Logotyp för SKaPa.

SKaPa

De orala sjukdomarna karies och parodontit är folksjukdomar. Begränsade resurser ägnas åt att utvärdera, utveckla och förbättra befintliga vårdmetoder för dessa sjukdomar. Ett nationellt register, SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit), för utvärdering och utveckling av såväl den förebyggande som reparativa vården, är sedan 2006 under utveckling.
Syftet med registret är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl preventiva och sjukdomsbehandlande som reparativa/operativa metoder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. Registret skall dessutom bidra till verksamhetsutveckling inom tandvården och stödja utvecklingen av nationella riktlinjer.

Registret grundar sig på ett datalager till vilket uppgifter ur patientjournaler överförs automatiskt. Informationen i registret omfattar grunddata om patient och behandlare såsom kön, demografi, yrkestillhörighet samt vårdbundna data om status, diagnoser och behandling av karies och parodontit. Även annan odontologisk information som kan sättas i samband med karies och parodontit registreras. På sikt beräknas ett stort antal av Sveriges tandkliniker ansluta sig till registret.

Återföring kommer att ske genom månatliga rapporter och årlig rapportsammanställning. Analyser skall göras med avsikt att finna relevanta samband mellan sjukdoms- och behandlingsdata, organisation med mera genom bearbetning av process- och resultatmått. Registret förväntas även utgöra grund för att besvara olika frågeställningar av forskningskaraktär.