Förbättringsarbete och kunskapsstyrning

Ett huvudsyfte för ett nationellt kvalitetsregister är att ge möjlighet att följa upp och förbättra vårdens kvalitet. Data från registren kan användas för att följa resultatutvecklingen i den egna verksamheten men också för att jämföra med andras. Med stöd av data från registren går det att skapa tydligare riktlinjer, förbättrade rutiner och arbetssätt.

Traditionellt utvecklas vården genom att professionen och professionens metoder i utförande av vård, diagnostisering och behandling utvecklas. Detta görs genom fortbildning och kompetensutveckling. Inom förbättringskunskap ligger fokus på kunskaper och färdigheter i förståelse av system, att lyfta fram variation, förändringspsykologi och metoder och verktyg för ett lärandestyrt förbättringsarbete.

PDSA-cirkeln (Plan-Do-Study-Act-) är en välkänd bild av hur förbättringsarbete kan fungera där man följer stadierna planera-göra-studera-agera i en återkommande process. Registerdata behövs både för att värdera ett utgångsläge och för att senare mäta de effekter man åstadkommit.

Nolans PDSA-cirkel.
PDSA-cirkeln illustrerar den kontinuerliga förbättringsprocessen som kan drivas av registerdata.

 

Samtliga registercentra i Sverige har i uppdrag att stödja verksamhetsnära förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister, att vara ett stöd för register när de ska omsätta registerdata i praktiskt förbättringsarbete i vardagen samt att utveckla sina verksamheter.

RC Syd stöder registrens utveckling och verksamhetens förbättringsteam för att

  • uppnå förbättringar i vården och för patienterna
  • utveckla ett strukturerat och hållbart sätt för hur man arbetar med uppföljning av vårdens resultat med hjälp av registerdata
  • inhämta kunskap för att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete i den kliniska vardagen.

Flera förbättringsarbeten med hjälp av registerdata pågår eller har avslutats där RC Syd har verkat som organisatör, projektledare och handledare i samarbete med Enheten för strategisk kvalitetsutveckling i Region Skåne.

Läs mer om förbättringsarbete och kvalitetsutveckling på nedanstående länk:
www.vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/detta-ar-forbattringskunskap

Du kan även ladda ner guiden Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete i menyn till vänster.

2016 producerade Registercentrum Norr tre animerade informationsfilmer gällande att arbeta med kvalitetsregister. En av filmerna handlade om förbättringsarbete (de andra två finns under fliken Om kvalitetsregister) och går att se nedan:

Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 12 april 2017