Logotyp för BPSD-registret.

BPSD

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos 90 % av de som får en demenssjukdom. Detta kan yttra sig som till exempel oro, aggressivitet, vanföreställningar och sömnstörningar och orsakar stort lidande för den enskilde individen, närstående och vårdpersonal.

BPSD-registret i Sverige startade i november 2010 med syfte att minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD genom olika tvärprofessionella vårdåtgärder utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Registreringen sker via webben och de enheter som ansluter sig får även fri tillgång till en webbutbildning om BPSD.

Share