Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
25 juni 2018

Artikeltips 1 juni till 25 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/02/usa-data-pekar-pa-konsskillnader-vid-huvud-halscancer
”Vid årets Asco-kongress inleddes presskonferenserna med en amerikansk studie om att kvinnor med huvud-halscancer fick mindre intensiv cancerbehandling än män. Orsaken är oklar. /…/ När de från sjukhusets registerdata inkluderande sammanlagt 884 patienter med huvud-halscancer, varav 223 kvinnor, kunde de konstatera att 35 procent av kvinnorna fick intensiv cytostatikabehandling, medan siffran för män var 46 procent. För strålbehandling var skillnaderna också tydliga, 60 procent av kvinnorna strålades jämfört med 70 procent av männen.”
(2018-06-02)

  1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/05/laboratorier-pekas-ut-bakom-cancerokning
    ”Screeningprogrammet för gynekologisk cancer har försämrats, något som resulterar i att fler kvinnor än normalt drabbas av livmoderhalscancer. Men exakt vad som gått fel vet inte de ansvariga. /…/ Ökningen har varit känd i något år, men nu har Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention analyserat orsakerna.”
    (2018-06-05)
  2. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/06/2-000-kvinnor-kallas-till-nytt-cellprov
    ”Risken att drabbas av livmoderhalscancer trots normalt cellprov vid tidigare screening har ökat – och det finns skillnader mellan olika landsting och laboratorier enligt en färsk analys i Läkartidningen. Drygt 2 000 kvinnor kan nu komma att kallas till nytt cellprov så snart som möjligt. – Det är allvarligt att det goda skydd mot livmoderhalscancer som cellprovtagning gett för svenska kvinnor under väldigt lång tid nu börjar sjunka, säger Joakim Dillner, professor och registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, som tillsammans med flera andra företrädare för registret har analyserat möjliga orsaker till den stora ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som setts i Sverige på senare år.”
    (2018-06-05)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/06/langsiktighet-och-stegvis-forbattring-tar-sjukvarden-framat
”Det är viktigt att vi tar vara på en välfungerande universitetssjukvård i hela landet och inte slår sönder något som i grunden fungerar mycket väl, skriver åtta ledamöter i rikssjukvårdsnämnden. /…/ Svensk sjukvård har i internationell jämförelse väldigt goda resultat, i synnerhet den högspecialiserade vården. Tyvärr låter det annorlunda i den nationella diskussionen. Dessa goda resultat har vi nått inom ramen för de 21 huvudmännen och starkt professionellt fokus på kvalitetsutveckling, till exempel genom arbetet med kvalitetsregister som är en unik tillgång i Sverige.”
(2018-06-06)

https://www.life-time.se/vardkvalitet/hd-andrar-prejudikat-om-sex-for-hiv-smittad
”Högsta Domstolen ändrar sitt prejudikat från 2004 så att det inte längre ska vara straffbart för en person med hiv att ha samlag utan att informera om sin smitta. Detta under förutsättning att personen har en väl fungerande läkemedelsbehandling mot hiv. /…/ Svenska kvalitetsregister visar att mer än 90 procent av svenska hiv-smittade personer uppfyller kraven på välinställd behandling. Anledningarna till att några inte når kravet kan vara olika; till exempel att man inte följer rekommenderad behandling eller har virus som utvecklat resistens mot läkemedlen.”
(2018-06-08)

http://rcso.se/uppstart-for-larande-natverk
”Internationellt uppmärksammat förbättringsarbete för kroniska sjukdomar genom lärande nätverk har nu nått Sverige. /…/ Carole och Sandra berättade om hur de arbetar strukturerat i team med patienter och närstående, professionen, representanter från kvalitetsregister och forskare för att förbättra behandlingsresultat och prognosen för patienterna.
I ett kvalitetsregisterbaserat lärande förbättringsnätverk arbetar alla för samma mätbara mål och förbättringsarbetet pågår över tid.”
(2018-06-08)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/08/studie-om-kirurgimetod-skrallde-inom-gyncancer
”I en amerikansk registerstudie som presenterades på tisdagen hade forskarna studerat utfallet efter operation för kvinnor med livmoderhalscancer i stadium IB1. Här hade 980 kvinnor opererats med öppen kirurgi och 900 med titthålskirurgi, varav majoriteten var robotassisterad. – Förvånande nog visade sig gruppen som fått titthålskirurgi ha ungefär 10 procent sämre femårsöverlevnad, säger Hanna Dahlstrand, överläkare vid sektionen för onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.”
(2018-06-08)

http://qrcstockholm.se/news/34-nya-forbattringscoacher-i-halso-och-sjukvarden
”Nu är ännu en lyckad omgång av kursen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister avslutad. På avslutningsträffen den 31 maj deltog runt 130 personer. Coacher, teammedlemmar och ledare presenterade de förbättringsarbeten de genomfört under kursen, summerade vad de lärt sig och beskrev hur de ska fortsätta med förbättringsarbetet på sina arbetsplatser.”
(2018-06-11)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/liberalerna-infor-en-tripadvisor-varden-22455
”Patienternas frihet är något vi liberaler försvarar och vill förstärka. Vi vill göra det lättare att göra informerade val. Därför föreslår Liberalerna en ’vårdrådgivare’ – en ’TripAdvisor’ för vården – som sjukvårdens huvudmän själva bör stå bakom. /…/ Läkare, sjuksköterskor och andra ägnar redan mycket tid och energi åt olika kvalitetsregister. Patienter fyller i enkäter. Vården utvärderas på längden och tvären, det råder ingen brist på data. Alla dessa uppgifter borde kunna användas till patienternas glädje och nytta.”
(2018-06-11)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/13/vi-hade-garna-bidragit-med-var-syn-pa-saken
”Det bör vara lättare att förstå svensk sjukvård om man möter den i verkligheten, skriver två kirurger i den pågående debatten om högspecialiserad vård. /…/ Om man hade sett stora skillnader i utfallet i våra kvalitetsregister eller aktuella svenska studier hade det varit adekvat att överväga en centralisering, eller andra åtgärder för att stärka läns­kirurgin. I avsaknad av detta kommer centraliseringen huvudsakligen att leda till sämre tränade kirurger med lägre volymer av avancerad kirurgi /…/”
(2018-06-13)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/14/positiva-langtidsdata-for-tidig-behandling-vid-ra
”Det var positiva bud som presenterades vid den inledande plenarsessionen på årets reumatologikongress Eular. Med hjälp av holländska registerdata har forskare analyserat hur mortaliteten påverkas i en grupp patienter med reumatiod artrit, RA, under 23 år. – Det här är den första studien med en så lång uppföljning som tittat på skillnaden i mortalitet, och resultaten är betryggande. Det sker en normalisering av mortaliteten hos RA-patienter jämfört med befolkningen, sa Pomme Poppelaars som presenterade studien för en fullsatt sal.”
(2018-06-14)

http://qrcstockholm.se/news/premiar-for-utokad-kurs-om-register-i-klinisk-forskning
”QRC Stockholm har nu skapat en utökad kurs om register i klinisk forskning, med fem kursdagar istället för två. Tillsammans med Nationella forskarskolan i Klinisk odontologi arrangerade vi under maj månad en forskarutbildningskurs vid Karolinska Institutet.”
(2018-06-14)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/juni/tack-vare-marie-louise-far-patienterna-ratt-vard
”Efter att en standardvårdplan för patienter med hjärtsvikt införts i Lund har dödligheten och återinläggningarna sjunkit dramatiskt. Det visar en uppföljning som gjorts av sjuksköterskan och hjärtsviktsforskaren Marie-Louise Edvinsson. /…/ – Jag blev bestört över att vi inte erbjöd de här patienterna bättre vård. Att vi som universitetssjukhus inte följde Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsvikt var inte okej, säger Marie-Louise som sitter med i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt, Rikssvikt.”
(2018-06-15)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/15/ingen-skillnad-i-cancerrisk-mellan-biologiska-lakemedel
”Patienter med reumatoid artrit som behandlas med tocilizumab verkar inte utveckla cancer i högre utsträckning än de som får TNF-hämmare. Det är resultaten i en amerikansk observationsstudie. /…/ – För TNF-hämmare har vi ganska mycket data, inte minst från vårt svenska kvalitetsregister SRQ.”
(2018-06-15)

http://qrcstockholm.se/news/forlossningsklinikerna-fortsatter-forbattra
”Under våren har QRC Coachingakademi fortsatt uppdraget att stötta Stockholms sju förlossningskliniker i deras förbättringsarbeten.”
(2018-06-15)

http://qrcstockholm.se/news/presenterade-trender-och-verktyg-for-patientsamverkan
”Från för till med: att förbättra hälso- och sjukvård tillsammans med patienter – det var namnet på en presentation som medarbetare från QRC Stockholm höll på den internationella konferensen HOPE Agora 2018 den 4 juni. Tema för konferensen var just hur man förbättrar kvaliteten i hälso- och sjukvården med hjälp av patienters kompetens och erfarenheter och huruvida vården är redo för det.”
(2018-06-18)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stopp-ni-slar-sonder-fungerande-kliniker-22657
”Den bild som har satt sig politiskt är att ju mer vård som kan koncentreras till de stora universitetssjukhusen, desto bättre kommer den att bli. Med denna logik finns det ingen bortre gräns för vad som bör koncentreras. Men så kan man rimligen inte resonera. /…/ Avgörande för vilken vård som flyttas från mindre sjukhus till större måste istället styras av kvaliteten i den vård som bedrivs. Vi har nationella kvalitetsregister och Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Här kan skillnader mellan olika kliniker studeras och den variation som finns för dödlighet ligger oftast inom vad som är slumpmässigt.”
(2018-06-18)

http://www.skapareg.se/nyhetsbrev-22018
Årets andra nyhetsbrev från SKaPa.
(2018-06-18)

https://www.life-time.se/forskning/utnyttja-varddata-for-battre-sjukvard
”Det finns goda exempel av användning av vårddata men de saknar ofta efterföljare. /…/ Metodisk, systematisk registrering och analys av data har lyft hjärtsjukvården i Sverige till världsklass. /…/ Men digitalisering väcker också oro, bland annat hos myndigheter, för att medborgares integritet kan skadas. Registerforskning har stoppats med hänvisning till sådana risker. /…/ Det finns här och var en frustration över att förändringar tar för lång tid. /…/ – Jag vill vända det till en positiv kraft att förändra. Jag vill slå ett slag för något som är det viktigaste under nuvarande mandatperiod, nämligen kunskapsstyrningen när vi gemensamt i landstingen använder den unika resursen i kvalitetsregistren för att både öka kvaliteten och som drivkraft för jämlik vård.”
(2018-06-20)

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Vardutveckling/2018/06/Nu-kommer-den-nya-svenska-versionen–checklistan-20
”Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi. Nu kommer den nya svenska versionen – checklistan 2.0 /…/ Checklistan för säker kirurgi 2.0 kommer att utvärderas löpande genom inkommande synpunkter och uppföljning i kvalitetsregister. Svenskt perioperativt register, SPOR, ger utmärkta förutsättningar att nationellt och lokalt följa utvecklingen.”
(2018-06-20)

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/juni/aldre-blir-passiva-av-vardkulturen-pa-sjukhus
”Efter operation av höftfraktur trodde patienterna först på sin kapacitet att återhämta sig. Men de tappade tilltro av att anpassa sig till personalen på vårdavdelningen. Det visar Berit Gesars avhandling. /…/ Hon har sedan följt upp patienter i hemmet 4 månader efter operationen. Dessutom har hon gjort en enkät och använt statistik från kvalitetsregistret Rikshöft.”
(2018-06-20)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6981714
”Trots att Socialstyrelsen sedan januari 2015 kräver att kommuner och landsting har rutiner för hur de ska förebygga och behandla undernäring bland de äldre, så saknades detta fortfarande förra året hos var tredje kommunal hemtjänstutövare. /…/ Problemet med undernäring inom äldreomsorgen har uppmärksammats under flera år. Enligt kvalitetsregistret Senior Alert riskerar i dag sex av tio patienter inom äldrevården undernäring, eller så är de redan undernärda.”
(2018-06-23)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share