flest liv. Och har jag verkligen gjort rätt under alla långa akutpass där jag slitit på en omänsklig nivå, för att vara den som klarar av en omänsklig situation, i stället för att kanske till exempel engagera mig i fackligt arbete för att göra den bättre?”
(2020-06-25)

Registerdata visar genomslag för immunterapi

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/juni/registerdata-visar-genomslag-for-immunterapi
”Immunterapin har slagit igenom i landet. Det visar RCCs senaste rapport om läkemedelsanvändningen. Rapporten bygger på två års data och omfattar sammanlagt 7 229 registrerade läkemedelsbehandlingar under 2018–2019. En första grov beräkning av registrets täckningsgrad har kunnat göras.”
(2020-06-25)

Samverkansdag om införandet av patientöversikter i cancervården (IPÖ)

https://www.lif.se/kalendarium/2020/2020-09-22-samverkansdag-forutsattningar-och-mojligheter–forskning-utveckling-och-innovation-baserad-pa-kvalitetsregister-och-patientoversikter-inom-cancervarden
”I samarbete med LIF och Swedish Medtech bjuder RCC i samverkan och innovationsmiljön Nollvision cancer in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård.”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share