Logotyp för HAKIR-registret.

HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister

Kvalitetsregister är vanliga inom svensk sjukvård och syftet är att genom individbaserad uppföljning av bland annat vårdinsatser och behandlingsresultat möjliggöra förbättringsarbete och forskning som successivt förbättrar vården för patienten. HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister) startade 2010 på initiativ av Svensk Handkirurgisk Förening och är idag ett webbaserat nationellt kvalitetsregister som omfattar stora delar av landets handkirurgi.
Klicka här för att komma till Svensk Handkirurgisk Förenings hemsida.

Bakgrund

Inom modern sjukvård eftersträvas evidensbaserade arbetssätt. Nationella kvalitetsregister är en i Sverige väl etablerad metod för att arbeta evidensbaserat. Behandlingsresultat utvärderas och jämförs kontinuerligt, på ett standardiserat sätt och för ett stort antal patienter. Kvalitetsregister bör innehålla data som också speglar patienternas självupplevda behandlingsresultat, inte bara mätdata från kroppsundersökningar. Genom att regelbundet återkoppla resultaten till de i registret deltagande verksamheterna tror vi att vi kan inspirera till förbättringsarbete och på så sätt successivt förbättra vården.

Ett nationellt kvalitetsregister hade fram till 2008 saknats inom svensk handkirurgi, men på initiativ av Svensk Handkirurgisk Förening startades det året projektet HAKIR. Registret har byggts upp i samarbete med Registercentrum Syd och de första registreringarna gjordes i februari 2010.

Mål

Målen med HAKIR är att

  • fortlöpande och standardiserat följa upp vårdkvalitet för handkirurgi, inklusive patienternas egen uppfattning om vården
  • kunna jämföra resultat mellan olika alternativa handkirurgiska behandlingsmetoder och mellan olika kliniker i syfte att successivt förbättra och effektivisera vården
  • registrera postoperativa komplikationer för att förbättra patientsäkerheten
  • skapa en bas för klinisk forskning inom handkirurgi
  • öka patienternas delaktighet och verka för en jämlik och god handkirurgisk vård.
Share