Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
26 augusti 2021

Artikeltips 12 augusti till 26 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Äldrevård kräver kompetens!

https://healthpolicy.se/2021/08/12/aldrevard-kraver-kompetens
”I veckans blogg är det Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, som skriver om kompetensförhållandena inom kommunal vård och omsorg av äldre. Hon menar att den kommunala hälso- och sjukvården inte har varit prioriterad politiskt och att detta har påverkat statusen med låg attraktivitet som följd. Helle Wijk ser behov av ökad kunskap hos alla vårdens professioner för att skapa en evidensbaserad, säker och jämlik vård för alla äldre personer. /…/ Coronakommissionen visar att det råder stora brister framförallt avseende systematiskt kvalitetsarbete. Saknas det grundläggande kunskaper om hur man ska bedriva förbättringsarbete, arbeta och kommunicera i team, förstå varandras begrepp och kunskapsområden är det inte konstigt att det uppstår problem. Kvalitetsregistren Senior Alert, Svedem, Palliativregistret och BPSD-registret visar alla tydligt på effekter av förebyggande åtgärder mot oönskade avvikelser. Om resultaten från dessa register hade använts systematiskt hade kanske de höga dödstalen bland äldre kunnat undvikas.”
(2021-08-12)

Lös upp knutarna kring uppföljning av läkemedelsbehandling

https://www.lif.se/nyheter/2021/8/los-upp-knutarna-kring-uppfoljning-av-lakemedelsbehandling
”Uppföljning av läkemedelsanvändning på sjukhus är ett måste för att kunna arbeta effektivt med maximal patientnytta och göra Sverige världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det är så vi får en så bra läkemedelsbehandling som möjligt idag och i framtiden. Men då krävs en förbättrad tillgång till data, skriver Lifs digitaliseringsexpert Magnus Lejelöv. /…/ Idag förs inte information om läkemedelsordination i slutenvården per automatik in i kvalitetsregister (men registreras i många fall manuellt) eller nationella hälsodataregister. /…/ Vid förskrivning av exempelvis ett cancerläkemedel inom slutenvården kommer delar av informationen att förvaras i journalsystem/vårdinformationsmiljö, andra delar kommer att finnas hos de som gör i ordning läkemedlet för administration till patienterna och viss information hamnar i ett eller flera kvalitetsregister. Att den inte samlas på ett och samma ställe gör både den nationella och regionala styrningen problematisk. /…/ Låt oss göra det så enkelt som möjligt helt enkelt!”
(2021-08-24)

Ny databas möjliggör effektivare forskning om covid-19

https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=17322&typ=artikel&lang=sv
”Med SCIFI-PEARL får forskare tillgång till aktuella registerdata om alla i Sverige som diagnosticerats med covid-19 och en omfattande jämförelsekohort. ’Det här tillför en viktig dimension till covid-forskningen och efterfrågan är stor’ säger Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi. /…/ – Med SCIFI-PEARL öppnar vi många viktiga dörrar för vetenskapssamhället. Våra svenska register håller internationellt hög kvalitet, och genom att länka dem i en kontinuerligt uppdaterad databas kan vi tillhandahålla helt nya förutsättningar för registerbaserad forskning. /…/ Design och utveckling av SCIFI-PEARL har letts av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med flera forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Det har krävt mycket av både tid, uthållighet och diskussioner med bland annat Socialstyrelsen, etikkommittéer och kvalitetsregister. Nu är grunden lagd och jag övertygad om att våra svenska data kommer att tillföra en ny och viktig dimension till ett fält där behovet av snabba resultat ibland föranlett vetenskapliga brister, konstaterar Björn Wettermark.”
(2021-08-24)

5 frågor till Maria Cöster

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/forfattarintervjun/2021/08/5-fragor-till-maria-coster
”Maria Cöster, docent, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, är en av författarna till en artikel om senförflyttning vid droppfot efter stroke. /…/ Vad forskar du om? – I mitt avhandlingsarbete utvärderade jag SEFAS, en fot- och fotledsspecifik patientrapport, som nu används i vårt nationella kvalitetsregister Riksfot. För närvarande är jag förutom droppfotsstudien inkopplad på forskningsprojekt med registerdata från Riksfot, där vi bland annat utvärderar patientrapporterat resultat vid hallux valgus/rigidus och plattfothet.”
(2021-08-24)

Enkel senförflyttning kan ge ökad funktion vid droppfot efter stroke

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/08/enkel-senforflyttning-kan-ge-okad-funktion-vid-droppfot-efter-stroke
”I förhållande till antalet patienter som drabbas av droppfot görs det få droppfotsoperationer i Sverige. En bidragande orsak är att få patienter remitteras till ortopedklinik för bedömning, vilket delvis beror på att kunskapen om möjlighet till kirurgisk korrektion av droppfot har en begränsad spridning. Vår kliniska erfarenhet av droppfotskirurgi är i dag god med nöjda patienter som rapporterar en subjektivt förbättrad livskvalitet. /…/ Sedan 2016 har droppfotsoperationer registrerats i det nationella kvalitetsregistret för fot- och fotleds­kirurgi, Riksfot. Fram till december 2020 har 182 patienter registrerats, men på grund av gruppens heterogenitet kan ännu inga utvärderingar göras. Vi hoppas inom några år kunna använda registerdata för utvärdering av droppfotskirurgi.”
(2021-08-24)

Här leder undersköterskorna arbetet

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/ledarskap-och-organisation/har-leder-underskoterskorna-arbetet
”På äldreboendet Strandgården är det tre undersköterskor som leder den dagliga verksamheten. Ett arbetssätt som resulterat i tryggare och mer trivsam miljö för både hyresgäster och personal. Och nu sprider sig modellen. /…/ Boendet har funnits länge men är alldeles nyrenoverat. Nästan lika ny är rollen som samo, en förkortning för samordningsansvarig undersköterska – en yrkesroll Ann-Christin Eriksson lanserat. /…/ På enheten Skärholmen fick Lotta Mårtensson frågan. Hon tvekade aldrig och stortrivs med att vara samo. /…/ Lotta Mårtensson tar fram ett pappersark med rubriken ’uppföljningsschema’. Schemat hon gjort skapar överblick över regelbundet återkommande uppgifter som målarbete, riskanalys, dokumentation till kvalitetsregistren, skyddsåtgärder och handlingsplan. Där står hur ofta uppföljningar ska ske, till exempel ska handlingsplanen för varje hyresgäst uppdateras minst en gång per månad. /…/ – God livskvalité för hyresgästerna och god arbetsmiljö för personalen hänger ihop, säger Ann-Christin Eriksson och betonar att även hon och chefskollegan Alexander Fåll fått en förbättrad arbetsmiljö. – Jag skulle aldrig kunna tänka mig att arbeta utan samo igen.”
(2021-08-26)

”Förenklat att utgå från historiska data”

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/forenklat-att-utga-fran-historiska-data
”När ett växande ’vårdskuldberg’ alarmistiskt beskrivs genom att extrapolera från historisk produktionsdata riskerar såväl slutsatser som åtgärder bli fel, skriver sjukhuschefen Carolina Samuelsson. /…/ En flitigt använd vårdskuldsreferens är Svenskt perioperativt register, Spor. Det används exempelvis av SVT Nyheter i artikeln Vårdskulden från inställda operationer, som publicerades den 15 juli 2021. Spor har hög täckningsgrad bland svenska sjukhus operationsavdelningar, är ett mycket värdefullt kvalitetsregister och har registerhållare med stor kunskap om sin data. Men när Spors publika statistik av oinitierade jämförs mellan två olika tidpunkter utan att man beaktar förändringar i mängden ingrepp som utförts utanför operationsavdelningarna, eller av offentligt finansierade privata vårdaktörer, så säger subtraktionsövningen inte mycket.”
(2021-08-25)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share