Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 september 2019

Månadens register: SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)

 

September månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning).

Intervjuad för artikeln från registret är Fanny Franzén-Petersson, nybliven registerhållare. Nedan ger hon med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status.

Berätta lite om registrets bakgrund!
– Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (SKRS) startade 2015. Från början var det enbart några landsting/regioner som ingick. Nu är nästintill samtliga regioner med, där 26 av 28 enheter registrerar. Registret registrerar vuxna patienter från 20 år som är i behov av synrehabiliterande insatser. En person med synnedsättning kan behöva stöd i form av strategier, hjälpmedel eller psykosocialt stöd för att klara det dagliga livet. Socialstyrelsen beskriver rehabilitering på följande sätt:

”Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår.”

– Vid synverksamheten finns specifik kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Arbetet med synrehabilitering är ett tvärprofessionellt arbete som kräver insatser från optiker, arbetsterapeut, synpedagog, kurator, IKT-utbildare (informations- och kommunikationsteknik) med flera. I arbetet ingår samverkan med bland annat ögonsjukvård, hörselvård, habilitering och kommuner.

– Nu i augusti 2019 tillträdde jag som registerhållare. Jag arbetar som verksamhetschef inom verksamheterna Kommunikation – Hälsa och Funktionsstöd (syncentral, hörselvård, tolkcentral och resurscentrum för kommunikation Dako) i Region Halland. Jag har tidigare arbetat som avdelningschef för syncentralen.

Vilken sammansättning har registrets styrgrupp?
– Gruppens professioner är synpedagog, optiker, kurator, verksamhetsutvecklare, medicinsk doktor i vårdvetenskap, utvecklingsledare, patientföreträdare, enhetschefer och verksamhetschef. Vi ser att bredden av kompetens också är styrkan i att driva registret framåt.

Hur har senaste året sett ut för er del?
SKRS har under året bland annat arbetat med

  • att öka antalet registreringar
  • att förbättra och utveckla webbmodulen, både för registreringar och för att kunna få användbar utdata som stöd för vårdens arbete
  • att synanpassa webmodulen, en process som fortskrider
  • att förbättra registerinnehåll, variabler och datakvalitet
  • att validera variablerna i modulen, dels för egen skull, men även för att kunna presentera uppgifterna utåt
  • patientmedverkan i form av uppföljning, dessa är utformade så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen av sin rehabilitering
  • KVÅ-koder
  • att planera för att lägga till en ny variabel i webbmodulen så att vi framåt kan mäta effekter samt inkludera åldrarna 0–19 år.

Hur ser du på framtiden för registret? Vad är på gång?
– Jag kan se att registret är en bra stomme för utvecklingen av synrehabilitering i Sverige för att kunna utveckla nationella rehabiliteringsprogram som kan leda till en nära och jämlik vård. Synrehabilitering är en liten disciplin där nationell samverkan är central. I arbetet som styrgruppen gör tillsammans med chefer för Sveriges syncentraler kan SKRS vara en grund i fortsatt god kvalitet och i framtida forskning.

Vad är ni mest stolta över gällande registret?
– Det stora deltagandet, den stora ökningen av antalet registreringar, den fina samverkan vi har med syncheferna i Sverige som hjälper oss att utveckla SKRS, KVÅ-arbetet, förbättringarna i webbmodulen, piloten ”mäta effekter” och vår dashboard. Som jag beskrev ovan ser jag också en framgångsfaktor i att registrets styrgrupp är tvärprofessionell.

Fanny Franzén-Petersson i profilbild. Fanny bär svartbågade glasögon, vit skjorta och mörkgrå jacka. Fanny ler mot kameran.
Fanny Franzén-Petersson

Vi tackar Fanny för svaren och önskar lycka till i den nya rollen som registerhållare!

SKRS hemsida

www.rcsyd.se/skrs

Klicka här för att komma till intervjun med föregående månads register, GamReg Sweden (kvalitetsregister för spel- och dataspelsberoende).

Share