Förbättringsarbete och kunskapsstyrning

Ett huvudsyfte för ett nationellt kvalitetsregister är att ge möjlighet att följa upp och förbättra vårdens kvalitet. Data från registren kan användas för att följa resultatutvecklingen i den egna verksamheten, men också för att jämföra med andras verksamheter. Med stöd av data från registren går det att skapa tydligare riktlinjer, förbättrade rutiner och arbetssätt.

Traditionellt utvecklas vården genom att professionen och professionens metoder i utförande av vård, diagnostisering och behandling utvecklas. Detta görs genom fortbildning och kompetensutveckling. Inom förbättringskunskap ligger fokus på kunskaper och färdigheter i förståelse av system, att lyfta fram variation, förändringspsykologi och metoder och verktyg för ett lärandestyrt förbättringsarbete.

PDSA (Plan-Do-Study-Act)-cirkeln är en för många välkänd bild av hur förbättringsarbete kan fungera. I denna följer man stadierna planera-göra-studera-agera i en återkommande process. Registerdata behövs både för att värdera ett utgångsläge och för att senare mäta de effekter man åstadkommit.

Nolans PDSA-cirkel.
Illustration av PDSA-cirkeln som visar den kontinuerliga förbättringsprocessen som kan drivas av registerdata.

Samtliga registercentra i Sverige har i uppdrag att stödja verksamhetsnära förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister, att vara ett stöd för register när de ska omsätta registerdata i praktiskt förbättringsarbete i vardagen samt att utveckla sjukvårdens verksamheter.

RC Syd stöder registrens utveckling och verksamhetens förbättringsteam för att

  • uppnå förbättringar i vården och för patienterna
  • utveckla ett strukturerat och hållbart sätt för hur man arbetar med uppföljning av vårdens resultat med hjälp av registerdata
  • inhämta kunskap för att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete i den kliniska vardagen.

Flera förbättringsarbeten med hjälp av registerdata pågår eller har genomförts/avslutats där RC Syd har verkat som organisatör, projektledare och handledare i samarbete med framför allt Region Blekinge som Region Skåne.

Några exempel på förbättringsarbeten går att ladda ner intill texten på sidan du nu befinner dig på.

Mer information

Läs mer om förbättringsarbete och kvalitetsutveckling via nedanstående länk:
www.vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/detta-ar-forbattringskunskap

Du kan även ladda ner guiden Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete via nedladdningsboxen på sidan du nu befinner dig.

2016 producerade Registercentrum Norr en animerad informationsfilm om förbättringsarbete. Klicka här för att komma till filmen på YouTube. Observera att filmen inte är syntolkad.

Hos Vårdgivarguiden finns en verktygslåda som innehåller flera olika verktyg och metoder som är till hjälp vid förbättringsarbete. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla man kan använda direkt utan större förberedelse eller kostnad till sådana som kräver lite mer resurser och tid. Tips finns gällande när det är lämpligt att använda verktyget, hur man gör, hur många personer som involveras, svårighetsgrad och flera goda exempel.
Klicka här för att komma till verktygslådan hos Vårdgivarguiden.

Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 10 november 2022