Logotyp för SweTrau.

SweTrau – Svenska Traumaregistret

SweTrau står för Svenska Traumaregistret.

Trauma är den främsta dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta industriländerna. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Syfte

Registrets syfte är att

  • monitorera traumapatienternas vårdkedja för att identifiera svagheter och styrkor både vad gäller patientkategorier och upptagningsområden som enskilda sjukhus
  • ha fokus på slutenvårdsbehandling av svåra trauma
  • innehålla en prehospital komponent samt ha ett posthospitalt perspektiv inklusive rehabilitering och slutgiltiga behandlingsresultat
  • vara rikstäckande
  • öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, vilket är en viktig dimension av patientsäkerheten
  • utgöra underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

Mått och mål

Process- och resultatmåtten i registret är i första hand överlevnad med hänsyn till skadegrad (case mix) redovisat per sjukhus samt det internationellt etablerade invaliditetsmåttet GOS (Glasgow Outcome Scale).

Alla de 35–40 sjukhus i landet som i praktiken tar emot större trauma bör medverka. En avgränsning skall ske vad gäller skadegrad. I praktiken fokuserar registret på skador som kräver operation och/eller intensivvård. Deltagande sjukhus avgör själva vilken grad av skada som skall motivera registrering. Vid internationell jämförelse kommer i första hand de allvarligaste skadorna med ISS (Injury Severity Score) över 15 att analyseras.

Återkoppling och utveckling

Analys/återkoppling skall ske elektroniskt där deltagande centra har direkt tillgång till sina egna och kollektivets samlade data. Årliga användarmöten fördjupar återkoppling och utveckling av registret. Genom detaljerad kunskap om omfattning och resultat inom traumavården kommer man att kunna identifiera skadetyper och vårdenheter där förbättringspotential föreligger.

Share