Forskning och projekt

Forskning är att söka ny kunskap med ett kritiskt förhållningssätt och att metodiskt pröva tillförlitligheten i nya teorier. Kvalitetsregister innehåller detaljerad information om vad som sker i sjukvården och om de behandlingsresultat som uppnås. Där kan finnas förutsättningar för att påvisa nya samband mellan olika individfaktorer, givna behandlingar och deras resultat.

Registerdata kan ligga till grund för mer detaljerade studier där ytterligare data tillförs från vårdjournaler eller avgränsade fördjupningsstudier. Tilläggsprotokoll och randomisering av inkluderade patienter i ett register under viss tid är en typ av kostnadseffektiv studiemetodik. Uppsala Clinical Research/Registercentrum i Uppsala (UCR) tillhandahåller tekniken för denna.

Forskningsförutsättningar och juridik

De nationella kvalitetsregistren får användas för forskning under vissa förutsättningar. För att använda personuppgifter i ett kvalitetsregister krävs tillstånd från etikprövningsnämnden samt ett beslut om utlämnande av data som har föregåtts av en menprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om dessa förutsättningar uppfylls kan data utlämnas för forskning.
Klicka här för att komma till mer information om juridik under vår flik Om register -> Juridik och regelverk.

Information från Nationella Kvalitetsregister

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med registercentrum och regionala cancercentrum tagit fram information om forskning på registerdata.
Klicka här för att komma till mer information hos Nationella Kvalitetsregister.

Forskningsprojekt i samarbete med RC Syd

Sedan starten av RC Syd 2003, då som EyeNet Sweden i Karlskrona och NKO (Nationellt Kompetenscentrum Rörelseorganens Sjukdomar) i Lund, har ett flertal forskningsprojekt genomförts i samarbete mellan registercentrum och anslutna kvalitetsregister. Eftersom man i Karlskrona utgick från register inom ögonsjukvården och i Lund från register inom ortopedkirurgin har många studier skett inom dessa specialiteter. Gradvis har register inom andra specialiteter tillkommit och följaktligen har studier även inom dessa gjorts.

På RC Syds hemsida finns en förteckning över vetenskapliga arbeten och andra dokument utgående från RC Syd. Bland annat finns under fliken ”Dokument för nedladdning” en länk till Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister där den senaste utökade versionen gavs ut 2014. På sidorna sidorna 24–37 i denna beskrivs användningen av registerdata mer i detalj. Dokumentet kan laddas ner i sin helhet som PDF-fil, men även beställas i bokformat från RC Syd.

Klicka här för att komma till förteckningen över vetenskapliga arbeten och andra dokument utgående från RC Syd under vår flik Om RC Syd -> Publikationer.

Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 15 februari 2022