2019

Onsdagen den 16 oktober samlades vi återigen i konferenslokalen på våning 3 på Freys hotell i Stockholm. Sammanlagt 44 personer, kontaktpersoner och chefer från synverksamheterna i Sverige, samlades för att ta sig an årets program.

Registerhållare Fanny F Peterson talar i mikrofon. Fanny är kortklippt och bär svartbågade glasögon, rödblå tröja och ljusbrun jacka.
Fanny F Peterson

Fanny F Petersson, ny registerhållare sedan i maj 2019, inledde dagen med att hälsa alla välkomna. I auditoriet fick alla presentera sig med namn och ett ord som man kommer att tänka på när man hör begreppet SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning). Efter detta presenterade Fanny samtliga medlemmar i SKRS:s styrgrupp, både medverkande och de som inte deltog under dagen. Fanny berättade också lite om sig själv, nuläget för registret samt tankar och planer för 2020. Hon berörde sen utmaningar framåt. Vad behöver vi fokusera på för att nå målet att kunna bli ett kvalitetsregister på certifieringsnivå 2, med siktet ställt mot 2023?

Susanne Albrecht. Susanne har axellångt, ljust hår. På sig har hon en svartvit tröja och namnskylt.
Susanne Albrecht

Fanny fortsatte sedan tillsammans med Susanne Albrecht, Registercentrum Syd, att presentera årsrapporten för 2018. Det blev en positiv dialog och ett resonemang kring bilderna som presenterades. Tydligt är att vi måste öka täckningsgraden i registret. Årsrapporten kommer att administreras till alla deltagande på användarmötet.

Sara Andersson, enhetschef på syncentralen i Västra Götaland och Lotta Edman, synpedagog från Syncentralen i Halland, tog sedan över ordet och presenterade pilotprojektet som pågår för att se hur vi ska kunna mäta effekter vid synrehabilitering via SKRS.

Sara Andersson och Lotta Edman. Sara har axellångt ljust hår, röd tröja och namnskylt. Lotta har hästsvans, svartbågade glasögon och ljusblå skjorta. Lotta håller i en mikrofon.
Sara Andersson och Lotta Edman

Tillbakablick, nuläge och hur vi jobbar framåt för att på sikt få med fler synenheter i detta arbete gicks igenom. Vårdgivaren, tillsammans med patienten, upprättar nu ICF (International Classification of. Functioning, Disability and Health)-baserade mål. Målen skattas med hjälp av en ICF-baserad bedömningsmall. I denna mall är det patientens förmåga att utföra en aktivitet, före och efter insatserna som ges på synenheterna, som skattas. Hur det fortsatta arbetet fortskrider kommer att presenteras vid chefsmötet våren 2020.

När Saras dragning var avslutad gjordes ett uppehåll för lunch i hotellets restaurang.

Anna-Karin Öhman. Anna-Karin har kort, ljust hår och bär svartbågade glasögon, ljus skjorta och svart tröja.
Anna-Karin Öhman

Efter lunchen var det dags för workshops. Anna-Karin Öhman, utvecklingsstrateg, Västerbotten, tog över ordet och organiserade eftermiddagen som bestod av följande workshopämnen:

  • Täckningsgrad. Hur kommer ni att arbeta med framtagandet av rutiner för att kunna redovisa antal remisser och egen vårdbegäran?
  • Rehabiliteringstider. Det skiljer sig mycket i landet när det gäller rehabiliteringstider, vilka orsaker finns till detta? Hur gör vi till exempel när en rehabiliteringsplan blir lång på grund av återbud eller sjukdom?

Deltagarna delades för workshopen upp i sex mindre grupper som fick sitta i en och en halv timme och diskutera ämnena och frågeställningarna ovan. Därefter fick varje grupp göra en kort redovisning av vad de kommit fram till. Det kom i dessa redovisningar bland annat fram följande synpunkter och frågetecken:

  • Styrgruppen behöver förtydliga vissa moment i hanteringen av SKRS-modulen.
  • Hur definierar vi Rehabiliteringsplan?
  • Det finns ett starkt önskemål och behov av en gemensam KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder)-lista att förhålla sig till.
  • Många synenheter behöver se över sina egna rutiner på hemmaplan, bland annat för att kunna beräkna och öka täckningsgraden.

Styrgruppen kommer att arbeta med bland annat det sistnämnda framöver och där också koppla samman med arbetet kring nationella vårdprocesser.

Då redovisningarna var gjorda avslutades dagen med en utvärdering innan var och en fick fortsätta till vardagen som följer efter en sådan här intensiv dag.
Ni kan redan nu planera in nästa användarmöte onsdagen den 14 oktober 2020, väl mött då!

Publicerad: 24 oktober 2019
Senast uppdaterad: 22 juni 2020