Logotyp för Nationella Kataraktregistret.

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret började sin verksamhet den 1 januari 1992. Registrets syfte och långsiktiga mål är att utgöra en nationell bas för enskilda klinikers kvalitetssäkring och att stimulera till kvalitetsförbättring. Andra syften är att vara ett totalregister, att genom sin storlek möjliggöra analys av ovanliga utfall och att dokumentera rutinsjukvårdens utfall. Ytterligare syften framgår av registrets protokoll som är tillgängligt på hemsidan.

Registret består av ett basregister som registrerar demografi, väntetider och synskärpa vid tiden för operation. Sedan 1994 har det tillkommit ett utfallsregister som registrerar operationsutfall vad gäller synskärpa, avvikelse från planerad refraktion och inducerad astigmatism. Sedan 1995 sker en registrering av patientnytta och därigenom indirekt indikationer för operation. Från och med 1998 registreras även varje fall av endoftalmit (en infektion inuti ögongloben) som uppkommit i anslutning till en kataraktoperation.

Samtliga enheter i Sverige som utför kataraktoperationer (både offentligt och privat drivna) deltar i registret med något enstaka undantag. Under de år som registret existerat har merparten av alla operationer som utförts i landet rapporterats till registret (från början 94 % och under senare år 98,5 %).
Rapporteringen har ursprungligen skett med hjälp av blanketter, en per operation. Under de senaste åren har dock allt fler kliniker rapporterat in data via e-mail. Sedan 2003 har en successiv övergång till inrapportering via webben skett.

Share