Logotyp för SKaPa.

SKaPa

De orala sjukdomarna karies och parodontit är folksjukdomar. Begränsade resurser ägnas åt att utvärdera, utveckla och förbättra befintliga vårdmetoder för dessa sjukdomar. Ett nationellt register, SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit), för utvärdering och utveckling av såväl den förebyggande som reparativa vården, är etablerat sedan 2008.
Syftet med kvalitetsregistret är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl preventiva och sjukdomsbehandlande som reparativa/operativa metoder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. Registret skall dessutom bidra till vårdutveckling inom tandvården och stödja utvecklingen av nationella riktlinjer.

SKaPa grundar sig på ett datalager till vilket information från patientjournaler överförs automatiskt. Informationen i registret omfattar grunddata om patient och behandlare såsom kön, demografi, yrkestillhörighet samt vårdbundna data om status, diagnoser och behandling av karies och parodontit. Även annan odontologisk information som kan sättas i samband med karies och parodontit registreras. På sikt beräknas ett stort antal av Sveriges tandkliniker ansluta sig till registret.

Återföring av utdata sker genom rapportportal, Vården i siffror och årlig rapportsammanställning. Analyser görs med avsikt att finna relevanta samband mellan sjukdoms- och behandlingsdata, organisation med mera genom bearbetning av process- och resultatmått. SKaPa har ett vetenskapligt råd för hantering av forskningsansökningar.

Share